Inspraak herbegrenzing Interim omgevingsverordening Noord-Brabant voor het plan Ekkerweg 2 en Beeken 3 Westerhoven

Het ontwerpbestemmingsplan Ekkerweg 2 en Beeken 3 Westerhoven ligt ter inzage. Dit plan kan niet vastgesteld worden voordat een herbegrenzing van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) plaats heeft gevonden. In deze publicatie vindt u meer informatie over het voornemen van de gemeente Bergeijk om een verzoek tot herbegrenzing bij de provincie Noord-brabant in te dienen en de mogelijkheden tot inspraak.

Waarom herbegrenzing?

De Interim omgevingsverordening Noord-Brabant stelt regels waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. Bijvoorbeeld of er woningbouw toegestaan kan worden, of dat er natuur beschermd moet worden. Welke regels waar van toepassing zijn is vastgelegd in de vorm van werkingsgebieden, zoals bijvoorbeeld het Stedelijk gebied en Natuur Netwerk Brabant. Wanneer een bestemmingsplan niet helemaal goed binnen de grenzen van een gebied past zou het plan in strijd zijn met de IOV en niet vastgesteld kunnen worden. De IOV biedt daarom de mogelijkheid om grenzen van werkingsgebieden af te stemmen op een gemeentelijk bestemmingsplan: er vindt dan herbegrenzing plaats.

Procedure

In de IOV is bepaald dat de inspraak op de voorgenomen herbegrenzing verloopt via de procedure van het ontwerpbestemmingsplan (of wijzigingsplan). De gemeente verwerkt in het kaartmateriaal van het ontwerpplan gebiedsaanduidingen die inzicht geven in de benodigde wijzigingen. Reacties op de voorgenomen wijziging van de IOV kunnen net als de zienswijzen tegen het ontwerpplan ingediend worden bij de gemeente. Wanneer de gemeente na de terinzagelegging overgaat tot het doen van een aanvraag om herbegrenzing worden deze reacties meegestuurd naar Gedeputeerde Staten. Na een oordeel over de aanvraag en de reacties nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de herbegrenzing.

Terinzagelegging en reageren

Het ontwerpplan Ekkerweg 2 en Beeken 3 Westerhoven met meer informatie over de benodigde herbegrenzing heeft het planidentificatienummer NL.IMRO.1724.BPWrre4011-ONTW. Het plan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de gemeente. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor inzage en hoe u kunt reageren op de voorgenomen herbegrenzing verwijzen wij u naar de gemeentelijke kennisgeving. De daarin genoemde termijn waarbinnen de reactie ingediend moet zijn geldt ook voor een eventuele reactie op de herbegrenzing.

's-Hertogenbosch, Januari 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Naar boven