Gemeente Ooststellingwerf Bekendmaking ontwerpvergunning Wet natuurbescherming

 

Ontvangen een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

 

Betreft: Bekendmaking ontwerpvergunning Canada 4 te Elsloo.

 

Locatie: Canada 4 8424 SR te Elsloo.

 

Gedeputeerde Staten hebben een ontwerpvergunning verleend onder zaaknummer 220066.

 

Tegen deze vergunning kan een belanghebbende tot en met 6 weken na publicatie

zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De vergunning ligt ter inzage t/m 6 weken na publicatie in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

 

Indien u de vergunning digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, zie contactblok (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Zienswijzen moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen is gericht en de reden van de zienswijze.

 

Zienswijzen kunt u sturen naar: College van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Naar boven