Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 29 maart 2022, nr. 1800699/ 1800717, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 7 van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen voor het jaar 2022 een subsidieplafond van € 100.000,- vast.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 29 maart 2022,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Naar boven