Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van het instellingsbesluit Adviescommissie Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 4 oktober 2022, kenmerk 207343, houdende wijziging van het instellingsbesluit Adviescommissie Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland ,

 • overwegende dat gedeputeerde staten het wenselijk vinden om zich te laten adviseren over aanvragen voor het verstrekken van subsidie in het kader van hoofdstuk 23 ‘Bijzondere bepalingen Samen in zee: versterking cultuur in Zeeland’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 en zij daartoe bij besluit van 8 juni 2021 (PB 2021, 4475) hebben besloten tot het instellen van de Adviescommissie Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland;

 • overwegende dat gedeputeerde staten, gelet op de zwaarte van de taak en de omvang van de door de commissie te verrichten arbeid, het wenselijk vinden om de vergoeding van de voorzitter en leden van de commissie aan te passen;

 • overwegende dat daartoe een bepaling in het instellingsbesluit Adviescommissie Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland dient te worden gewijzigd;

 • gelet op artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 • gelet op artikel 5 van de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers 2019;

besluiten:

 

Artikel I  

Artikel 13 komt te luiden:

 

Artikel 13 Vergoeding

 • 1.

  De voorzitter ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding die gelijk is aan 200% van het bedrag, vermeld in artikel 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  De leden ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding die gelijk is aan 150% van het bedrag, vermeld in artikel 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 3.

  De voorzitter en leden ontvangen een reiskostenvergoeding conform artikel 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 juni 2022.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 4 oktober 2022.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Naar boven