Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 24 augustus 2021, nr. 1672508/1672510, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 7 van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen voor het jaar 2021 een subsidieplafond van € 120.000,- vast.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem 24 augustus 2021,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Naar boven