Wijziging Beleidsregels Wet natuurbescherming

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

 

overwegende dat het vanuit het oogpunt van verschaffen van duidelijkheid wenselijk is om de eisen waaraan een plan voor het beheer van diersoorten op (burger)luchthavens moet voldoen te herzien en de terminologie hierop aan te passen.

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe, zoals vastgesteld bij hun besluit van 10 december 2019, kenmerk 5.10/2019002733, Provinciaal Blad 8065 van 2019, als volgt te wijzigen.

 

 

Artikel I

 

A Artikel 3.5 komt te luiden:

 

Artikel 3.5 Eisen vliegveiligheidsplan (burger)luchthavens

 • 1.

  Een plan in het kader van het beheer van dierensoorten voor de veiligheid van het luchtverkeer beschrijft de wijze waarop voldaan wordt aan de normen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het beheer van vogels en dieren op het luchthaventerrein.

 • 2.

  Een veiligheidsplan bevat een kaart waarop de begrenzing van het luchthaventerrein is weergegeven.

 • 3.

  Voor wat betreft het beheer in het kader van de veiligheid van het luchtverkeer bevat het plan ten minste de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de escalatieladder van inzet van preventieve middelen tot aan afschot i.r.t. het beheer op het luchthaventerrein;

  • b.

   een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van het personeel op de luchthaventerrein verantwoordelijk voor en belast met vogelaanvaringspreventie;

  • c.

   kwantitatieve gegevens van de diersoorten ten aanzien waarvan sprake is van beheer op het luchthaventerrein door de vogelwacht van de luchthaven;

  • d.

   een onderbouwing van de noodzaak van het beheer in het kader van veiligheid van het luchtverkeer;

  • e.

   per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden verricht om de veiligheid van het luchtverkeer op het luchthaventerrein te kunnen garanderen;

 

B De toelichting op artikel 3.5 komt te luiden:

 

Gedeputeerde Staten verlenen alleen rechtstreeks, in geval van openbare veiligheid en veiligheid van luchtverkeer, een ontheffing op basis van dit plan aan de luchthavenbeheerders van Groningen Airport Eelde of van vliegveld Hoogeveen. Deze bevoegdheid ontlenen wij aan artikel 3.17, lid 5 van de Wet natuurbescherming. In het Flora- en Faunabeleidsplan hebben Provinciale Staten uitdrukkelijk opdracht gegeven aan Gedeputeerde Staten om op dit punt beleidsregels op te stellen. De provincie geeft, vanwege het belang van de bescherming van het luchtverkeer en vogelaanvaringspreventie, op voorhand een aantal aanvullende punten mee voor dit plan. De regeling voor een vliegveiligheidsplan is afgeleid van de normen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 6 juli 2021

Kenmerk 5.4/2021001265

 

 

 

Uitgegeven: 8 juli 2021

 

Naar boven