Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent het openstellen van niet-productieve investeringen voor biodiversiteit , natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS van de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020 voor het indienen van aanvragen (Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2021)

Gedeputeerde Staten van Flevoland, gelet op artikel 1.3 en hoofdstuk 2, paragraaf 5 van de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020:

 

Overwegende dat:

 • -

  biodiversiteit op alle niveaus en in alle processen binnen een landbouwbedrijf een belangrijke rol speelt: de bodem, het gewas, het dier en de omgeving;

 • -

  versterking van biodiversiteit veel oplevert voor de agrarische sector: een efficiëntere benutting van input, weerbaardere productiefactoren, een stabielere productie, een evenwichtiger bedrijfssysteem, en een gevarieerd landschap;

 • -

  het wenselijk is dat partijen kunnen investeren in versterking van biodiversiteit en natuur in Flevoland;

 • -

  het voor het behoud van de biodiversiteit in de provincie Flevoland van belang is om de kwaliteit van natuurgebieden te versterken en uitwisseling tussen populaties in (natuur)gebieden te verbeteren.

Besluiten:

 • I.

  Open te stellen hoofdstuk 2, paragraaf 5, maatregel Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS van de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020, voor de periode van maandag 7 juni 2021 09:00 uur tot en met vrijdag 16 juli 2021 17:00 uur voor het indienen van aanvragen.

 • II.

  Het subsidieplafond voor deze openstelling vast te stellen op € 4.000.000,- bestaande uit 50% ELFPO middelen en 50% provinciale cofinanciering.

 • III.

  De volgende nadere regels vast te stellen:

Artikel 1 Definities:

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • subsidieverordening: Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020;

 • niet-productieve investering: investering die niet leidt tot een aanzienlijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het (landbouw)bedrijf of een andere onderneming;

 • herstelmaatregelen: incidentele maatregelen die nodig zijn om de achteruitgang van de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) door bepaalde ingrepen teniet te doen.

 • vigerend beleid: de volgende beleidsdocumenten en bijbehorende digitale kaarten:

  • Omgevingsprogramma Flevoland;

  • Omgevingsverordening Flevoland.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor boven wettelijke niet-productieve investeringen voor herstelmaatregelen en inrichting van natuur, landschap en biodiversiteit. Deze investeringen dienen gericht te zijn op het versterken van de natuurkwaliteit en biodiversiteit in de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland in Flevoland, zoals op de kaart in bijlage 1 is weergegeven, en zoals genoemd in het vigerende natuurbeleid van Flevoland benoemd onder artikel 1.

 • 2.

  Subsidie kan eveneens verstrekt worden voor boven wettelijke niet productieve investeringen in inrichting en herstelmaatregelen, die in direct aangrenzende terreinen van het Natuurnetwerk plaatsvinden én die randvoorwaardelijk zijn voor het behalen van (systemische) kwaliteitsverbetering van de natuur ín het Natuurnetwerk Nederland in Flevoland.

 • 3.

  Aanvragen dienen bij te dragen aan de versterking van de wezenlijke kenmerken en waarden van de verschillende deelgebieden van het Natuurnetwerk Nederland in Flevoland, zoals benoemd in het natuurbeleid.

Artikel 3. Begunstigde

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • landbouwers;

 • grondeigenaren;

 • grondgebruikers;

 • landbouworganisaties;

 • natuur- en landschapsorganisaties;

 • provincies;

 • waterschappen;

 • gemeenten;

 • samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Artikel 4. Geografisch selectiecriterium

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie worden beoordeeld op basis van een geografisch selectiecriterium. Rangschikking vindt plaats op basis van artikel 1.15c, lid 1 van de subsidieverordening.

 • 2.

  De activiteiten dienen gericht te zijn op de kwaliteitsverbetering van natuur en biodiversiteit in de gebieden die gezamenlijk het Natuurnetwerk Nederland in Flevoland vormen en zoals die zijn begrensd op de kaart in bijlage 1 van deze openstelling.

 • 3.

  De Natura2000-gebieden, die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk, zijn expliciet uitgezonderd van deze subsidiemogelijkheid.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in lid 2 geldt het geografisch selectiecriterium niet voor activiteiten die in direct aangrenzende terreinen van het Natuurnetwerk in Flevoland plaatsvinden én die randvoorwaardelijk zijn voor de (systemische) kwaliteitsverbetering van de natuur ín het Natuurnetwerk Nederland in Flevoland.

 • 5.

  In geval het subsidieplafond met de totale som van de projecten wordt overschreden, dan wordt de rangschikking bepaald door loting.

Artikel 5. Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Geen subsidie wordt verleend indien de na de beoordeling berekende subsidie lager is dan € 250.000,-.

Artikel 6. Subsidiabele kosten

 • 1.

  personeelskosten voor zover zij zijn berekend overeenkomstig artikel 1.9 of 1.9a van de subsidieverordening;

 • 2.

  kosten derden: kosten waarvoor een factuur of document met gelijkwaardige bewijskracht kan worden overgelegd.

 • 3.

  Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten, voor zover de kosten direct samenhangen met de investering:

  • a.

   de kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken:

  • b.

   de kosten van verwerving of leasing van onroerende zaken;

  • c.

   de kosten van aankoop van grond;

  • d.

   de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

  • e.

   de kosten van projectmanagement en projectadministratie;

  • f.

   algemene kosten als bedoeld in artikel 1.12a van de subsidieverordening;

  • g.

   voorbereidingskosten;

  • h.

   personeelskosten als bedoeld onder artikel 1.9 of 1.9a van de subsidieverordening.

 • 4.

  De algemene kosten zoals bedoelt onder artikel 1.12a van de subsidieverordening kunnen uitsluitend bestaan uit:

  • a.

   kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs;

  • b.

   kosten van adviezen over duurzaamheid op milieu en economisch gebied;

  • c.

   kosten van haalbaarheidsstudies;

 • 5.

  Kosten zijn slechts subsidiabel indien zij gemaakt zijn nadat de aanvraag om subsidie is ingediend.

 • 6.

  In afwijking van lid 5 komen voorbereidingskosten ook voor subsidie in aanmerking indien zij gemaakt zijn binnen één jaar voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 7. Subsidievereisten

 • 1.

  Bij het indienen van de subsidieaanvraag dienen de volgende documenten te worden aangeleverd:

  • a.

   een projectplan conform format zoals gepubliceerd op de website www.flevoland.nl/POP3;

  • b.

   een kaart met de locatie van het project;

  • c.

   een begroting van de kosten van het project;

  • d.

   een toelichting op de begroting;

  • e.

   een sluitend financieringsplan van de kosten van de activiteit, met inbegrip van een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • f.

   een verkenning of de investering mogelijke negatieve omgevingseffecten heeft.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten via een daarvoor ontwikkeld web-portaal dat bereikbaar is via https://www.pop3-webportal.nl

Artikel 8. Uitvoeringstermijn

Het project dient uiterlijk 31 december 2024 te zijn afgerond. Een definitieve eindafrekening dient uiterlijk 1 april 2025 te zijn ingediend.

Artikel 9. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 van de subsidieverordening wordt subsidie geheel of gedeeltelijk geweigerd indien:

 • niet wordt voldaan aan het geografisch selectiecriterium zoals genoemd in artikel 4;

 • de investering betrekking heeft op een productieve investering. Mocht in de aanvraag ook niet productieve investeringen opgenomen zijn, dan is alleen dat deel subsidiabel;

 • de investering niet boven wettelijk is. Mocht in de aanvraag ook boven wettelijke investeringen opgenomen zijn, dan is alleen dat deel subsidiabel;

 • de kosten voor begeleiding van het project, die aan te merken zijn als kosten genoemd in artikel 6 onder lid 3. e en f en lid 4 a, b en c meer dan 40% van de totale subsidiabele kosten bedragen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dat wordt geplaatst.

Artikel 11. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland van

11 mei 2021.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter,

BIJLAGE 1 : Geografisch gebied: Natuurnetwerk Nederland in Flevoland

 

 • Alleen activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van natuur en biodiversiteit in de gebieden aangegeven als Natuurnetwerk Nederland (NNN, lichtgroen) zijn subsidiabel.

 • De donkergroene en gearceerde gebieden zijn Natura 2000 gebieden, deze zijn uitgesloten van deze openstelling.

De digitale kaart van het Natuurnetwerk in Flevoland waaraan de aanvragen getoetst worden, inclusief de beschrijving van de wezenlijke kenmerken en waarden zijn te raadplegen op: Natuurnetwerk Nederland.

 

Op deze website staat ook het tabblad wezenlijke kenmerken en waarden, waaronder per deelgebied van het Natuurnetwerk is aangegeven wat de beoogde natuurdoelen en landschapstypen zijn.

 

NB: Op enkele plaatsen in Flevoland kan het zo zijn dat herstelmaatregelen in direct aangrenzende terreinen van het NNN in Flevoland randvoorwaardelijk zijn om (systemische) kwaliteitsverbetering ín het NNN daadwerkelijk te kunnen realiseren. Deze activiteiten zijn ook subsidiabel. Dit dient dan wel goed onderbouwd te zijn in het projectplan bij de aanvraag.

 

TOELICHTING

Doel

Doel van deze vierde openstelling is versterking van de biodiversiteit in de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Flevoland. Daarbij ligt de nadruk op de versterking van de kwaliteit van de natuurgebieden zoals voor Flevoland aangewezen in het Natuurnetwerk Nederland.

 

De afgelopen jaren is gebleken dat de biodiversiteit en kwaliteit van de natuur in het Flevolandse Natuurnetwerk onder druk zijn komen te staan. De moerassen verlanden en de bossen zijn onvoldoende kwalitatief verbonden om op lange termijn een robuust en weerbaar systeem te vormen. Daarom is de kwaliteitsverbetering van het Natuurnetwerk Flevoland noodzakelijk. Ook als het gaat om het versterken van de landbouw in Flevoland. De akkerbouw (waaronder bestuiving) is in grote mate afhankelijk van een goede biodiversiteit en natuurlijk systeem. Daarom is voor deze openstelling gekozen om in te zetten op versterking van de (internationale) natuurwaarden zodat de biodiversiteit en natuurkwaliteit in Flevoland weer hersteld en verhoogd kunnen worden.

 

Niet productieve en boven wettelijke investeringen

Aanvragen die betrekking hebben op productieve of wettelijk verplichte investeringen, zijn niet subsidiabel en worden geweigerd.

 

Geografisch selectiecriterium

Aanvragen dienen bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de natuurgebieden die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Flevoland.

Echter, de Natura2000-gebieden, die ook onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland zijn expliciet uitgesloten van deze regeling. Voor investeringen in deze gebieden is in 2019 al een openstelling geweest.

 

Voor niet-productieve investeringen in biodiversiteit is in het Plattelandsontwikkelings-comité van 25 mei 2016 door de Europese Commissie gesuggereerd om te werken met een geografisch selectiecriterium. Het is aannemelijk dat indien een gebied problemen kent op het gebied van biodiversiteit, elke activiteit die past binnen vigerend beleid zal bijdragen aan vermindering van het probleem. In dit geval is in de openstelling bepaald dat alleen maatregelen in de specifiek genoemde probleemgebieden en maatregelen in het gebied dat van directe invloed is op het vergroten van de biodiversiteit binnen het probleemgebied, voor subsidie in aanmerking komt.

 

In het Omgevingsprogramma en in de Omgevingsverordening heeft de provincie Flevoland diverse beleidsuitgangspunten geformuleerd met betrekking tot versterking van biodiversiteit in de natuurgebieden die als kader dienen voor de investeringen en herstelmaatregelen binnen de specifiek benoemde geografische gebieden.

 

Omgevingsprogramma en Omgevingsverordening Flevoland

Flevoland is een waterrijke provincie met hoge natuurkwaliteit. De grote wateren en randmeren zijn belangrijke pleisterplaatsen voor watervogels op hun internationale trekroutes. Regelmatig zijn hier duizenden vogels te vinden. Binnendijks versterken de aangrenzende moerasgebieden, natte assen en bosgebieden deze kwaliteit.

 

Het bestaande Natuurnetwerk vormt het fundament voor behoud van de (internationale) natuurwaarden. Wij willen het bestaande Natuurnetwerk als fundament voor de natuurkwaliteit blijven beschermen en gericht versterken. Speerpunten zijn: natte natuur, gevarieerde bosgebieden, goede verbindingen, overgangen tussen water en land en een duurzaam (natuur)beheer.

 

Welke Flevolandse gebieden onderdeel zijn van het NNN is vastgelegd in de Omgevingsverordening Flevoland. De actuele begrenzing van het NNN in Flevoland is te zien op de kaart Natuurnetwerk Nederland. De wezenlijke kenmerken en waarden vindt u onder het tabblad ‘Wezenlijke kenmerken en waarden' door te klikken op een natuurgebied binnen het NNN.

 

Directe link met de landbouw

Subsidieaanvragen die onder het POP3 worden ingediend, dienen een directe link met de landbouw te hebben. In het geval van deze openstelling is die link gegarandeerd wanneer een projectplan bijdraagt aan de genoemde doelen en het geografisch selectiecriterium.

Immers, landbouw - en dan met name de akkerbouw, zoals die veel voorkomt in Flevoland - is afhankelijk van goede biodiversiteit en milieuomstandigheden. Een robuust ecosysteem c.q. sterke biodiversiteit heeft een positieve invloed op de landbouw in de omringende gebieden. Daarmee sluiten we aan op de uitgangspunten van het Europese landbouwbeleid voor de verduurzaming en vergroening van de sector, waarmee ook versteviging van biodiversiteit wordt beoogd.

 

 

Naar boven