Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 maart 2021, nr. 1594704 - 1594720, tot vaststelling van een subsidieplafond voor de periode van 8 april 2021 tot 8 april 2022 op grond van de Uitvoeringsregeling Subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam Noord-Holland 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 5 van de Uitvoeringsregeling Subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam Noord-Holland 2020;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen voor de periode van 8 april 2021 tot 8 april 2022 een subsidieplafond van € 3.000.000,- vast.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling Subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (UVR Subsidie APRK) Noord-Holland 2020 .

Artikel 3  

Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 8 april 2021 en 7 april 2022, 17.00 uur.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem (30 maart 2021),

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Naar boven