Wijziging Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUITEN:

 

de Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024, zoals vastgesteld bij hun besluit van 27 oktober 2020, kenmerk 4.3/2020002001, Provinciaal Blad 7995 van 2020, als volgt te wijzigen.

 

In artikel 11, lid 6 wordt ‘1%’ vervangen door ‘1,5%’

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 8 december 2020

Kenmerk: 4.1/2020002491

 

 

 

Uitgegeven: 10 december 2020

Naar boven