Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 november 2020, nr. 1101713/1525226, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2021 ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021) en de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 en artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit Natuur 2021 Provincie Noord-Holland

 

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein (SVNL 2016-2021)

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer en nieuw beheer van areaal

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

 • 1.

  Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL 2016-2021 kan voor het jaar 2021 subsidie worden verstrekt voor:

  • a.

   de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen;

  • b.

   nieuw beheer van areaal binnen een natuurterrein.

 • 2.

  Subsidie voor continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen als bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt alleen verstrekt indien daarvoor ofwel:

  • a.

   door of namens Gedeputeerde Staten reeds subsidie is verstrekt op basis van de SVNL 2016-2021, waarvan de looptijd eindigt op 31 december 2020, of;

  • b.

   door of namens Gedeputeerde Staten of de Provincie reeds een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 van dit besluit in aanmerking:

 • a.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen zoals aangegeven in het natuurbeheerplan;

 • b.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de met de aanduiding L01.01, L01.07, L01.09, L02.01 en L02.03 zoals aangegeven in het natuurbeheerplan;

 • c.

  de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein;

 • d.

  monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat, als bedoeld in artikel 1.1 onder d SVNL 2016-2021, beschikt;

 • e.

  het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein en het houden van toezicht op een natuurterrein;

 • f.

  het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 300.000,- per jaar, voor de totale periode € 1.800.000,-

 

Paragraaf 2 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 4 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 20 november 2020 tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij de Provincie Noord-Holland, sector CZ/SI, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem.

Hoofdstuk 2 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn aangegeven op de ambitiekaart van het vigerende Natuurbeheerplan.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • b.

  kosten voor de verhoging van de natuurkwaliteit van een bestaand natuurbeheertype (kwaliteitsimpuls);

 • c.

  kosten voor omzetting naar een ander natuurbeheertype, als aangegeven op de ambitiekaart;

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 8 SKNL bedraagt per onderdeel:

 

 • a.

  artikel 8 lid 1 onder a SKNL (inrichting na functieverandering): € 1.200.000,-;

   

 • b.

  artikel 8 lid 1 onder b SKNL (kwaliteitsimpuls bestaand natuurbeheertype): € 450.000,-;

   

 • c.

  artikel 8 lid 1 onder c SKNL (omzetting naar ambitietype): € 450.000,-.

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 15 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn aangegeven op de ambitiekaart van het vigerende Natuurbeheerplan.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 15 SKNL komt uitsluitend in aanmerking de waardedaling ten gevolge van de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein, zoals aangegeven in het vigerende Natuurbeheerplan;

Artikel 10 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 8 van dit besluit bedraagt € 2.000.000,-.

Artikel 11 Kwalitatieve verplichting

De overeenkomst, bedoeld in artikel 19, eerste lid SKNL, wordt opgesteld aan de hand van de op het provinciale subsidieloket opgenomen modelovereenkomst.

 

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 12 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 oktober 2021 ingediend worden bij de provincie Noord-Holland, sector CZ/SI Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem.

Hoofdstuk 3 Tarieven

Artikel 13 Tarieven begrotingsjaar 2021

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SVNL 2016-2021 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SVNL 2016-2021 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 3.

  De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de SVNL 2016-2021 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 4.

  De maximale subsidie voor kwaliteitsverbetering zoals bedoeld in artikel 13 SKNL , onder b en c wordt op grond van artikel 14 van de SKNL bepaald op maximaal € 15.000,- per hectare.

 • 5.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 2,63 %.

 • 6.

  De opslag voor de prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1, onderdeel w van de SVNL 2016-2021, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,24%.

Hoofdstuk 4 Voorbehouden

Artikel 14 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel of terrein als subsidiabel is aangemerkt in het vigerende natuurbeheerplan.

Artikel 15 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van LNV

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn of worden goedgekeurd.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Natuur Noord-Holland 2021.

Haarlem,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Tarieven SNL beheerjaar 2021

Versie 21-8-2020

 

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

beheertype

Subsidietarief

Subsidietarief

2020

2021

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 133,52

€ 134,39

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.154,28

€ 3.201,26

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 99,84

€ 101,19

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 232,97

€ 231,64

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 264,31

€ 288,98

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 271,70

€ 276,38

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,62

€ 11,78

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.771,56

€ 1.794,02

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 1.603,52

€ 1.629,92

L02

01

Fortterrein

€ 745,22

€ 770,20

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs hectare)

€ 34,96

€ 35,60

L02

03

Historische tuin

€ 4.542,39

€ 4.673,60

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 839,67

€ 872,17

N01

01

Zee en wad

€ 0,37

€ 0,39

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 60,34

€ 62,50

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 101,17

€ 104,53

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 75,61

€ 77,28

N02

01

Rivier

€ 3,94

€ 3,98

N03

01

Beek en bron

€ 78,24

€ 79,20

N04

01

Kranswierwater

€ 44,38

€ 45,65

N04

02

Zoete plas

€ 44,70

€ 45,98

N04

03

Brak water

€ 55,69

€ 57,41

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,37

€ 0,39

N05

01

Moeras [OUD]

€ 386,16

€ 401,47

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 500,48

€ 519,20

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

€ 496,96

€ 511,48

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW]

€ 355,18

€ 366,37

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 896,83

€ 1.056,77

N06

02

Trilveen

€ 2.005,50

€ 2.082,26

N06

03

Hoogveen

€ 154,65

€ 157,07

N06

04

Vochtige heide

€ 237,78

€ 241,75

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 57,34

€ 58,38

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 74,85

€ 76,81

N07

01

Droge heide

€ 158,16

€ 161,32

N07

02

Zandverstuiving

€ 96,70

€ 98,15

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,72

€ 8,75

N08

02

Open duin

€ 236,64

€ 239,70

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.019,38

€ 1.095,10

N08

04

Duinheide

€ 183,48

€ 187,85

N09

01

Schor of kwelder

€ 113,23

€ 116,31

N10

01

Nat schraalland

€ 1.712,17

€ 1.782,70

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.007,00

€ 1.034,18

N11

01

Droog schraalland

€ 611,82

€ 642,02

N12

01

Bloemdijk

€ 1.697,72

€ 1.767,83

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 182,39

€ 191,72

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 385,26

€ 389,16

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 450,88

€ 465,08

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 673,16

€ 639,65

N12

06

Ruigteveld

€ 88,02

€ 89,42

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 554,64

€ 578,67

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,38

€ 23,06

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 34,61

€ 35,20

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,51

€ 17,64

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 53,76

€ 54,14

N15

01

Duinbos

€ 59,28

€ 60,21

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 93,55

€ 95,16

N16

03

Droog bos met productie (nieuw)

€ 29,86

€ 27,26

N16

04

Vochtig bos met productie (nieuw)

€ 53,00

€ 48,33

N17

02

Droog hakhout

€ 417,76

€ 425,06

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 259,00

€ 266,16

N17

04

Eendenkooi

€ 2.260,36

€ 2.298,73

N17

05

Wilgengriend

€ 3.400,22

€ 3.440,60

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 590,66

€ 599,36

Toeslagen

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage

€ 38,31

€ 38,99

Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage

€ 17,39

€ 17,93

toeslag gescheperde kuddes hoog

€ 462,53

€ 471,66

toeslag gescheperde kuddes laag

€ 284,06

€ 292,23

toeslag vaarland

€ 521,15

€ 528,79

Monitoring

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 17,00

€ 17,44

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,30

€ 10,57

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,26

€ 9,50

N05

01

Moeras [OUD]

€ 24,06

N05

02

Gemaaid rietland

€ 12,81

€ 13,15

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

€ 24,69

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW]

€ 24,69

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,79

€ 27,49

N06

02

Trilveen

€ 22,99

€ 23,59

N06

03

Hoogveen

€ 31,06

€ 31,88

N06

04

Vochtige heide

€ 15,99

€ 16,41

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 99,58

€ 102,19

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 99,47

€ 102,09

N07

01

Droge heide

€ 14,73

€ 15,11

N07

02

Zandverstuiving

€ 14,73

€ 15,11

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,10

€ 8,31

N08

02

Open duin

€ 21,31

€ 21,87

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,26

€ 27,98

N08

04

Duinheide

€ 14,73

€ 15,11

N09

01

Schor of kwelder

€ 19,01

€ 19,51

N10

01

Nat schraalland

€ 30,96

€ 31,77

N10

02

Vochtig hooiland

€ 22,47

€ 23,06

N11

01

Droog schraalland

€ 18,41

€ 18,89

N12

01

Bloemdijk

€ 16,40

€ 16,83

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,17

€ 5,31

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 17,03

€ 17,48

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 19,01

€ 19,51

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,24

€ 9,48

N12

06

Ruigteveld

€ 5,22

€ 5,35

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,33

€ 8,55

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,65

€ 20,17

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,52

€ 10,79

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,74

€ 18,21

N15

01

Duinbos

€ 7,68

€ 7,88

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,68

€ 7,88

N16

03

Droog bos met productie

€ 5,15

€ 5,28

N16

04

Vochtig bos met productie

€ 5,15

€ 5,28

N17

02

Droog hakhout

€ 3,12

€ 3,21

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,12

€ 3,21

N17

05

Wilgengriend

€ 14,52

€ 14,90

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 14,52

€ 14,90

Opslag indexering subsidie in beschikking

2020

2021

In openstellingsbesluit

3,20%

3,24%

Naar boven