Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 oktober 2020, nr. 999181/1503405, tot vaststelling van het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties Noord-Holland 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 6 van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties Noord-Holland 2020;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen voor de periode tot 1 oktober 2024 een subsidieplafond van € 400.000,- vast.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig artikel 7 van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties Noord-Holland 2020.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 27 oktober 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Naar boven