Wijziging Regeling nadeelcompensatie wegen Noord-Brabant

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking van deze wijziging is op 8 april 2020 beschikbaar in meerdere bladen vanwege het grote aantal te wijzigen regelingen via Provinciaal blad 2020, 2107, 2108, 2109, 2111 en 2113.]

 

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 31 maart 2020 tot wijziging en intrekking van diverse regelingen in verband met de inwerkingtreding van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op de artikelen 5.7 tot en met 5.9 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is diverse regelingen in te trekken dan wel technisch te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Regeling maatgevende hoogwaterstanden regionale keringen Noord-Brabant 2010

In artikel 1 van de Regeling maatgevende hoogwaterstanden regionale keringen Noord-Brabant 2010 wordt “artikel 2.2, tweede lid, van de Verordening water Noord-Brabant” vervangen door: artikel 4.1, derde lid, van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Artikel II Wijziging Regeling nadeelcompensatie wegen Noord-Brabant

Artikel 1, onder a, van de Regeling nadeelcompensatie wegen Noord-Brabant komt te luiden:

 • a.

  droge infrastructuur: openbare weg waarvan het onderhoud ingevolge artikel 15 van de Wegenwet bij de provincie berust, waarvoor de provincie de belangen ingevolge artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beschermt en waartoe in ieder geval behoren rijbanen, fiets- en voetpaden, parkeer-, carpool-, bus- en halteplaatsen, vluchtstroken en andere stroken, bermen, glooiingen, grondkeringen, bermsloten, alsmede de tot de weg behorende verkeersvoorzieningen;.

Artikel III Wijziging Regeling natuurbescherming Noord-Brabant

De Regeling natuurbescherming Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

In artikel 1.1, onder d, wordt “artikel 3.8 van de Verordening water Noord-Brabant” vervangen door: artikel 4.12 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

B.

 

In artikel 1.2, eerste lid, wordt “artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant“ vervangen door: artikel 2.65 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

C.

 

In artikel 2.1, onder a, wordt “artikel 3.3, eerste lid, van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant” vervangen door: artikel 2.60, eerste lid, van de Verordening.

 

D.

 

In artikel 2.1, onder c, wordt “Verordening natuurbescherming Noord-Brabant” vervangen door: Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

E.

 

In artikel 2.2, eerste lid, aanhef, wordt “artikel 3.3, eerste lid van de Verordening” vervangen door: artikel 2.60, eerste lid, van de Verordening.

Artikel IV Wijziging Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013

De Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1, onder i, komt te luiden:

 • i.

  weg: openbare weg waarvan het onderhoud ingevolge artikel 15 van de Wegenwet bij de provincie berust, waarvoor de provincie de belangen ingevolge artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beschermt en waartoe in ieder geval behoren rijbanen, fiets- en voetpaden, parkeer-, carpool-, bus- en halteplaatsen, vluchtstroken en andere stroken, bermen, glooiingen, grondkeringen, bermsloten, alsmede de tot de weg behorende verkeersvoorzieningen.

B.

 

Artikel 2, onder z, komt te luiden:

 • z.

  veranderen van de weg: uitvoeren, oprichten, hebben, in stand houden, onderhouden, wijzigen of verwijderen van de weg;.

C.

 

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onderdeel f komt te luiden:

  • f.

   de verandering van de weg is niet strijdig met de belangen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;.

 • 2.

  Onderdeel g vervalt.

D.

 

In de artikelen 6, tweede lid, en 7, derde lid, wordt “artikel 4, derde lid, van de Verordening wegen Noord-Brabant 2010” vervangen door: artikel 2.50, derde lid, van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

E.

In de artikelen 12, tweede lid, onder a, en 14, zesde lid, wordt “het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur” vervangen door: Kunstloc Brabant.

 

F.

 

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel c wordt “als bedoeld in artikel 1 van de Verordening wegen Noord-Brabant 2010” vervangen door: als bedoeld in artikel 1.1. van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 • 2.

  Onderdeel f komt te luiden:

  • f.

   stof: voorwerp in niet vaste vorm of verschijningswijze dat niet tot de weg of daartoe behorende verkeersvoorzieningen behoort;.

 • 3.

  Onder verlettering van de onderdelen i tot en met k tot j tot en met l, wordt na onderdeel h een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • i.

   voorwerp: zaak die niet tot de weg of daartoe behorende verkeersvoorzieningen behoort;.

G.

 

Artikel 18, onder h, vervalt.

 

H.

 

Artikel 22, eerste lid, onder a, komt te luiden:

 • a.

  het spandoek is onderdeel van een overheidscampagne in het kader van verkeersveiligheid;.

I.

 

Aan artikel 28, eerste lid, onder e, wordt toegevoegd: dan wel de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Artikel V Wijziging Reglement Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant

Het Reglement Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel b vervalt: Verordening ruimte 2014 – Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij.

 • 2.

  De onderdelen d tot en met g worden vernummerd tot d tot en met h.

 • 3.

  De onderdelen d en e (nieuw) komen te luiden:

  • d.

   bijlage 2: bijlage 2 behorende bij de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

  • e.

   Nadere regels: Nadere regels Verordening ruimte – Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (versie 2.0);.

B.

 

In artikel 3, onder a, wordt “artikel 6.4 en 7.4 van de Verordening ruimte Noord-Brabant” vervangen door: artikel 3.53 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

C.

 

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de aanhef wordt “artikel 1.6, tweede lid, van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant” vervangen door: artikel 5.22 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 • 2.

  In onderdeel b wordt “de Verordening natuurbescherming” vervangen door: de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Artikel VI Wijziging Reglement provinciale retailadviescommissie Noord-Brabant

 

Artikel 3, derde lid, van het Reglement provinciale retailadviescommissie Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel a wordt “Verordening ruimte 2014” vervangen door: de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 • 2.

  In onderdeel c wordt “de Verordening ruimte” vervangen door: de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Artikel VII Intrekking Regeling wijzigen begrenzingen 2019 Verordening water Noord-Brabant

De Regeling wijzigen begrenzingen 2019 Verordening water Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel VIII Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

’s-Hertogenbosch, 31 maart 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven