Rectificatie: Eerste wijziging beleidsregel ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG)

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie vanwege het per abuis ontbreken van de kaart, deze is voor de volledigheid nu toegevoegd. De oorspronkelijke bekendmaking is op 1 april 2020 bekendgemaakt, beschikbaar via Provinciaal blad 2020, 1813.]

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Gedeputeerde Staten van Flevoland op 24 maart 2020 onder nummer 2541014 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland,

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Beleidsregel ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) en de bijbehorende kaart.

 

Eerste wijziging beleidsregel ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG)

Artikel I Wijziging beleidsregel

De tekst van de Beleidsregel ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) wordt als volgt gewijzigd.

 

 • A.

  Onder ‘3. inhoud van de beleidsregel’ wordt ‘inhoud’ vervangen door: Inhoud.

 

 • B.

  Artikel 2. Soorten ontheffing komt te luiden:

 •  

 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten TUG ontheffingen voor luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens:

  • 1.

   een generieke ontheffing voor niet in de aanvraag gespecificeerde terreinen, met melding 24 uur van te voren, voor maximaal 4 vliegbewegingen per dag tot een maximum van 12 dagen per terrein per jaar. Eén vliegbeweging is één start of één landing;

  • 2.

   een locatiegebonden ontheffing bij evenementen / projecten / “echt” eenmalige vluchtdagen voor één of meerdere in de aanvraag gespecificeerde terreinen voor maximaal 48 vliegbewegingen per dag, voor maximaal 12 dagen per jaar per terrein.

 

 • C.

  In artikel 3. Toetsingscriteria TUG worden de volgende tussenzinnen verwijderd:

 • ‘met dien verstande dat in en binnen ……die jaarlijks wordt geactualiseerd’.

 

 • D.

  Artikel 4. Aanvraagformulier komt als volgt te luiden:

 • De aanvraag voor een TUG-ontheffing wordt ingediend door middel van een aanvraagformulier dat Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben vastgesteld.

 

 • E.

  Er wordt een nieuw artikel 4a ingevoegd, luidende:

 • Artikel 4a. Weigeringsgronden.

  • 1.

   Gedeputeerde Staten weigeren de ontheffing indien:

   • a)

    luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens stijgen en/of landen in en binnen een afstand van 500 meter van de beschermde natuurgebieden (Natura2000/NNN), als opgegeven op de in de bijlage opgenomen kaart;

   • b)

    luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens stijgen en/of landen in en binnen een afstand van 1.500 meter van stiltegebieden, als opgegeven op de in de bijlage opgenomen kaart;

   • c)

    het aantal vliegbewegingen op één gebruiksdag de aantallen aangegeven in artikel 2 overschrijdt.

   • d)

    als het aantal gevraagde gebruiksdagen van “een of meer gebruikers” op één en hetzelfde perceel de 12 dagen per jaar overstijgt;

   • e)

    indien een locatiegebonden TUG ontheffing wordt aangevraagd voor een terrein dat op minder dan 1.000 meter ligt gelegen van een ander terrein waarvoor reeds eerder in hetzelfde kalenderjaar een TUG-ontheffing is aangevraagd, dan wordt de 2e aanvraag om ontheffing geweigerd indien de aanvragen gezamenlijk de termijn van 12 dagen per jaar overschrijden;

  • 2.

   Voor vliegactiviteiten met een helikopter, als bedoeld in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens, uitgevoerd namens de Stichting Opkikker geldt een uitzondering op het eerder genoemde lid a voor de op bijgevoegde kaart ingetekende locatie nabij de Eemhof. Buiten het broedseizoen kan op deze locatie voor 12 dagen per jaar voor maximaal 48 vliegbewegingen per dag, ontheffing worden verleend. Eén vliegbeweging is één start of één landing.

  • 3.

   Voor vliegactiviteiten op en nabij grote dag recreatieve bestemmingen zoals Walibi Holland, Flevo on ice en Dorhout Mees, geldt een uitzondering op het eerder genoemde lid a, die gelegen zijn binnen de 500 meter bufferzone rond beschermende natuurgebieden. Buiten het broedseizoen kan bij uitzonderlijke bedrijfssituaties van deze bestemmingen, voor 12 dagen per jaar voor maximaal 48 vliegbewegingen per dag, ontheffing worden verleend. Eén vliegbeweging is één start of één landing.

 

 • F.

  Er wordt een nieuw artikel 4b ingevoegd, luidende:

 • Artikel 4b. Kaart Zoekgebied tijdelijk uitzonderlijk gebruik terreinen door luchtvaart.

  • 1.

   De kaart voorziet in een zoekgebied waar medewerking kan worden verleend aan een verzoek om tijdelijk uitzonderlijk gebruik als bedoeld in voorgaande artikelen.

  • 2.

   Ter informatie is op de kaart als aanduiding de CTR ingetekend. In de CTR gelden, voor gebruikers van een verleende TUG, regels zoals dat de gebruiker bevoegd is om in een CTR te vliegen indien de gebruiker overleg voert via de radio met de LVNL, voor de vlucht een vliegplan wordt ingediend bij LVNL, het luchtvaarttuig is voorzien van een transponder en een radio die voldoet aan de geldende eisen.

 

 • G.

  Bijlage Aanvraagformulier ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk komt te vervallen.

 

 • H.

  In de bijlage wordt kaart ‘Uitsluitingsgebieden luchtvaartterreinen tijdelijk uitzonderlijk gebruik’ vervangen door: kaart ‘Zoekgebied Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik terreinen door luchtvaart’ met kenmerk S&B|GEO|200022|300120.

Artikel II Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt in werking op 1 juni 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 24 maart 2020,

de secretaris,

de voorzitter,

Bijlage kaart ‘Zoekgebied Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik terreinen door luchtvaart’ met kenmerk S&B|GEO|200022|300120

 

Toelichting

 

Vooruitlopend op de komst van groot handelsverkeer is rond Lelystad Airport een control zone (CTR) ingesteld. Binnen de CTR wordt al het vliegverkeer door verkeersleiders gestructureerd.

Binnen de CTR bestaan er mogelijkheden om medewerking te verlenen aan verzoeken voor het tijdelijk en uitzonderlijk gebruik door luchtvaartuigen van locaties. Binnen de CTR hanteert de provincie voor een TUG dezelfde voorwaarden als buiten de CRT. Voor het gebruiken van een TUG ontheffing in een CTR, is voor het landen en opstijgen ten aller tijde toestemming nodig van de luchtverkeersleiding. Daarnaast moet de vlieger en zijn luchtvaartuig voor het mogen vliegen in een CTR voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden op grond van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.

 

Gedeputeerde Staten hebben de CTR Lelystad Airport ter informatie ingetekend op de kaart behorende bij deze beleidsregel.

 

In de beleidsregel worden enkele wijzigingen, zoals het aantal vliegbewegingen en het criterium van 1.000 meter onderliggende afstand van locatiegebonden ontheffing, doorgevoerd, zodat de beleidsregel beter aansluit op de praktijk.

 

Artikel I

 

Onderdeel B.

De bestaande ontheffingssoorten worden geactualiseerd en eenduidig vastgelegd. Er bestaan nog 2 soorten ontheffing die nu voor alle type relevante luchtvaarttuigen van toepassing zijn. Voor de locatiegebonden ontheffing is het aantal vliegbeweging gemaximaliseerd op 48. In het vigerende beleid was geen beperking opgenomen. Met deze aanpassing wordt expliciet gemaakt wanneer er sprake is van een tijdelijk en uitzonderlijk gebruik en wordt de overlast voor omwonenden, natuur- en milieu en kwetsbare objecten beperkt.

 

De generieke ontheffing van 4 vliegbewegingen per dag is bedoeld om bijvoorbeeld een persoon met een helikopter op één dag op te halen en weer terug te brengen. Gebruikelijk is dat een dergelijke situatie die maximaal 12 keer per jaar zich voordoet, kan worden beschouwd als incidenteel. In IPO verband is afgesproken dat het gebruik van een terrein voor 12 dagen per jaar of minder als tijdelijke en uitzonderlijke wordt beschouwd. Het getal van 48 is een combinatie van de 4 vliegbewegingen per dag en 12 dagen per jaar.

Bij de generieke ontheffing is vooraf niet bekend waar en wanneer de vliegbeweging plaatsvindt. Deze informatie wordt 24 uur van te voren gegeven door middel van een melding.

 

Voor de locatiegebonden ontheffing zijn de vliegbewegingen gewenst als onderdeel van een evenement of bij bijzondere bedrijfsomstandigheden. Het betreffen dan in de regel taxivluchten of rondvluchten. Dergelijke vliegactiviteiten worden tot maximaal 12 dagen vanaf één locatie als tijdelijk beschouwd. Voor de beperking van de overlast worden maximaal 48 vliegbewegingen per dag terrein toegestaan.

 

Onderdeel C en E.

De weigeringsgronden die als tussenzin in het oude artikel 3 stonden, staan nu in artikel 4a apart genoemd. De weigeringsgronden bestaan uit de oorspronkelijk aangehouden buffers rond gevoelige bestemmingen en de beperking dat per kalenderjaar ten hoogste 12 dagen vanaf één locatie en in de directe omgeving hiervan, mag worden gevlogen.

 

Met lid 2 wordt een uitzondering op de weigeringsgronden gemaakt. Afgelopen jaren is medewerking verleend aan het tijdelijk gebruik van een grasveldje bij de Eemhof voor rondvluchten met een helikopter die namens de Stichting Opkikker, aan zieke kinderen worden aangeboden. Het gebruikte terrein ligt binnen de bufferzone van het beschermde natuurgebied Hulkesteinse bos. De locatie staat specifiek op de kaart ingetekend. Voor het gebruik van deze locatie geldt hetzelfde maximum van 12 dagen per jaar en maximaal 48 vliegbewegingen per dag.

 

Met lid 3 wordt de uitzondering voor tijdelijk vliegactiviteiten bij evenementen op grote dag recreatieve bestemmingen uit de voormalige Nota Luchtvaart in de beleidsregel geïmplementeerd. Voor dergelijke evenementen zoals Defcon en Low Lands biedt de omgevingsvergunning van Walibi Holland ruimte. Hierbij is de instandhouding van de natuurwaarden van de in de omliggende gelegen beschermende natuurgebieden betrokken. Een beperkt aantal vliegbewegingen tijdens dergelijke evenementen worden dan ook mogelijk geacht.

 

Onderdeel D.

Om de flexibiliteit van de beleidsregel te vergroten is er voor gekozen om het aanvraagformulier uit de beleidsregel te halen. In de praktijk betekent dit dat bij de uitvoeringsinstantie (de omgevingsdienst), die namens Gedeputeerde Staten van Flevoland de ontheffingen verlenen, het aanvraagformulier op de website staat om de aanvraag om een TUG ontheffing in te dienen. Gedeputeerde Staten hoeven niet de beleidsregel te wijzigen indien het aanvraagformulier wordt gewijzigd.

 

Onderdeel F.

Met het invoegen van artikel 4b wordt de relatie gelegd met de kaart die bij de beleidsregel hoort. Op de kaart staat het ongewijzigde zoekgebied zoals dat voor de instelling van de CTR gold. Ter informatie is de CTR ingetekend. De gebruiker van een TUG ontheffing, afgegeven voor een locatie in de CTR, is zelf verantwoordelijk te voldoen aan de (inter)nationale voorwaarden om in een CTR te vliegen.

 

Artikel II

 

Dit artikel regelt de inwerkingtredingsdatum van de Eerste wijziging van de Beleidsregel ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG).

Naar boven