Kennisgeving inspraak goedkeuringsbesluit, projectplan, omgevingsvergunningen en leggerwijziging dijkverbetering Beesel

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat:

- zij op 10 maart 2020 het projectplan “Dijkverbetering Beesel” hebben goedgekeurd. Dit projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen ter plaatse van Beesel in de gelijknamige gemeente. De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd omdat het bovengenoemde traject niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. Dit project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei;

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel op 9 december 2019 de omgevingsvergunning kappen en de omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor dit project hebben verleend.

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend dat zij op 10 december 2019 de leggerwijziging naar aanleiding van de in het projectplan beschreven dijkverbetering te Beesel heeft vastgesteld. De legger geeft de begrenzing, ligging, vorm en constructie van waterkeringen en oppervlaktewateren aan. De dijkverbeteringsmaatregelen in het projectplan leiden tot wijziging van de grens van de waterkering en daardoor tot een verschuiving van de grenzen van de bijbehorende kernzone en beschermingszones zoals vastgelegd in de legger Waterschap Limburg 2019.

Procedure

Het projectplan en de omgevingsvergunningen doorlopen de projectprocedure voor waterstaatswerken, conform paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet. Op de voorbereiding van deze besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben conform artikel 5.7 van de Waterwet goedkeuring verleend aan het projectplan. Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn. De procedure voor de leggerwijziging wordt eveneens uitgevoerd overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerp-projectplan, de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-leggerwijziging hebben ter inzage gelegen van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019. Er zijn twaalf zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-projectplan. Tegen de ontwerp-vergunningen zijn zes zienswijzen ingediend. Er zijn drie zienswijzen ingediend tegen de ontwerp-leggerwijziging. De wijzigingen in het projectplan, de vergunningen en de leggerwijziging ten opzichte van het ontwerp-projectplan, de ontwerp-vergunningen respectievelijk de ontwerp-leggerwijziging zijn beschreven in de Nota van Antwoord die als bijlage bij het projectplan is gevoegd.

Inzage

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de omgevingsvergunningen, de leggerwijziging en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van vrijdag 3 april 2020 t/m vrijdag 15 mei 2020.

Deze besluiten en bijbehorende stukken worden gedurende deze inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl (Provinciaal Blad) en op de website van Waterschap Limburg (klik op Actueel en vervolgens op Bekendmakingen).

De analoge stukken liggen gedurende deze termijn ter inzage:

- bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht,;

- in het gemeentehuis van de gemeente Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver;

- ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.

 

 

Door de maatregelen in verband met het Corona-virus zijn mogelijkheden om de analoge stukken in te zien beperkt. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat inzage van de analoge stukken door nieuwe maatregelen van de regering verder wordt beperkt. Indien u bovenstaande stukken analoog wilt inzien, verzoeken wij u daarom telefonisch contact op te nemen met:

- Provincie Limburg, de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 74 52; of

- Gemeente Beesel, de heer T. van Loon, tel. 077- 474 92 56; of

- Waterschap Limburg, de heer R. Gaastra, tel. 06 - 24 58 63 24.

Rechtsbescherming

Beroep tegen goedkeuringsbesluit, projectplan en vergunningen

Tegen het besluit tot goedkeuring van het projectplan en/of tegen de verleende omgevingsvergunningen kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-projectplan en/of de ontwerp-vergunningen. Beroep kan ook worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-projectplan en/of de ontwerp-vergunningen.

Beroep kan worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In een beroepschrift tegen het goedkeuringsbesluit kan op de inhoud van het projectplan worden ingegaan.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop deze bekendmaking is gedaan. Dit betekent dat de beroepstermijn voor het indienen van een beroepschrift loopt van vrijdag 3 april 2020 t/m donderdag 14 mei 2020.

Op deze besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hieruit volgt dat wanneer u beroep instelt, u in uw beroepschrift de beroepsgronden dient op te nemen en dat deze beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer aangevuld kunnen worden.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan en het leggerwijzigingsbesluit treden in werking op de dag na de bekendmaking. De omgevingsvergunningen treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoek een voorlopige voorziening treffen. Het binnen de beroepstermijn indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening heeft enkel voor de omgevingsvergunningen tot gevolg dat deze niet in werking treden voordat op dat verzoek is beslist.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen of te verzoeken om een voorlopige voorziening via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Zie genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Beroep tegen leggerwijziging

Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld en alleen voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone (beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingzone) is vastgesteld of gewijzigd. Beroep kan worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij het Team Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg. Beroep kan ook worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit tot wijziging van de legger ter inzage is gelegd. Dit betekent dat de beroepstermijn voor het indienen van een beroepschrift tegen de leggerwijziging loopt van zaterdag 4 april 2020 t/m vrijdag 15 mei 2020.

Het beroepschrift betreffende de vaststelling of wijziging van een beschermingszone moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg, Team Bestuursrecht

Postbus 950

6040 AZ Roermond

Het besluit tot wijziging van de legger treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Indien beroep is ingesteld, kan men in spoedeisende gevallen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen of te verzoeken om een voorlopige voorziening via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inhoudsvereisten beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening

Het beroepschrift tegen de goedkeuring van het projectplan, de omgevingsvergunningen en/of de leggerwijziging dient ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening en ondertekening van het beroep;

- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit; en

- een opgave van de reden(en) op grond waarvan men zich niet met het besluit kan verenigen.

Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw beroep betrekking heeft.

De hiervoor genoemde eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift overlegt daarbij een afschrift van het beroepschrift.

Griffierecht

Voor de behandeling van een beroep en voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of

de heer M. Brauers, tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl

Naar boven