Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 december 2019, nr. 1317436/1317438, tot verstrekking van mandaat, machtiging en volmacht aan de provincie Flevoland inzake gezamenlijke Europese aanbesteding Wagenparkbeheer

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

de commissaris van de Koning van Noord-Holland;

 

Ieder voor wat zijn bevoegdheden betreft,

 

Overwegende dat de provincie Flevoland het Europese aanbestedingstraject Wagenparkbeheer begeleidt;

 

Overwegende dat ten behoeve van dit gezamenlijke traject een samenwerkingsovereenkomst is opgesteld;

 

Gelet op artikel 158, eerste lid, onderdeel e, en artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten

 

Mandaat, volmacht en machtiging te verstrekken aan provincie Flevoland ten behoeve van aanbestedingstraject Wagenparkbeheer overeenkomstig de Bijlage Mandateren t.b.v. gezamenlijk aanbesteden bij dit besluit.

Haarlem, 3 december 2019,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Commissaris van de Koning

A.Th.H. van Dijk

Bijlage Mandateren t.b.v. gezamenlijk aanbesteden

 • 1.

  Er wordt ingestemd met de gezamenlijke openbare Europese aanbesteding van de in 2020 aflopende overeenkomst Wagenparkbeheer, en met uitvoering door het Projectteam volgens en in overeenstemming met de “Overeenkomst gezamenlijke aanbesteding Wagenparkbeheer”.

 • 2.

  Er wordt mandaat verleend aan het Projectteam om de openbare Europese aanbesteding van de overeenkomst voor Wagenparkbeheer te starten.

 • 3.

  Er wordt mandaat verleend aan het Beoordelingsteam om de aanbestedingsdocumenten en inschrijvingen te beoordelen en vervolgens een onderbouwde keuze aan het Projectteam te presenteren.

 • 4.

  Er wordt mandaat verleend aan het Procesteam om de processtappen en tijdlijnen in deze aanbesteding te bewaken, nota van Inlichtingen te beantwoorden en een laatste toets uit te voeren voordat de aanbestedingsstukken worden gepubliceerd.

 • 5.

  Er wordt mandaat verleend aan het Projectteam om de openbare Europese aanbesteding van de overeenkomst voor Wagenparkbeheer te gunnen.

 • 6.

  Er wordt mandaat verleend aan provincie Flevoland, om namens de Deelnemers de publicatie van de stukken op TenderNed op zich te nemen en alle benodigde stukken voor een Europese Aanbesteding voor Wagenparkbeheer te mogen ondertekenen als Penvoerder.

Naar boven