Mandaat, volmacht en machtiging provincie Noord-Holland inzake aanbesteding duurzame elektriciteit, provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

en de

 

Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant,

 

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikelen 59a, tweede lid, en 176, tweede lid, van de Provinciewet;

 

Overwegende dat een achttal provincies, waaronder de provincie Noord-Brabant, voornemens zijn voor de productgroep Energievoorziening (afname van elektriciteit en gas voor verbruik door de eigen Organisatie) een gezamenlijke Europese aanbesteding te houden voor de levering van duurzame elektriciteit 2020-2024, teneinde door volumebundeling betere condities te kunnen bedingen;

 

Overwegende dat de betrokken provincies ten behoeve van deze gezamenlijke aanbesteding nadere afspraken zullen maken over de wijze waarop tot een gezamenlijk standpunt gekomen zal worden;

 

Overwegende dat door deze gezamenlijke aanbesteding bovendien een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing kan worden bereikt doordat niet elke provincie individueel aanbesteedt, maar de processtappen tot en met de definitieve gunning in één hand te leggen;

 

Overwegende dat de provincie Noord-Holland in het kader hiervan is als penvoerder de Europese aanbestedingsprocedure uit te voeren en de noodzakelijke besluiten te nemen ten aanzien van deze aanbesteding tot en met de definitieve gunning op zich te nemen;

 

Overwegende dat de nadere afspraken tussen de betrokken provincies, alsmede de bereidheid van de provincie Noord-Holland om als penvoerder op te treden, vastgelegd zijn in een Samenwerkingsovereenkomst Collectief Energieinkoop Provincies (CEP) inzake gezamenlijke Europese aanbesteding levering duurzame elektriciteit 2020-2024;

 

Overwegende dat in het kader van voornoemde Samenwerkingsovereenkomst Gedeputeerde Staten resp. de commissaris van de Koning mandaat en volmacht wensen te verlenen aan de provincie Noord-Holland, teneinde deze in staat te stellen om mede namens de provincie Noord-Brabant een gezamenlijke Europese aanbesteding uit te voeren;

 

Overwegende dat met de ondertekening van voornoemde overeenkomst wordt geacht te zijn voldaan aan de instemming, bedoeld in artikel 10:4, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  directeur Beheer & Uitvoering: directeur Beheer & Uitvoering van de provincie Noord-Holland;

 • b.

  mandaatregister: openbaar register als bedoeld in de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verlenen aan de directeur Beheer & Uitvoering mandaat voor het nemen van besluiten die verband houden met de uitvoering van de gezamenlijke Europese aanbesteding duurzame elektriciteit, bedoeld in artikel 2 van de Samenwerkingsovereenkomst.

 • 2.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, omvat tevens:

  • a.

   de beantwoording van algemene vragen;

  • b.

   de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • 3.

  De directeur Beheer & Uitvoering kan ter uitoefening van een krachtens het eerste lid aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende leidinggevende functionarissen dan wel projectleiders.

Artikel 3 Volmacht en machtiging

 • 1.

  De Commissaris van de Koning verleent aan de directeur Beheer & Uitvoering volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn ten behoeve van vervulling van het in artikel 2, eerste lid, verleende mandaat.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde volmacht omvat in het bijzonder het namens de provincie Noord-Brabant sluiten en ondertekenen van contracten.

 • 3.

  De directeur Beheer & Uitvoering kan ter uitoefening van een krachtens artikel 2, eerste lid, aan hem gemandateerde bevoegdheid (schriftelijk) ondervolmacht verlenen aan onder hem ressorterende (leidinggevende) functionarissen.

Artikel 4 Procesvertegenwoordiging

 • 1.

  De directeur Beheer & Uitvoering is gemachtigd tot het vertegenwoordigen van de provincie in rechte, voor zover deze past binnen de kaders van artikel 2 van de Samenwerkingsovereenkomst.

 • 2.

  De directeur Beheer & Uitvoering kan, krachtens deze machtiging, door hem aangewezen personen machtigen tot het in rechte vertegenwoordigen van de provincie.

Artikel 5 Instructies

De mandataris/gevolmachtigde neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning in acht, bedoeld in artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Informatieplicht

 • 1.

  Het directeur Beheer & Uitvoering stelt Gedeputeerde Staten, respectievelijk de commissaris van de Koning tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming door Gedeputeerde Staten of de commissaris van de Koning gewenst is.

 • 2.

  Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid vindt in ieder geval plaats indien:

  • a.

   de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

  • b.

   het besluit ertoe kan leiden dat de provincie aansprakelijk wordt gesteld.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen, respectievelijk de commissaris van de Koning kan op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit besluit verleende mandaat of de machtiging geen gebruik mag worden gemaakt.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten voorzien directeur Beheer & Uitvoering tijdig van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van zijn mandaat.

Artikel 7 Toepasselijke wet- en regelgeving

 • 1.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede de Samenwerkingsovereenkomst.

 • 2.

  De gemandateerde en/of de gevolmachtigde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Verantwoording

Onverminderd het bepaalde in de Samenwerkingsovereenkomst verschaft de directeur Beheer & Uitvoering desgevraagd alle informatie aan Gedeputeerde Staten terzake van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden.

Artikel 9 Registratie en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt gevoegd in het mandaatregister.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat, volmacht en machtiging provincie Noord-Holland inzake aanbesteding duurzame elektriciteit.

’s-Hertogenbosch, 16 april 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. Bijnen MBA

Commissaris van de Koning voornoemd,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Naar boven