Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 8 januari 2019, PZH-2018-673222791, tot wijziging en vaststelling deelplafonds van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 8 januari 2019, PZH-2018-673222791, tot wijziging en vaststelling deelplafonds van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

 

Deelplafonds en openingstijdvakken 2019 behorende bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

 

Gedeputeerde Staten,

 

Gelet op:

Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb;

Artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Alsmede gelet op de in artikelen 2.5, 3.6, 4.5 en 5.5 opgenomen verdelingsregels van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland;

 

Besluiten:

 

 

De volgende deelplafonds voor 2019 voor de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland vastgesteld:

 • A.

  € 3.840.000,- bedoeld voor het instrument haalbaarheidsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 3 van de Subsidieregeling;

 • B.

  € 9.600.000,- bedoeld voor de instrumenten Research & Development

samenwerkingsprojecten klein en groot als bedoeld in paragraaf 4 en 5 van de Subsidieregeling, waarbij maximaal 50% van dit deelplafond verleend wordt aan Research & Development samenwerkingsprojecten groot als bedoeld in paragraaf 5.

 

Vastgesteld het tijdvak van 9 april 2019 09:00 tot en met 10 september 2019 17:00 voor indiening van aanvragen voor het instrument haalbaarheidsprojecten in de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland .

 

Vastgesteld het tijdvak van 11 juni 2019 09:00 tot en met 10 september 2019 17:00 voor indiening van aanvragen voor de instrumenten Research & Development samenwerkingsprojecten klein en groot in de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland .

 

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

 

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op de artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland;

 

Overwegende dat het gewenst is om de bestaande subsidieregeling voor de stimulering van topsectoren te

actualiseren;

 

Besluiten

Artikel I  

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 1.1 komt te luiden:

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187);

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • -

  haalbaarheidsproject: project dat bestaat uit haalbaarheidsstudie of een combinatie van een haalbaarheidsstudie en industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 2, onder respectievelijk 87, 85 en 86 van de Algemene groepsvrijstellingverordening;

 • -

  innovatieprogramma’s topsectoren: plannen en programma's als bedoeld in artikel 3.4.2, eerste lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies;

 • -

  MKB-onderneming: kleine of middelgrote onderneming als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • -

  penvoerder: MKB-onderneming met een vestiging in Zuid-Holland die deelneemt aan het R&D-samenwerkingsverband, en door het samenwerkingsverband aangewezen is als penvoerder;

 • -

  provinciaal beleid: 1. Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie en energie 2012-2015 van de provincie Zuid-Holland; 2.Slimme specialisatiestrategie (Regionale innovatiestrategie RIS3) West Nederland 17 januari 2014;

 • -

  R&D-samenwerkingsproject: Research and Development-project, bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan, in daadwerkelijke samenwerkingen voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een R&D-samenwerkingsverband;

 • -

  R&D-samenwerkingsverband: Research and Development-verband dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, bestaande uit twee of meer niet in een groep verbonden MKB-ondernemingen, dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een R&D-samenwerkingsproject;

 • -

  subsidiepercentage: steunintensiteit als bedoeld in artikel 2, onderdeel 26, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • -

  vestiging: vestiging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder j van de Handelsregisterwet 2007.

B.

Artikel 1.4 komt te luiden:

Artikel 1.4 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager de subsidie wil aanwenden voor een activiteit waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt of dat deel uitmaakt van een dergelijk project.

 • b.

  de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is, bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

C.

Artikel 1.6 komt te luiden:

Artikel 1.6 Bevoorschotting

Een voorschot bedraagt maximaal 90% van het verleende bedrag.

 

D.

Artikel 1.7 komt te luiden:

Artikel 1.7 Berekening subsidiabele kosten

Bij de berekening van de subsidiabele kosten bedraagt het uurtarief maximaal € 60,00.

 

E.

Paragraaf 2 vervalt.

 

F.

Artikel 3.3 komt te luiden:

Artikel 3.3 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3.1 in aanmerking te komen hebben ten minste 60% van de subsidiabele kosten van het haalbaarheidsproject betrekking op een haalbaarheidsstudie en voor het overige op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

 

G.

Artikel 3.5 komt te luiden:

Artikel 3.5 Subsidiehoogte

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste € 20.000,00.

 • 2.

  Het subsidiepercentage bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten.

 • 3.

  De subsidie wordt eerst op aanvraag van de subsidieontvanger vastgesteld nadat hieraan voorafgaand een subsidieverleningsbeschikking is gegeven. Hiermee wordt met toepassing van artikel 38, onderdeel d, onder b, van de Asv afgeweken van artikel 17, tweede lid, van de Asv.

H.

Artikel 3.6 komt te luiden:

Artikel 3.6 Rangschikking

 • 1.

  Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

 • 2.

  Als een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag is aangevuld als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Op de dag dat verlening van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de subsidie verdeeld op basis van loting.

I.

Artikel 4.2 komt te luiden:

Artikel 4.2 Weigeringsgrond

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv en artikel 1.4 van deze regeling wordt subsidie voor het samenwerkingsproject geweigerd indien in hetzelfde kalenderjaar al subsidie is verstrekt op grond van deze paragraaf of paragraaf 5 aan:

 • a.

  de aanvrager, of

 • b.

  een ander R&D-samenwerkingsverband, waarin de penvoerder of een andere deelnemer binnen het samenwerkingsverband van de aanvrager deelneemt.

J.

Artikel 5.2 komt te luiden:

Artikel 5.2 Weigeringsgrond

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv en artikel 1.4 van deze regeling wordt subsidie voor het samenwerkingsproject geweigerd indien in hetzelfde kalenderjaar al subsidie is verstrekt op grond van deze paragraaf of paragraaf 4 aan:

 • a.

  de aanvrager, of

 • b.

  een ander R&D-samenwerkingsverband, waarin de penvoerder of een andere deelnemer binnen het samenwerkingsverband van de aanvrager deelneemt.

K.

In artikel 6.2 vervalt het eerste lid alsmede de aanduiding ’2.’ voor het tweede lid.

Artikel II  

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland zoals deze luidde vanaf 20 juni 2018 tot en met de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op subsidies die vanaf 20 juni 2018 tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd.

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

Den Haag, 8 januari 2019

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit, voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris

Toelichting

 

Algemeen

Met deze wijzigingsregeling wordt de bestaande Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland op een aantal punten geactualiseerd. De meest in het oog springende wijziging is het vervallen van § 2 (Innovatieproject). Voor dergelijke activiteiten komen vooralsnog geen middelen meer beschikbaar. Verder wordt het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsstudies teruggebracht tot € 20.000,-. De overige wijzigingen zijn overwegend van technische aard en worden hierna nader toegelicht in de onderdeelsgewijze toelichting.

 

Onderdeelsgewijs bij artikel I

 

A.

De begripsbepalingen die alleen betrekking hadden op § 2 zijn komen te vervallen. Daarnaast is de lettering van de onderdelen gewijzigd in opsommingstekens. De volgorde van de begrippen is nog steeds alfabetisch-lexicografisch.

 

B.

Aan artikel 1.4 is een in onderdeel b een extra weigeringsgrond toegevoegd die betrekking heeft op ondernemingen in moeilijkheden. Op grond van de Algemene groepsvrijstellingsverordening is het immers niet toegestaan deze ondernemingen te steunen.

 

C.

Het bevoorschottingsregime is vereenvoudigd. In aanvulling op artikel 22 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 bepaalt artikel 1.6 nu dat een voorschot maximaal 90% van het verleende bedrag bedraagt. Dit geldt ook voor subsidies op grond van § 3, die vanaf deze wijzigingsregeling maximaal € 20.000,- bedragen.

 

D.

Ongeacht de berekeningswijze bedraagt het uurtarief dat gehanteerd wordt bij de berekening van de subsidiabele kosten voortaan maximaal € 60,-.

 

E.

Paragraaf 2 (Innovatieadviesproject) komt in zijn geheel te vervallen. De provincie heeft in overleg met het Rijk en de andere partners bij de uitvoering van de MIT besloten dat voor dergelijke projecten geen middelen meer beschikbaar worden gesteld.

 

F.

In artikel 3.3 is nu expliciet bepaald dat de verhouding tussen een haalbaarheidsstudie enerzijds en industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling anderzijds wordt vastgesteld op basis van de verhouding tussen de subsidiabele kosten die op deze onderdelen betrekking hebben.

 

G.

In overleg met het Rijk en de andere partners die de MIT uitvoeren is besloten het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten van € 25.000,- te verlagen tot € 20.000,-. Door deze verlaging kunnen uit het beschikbare bedrag meer aanvragen worden gehonoreerd. De afgelopen jaren konden veel aanvragen niet gehonoreerd worden doordat het subsidieplafond al was bereikt. In het nieuwe derde lid wordt expliciet bepaald dat de subsidie pas wordt vastgesteld nadat hier een subsidieverleningsbeschikking is gegeven. Deze bepaling is opgenomen omdat subsidies die worden verleend met toepassing van de AGVV moeten worden vastgesteld op basis van werkelijk gerealiseerde kosten.

 

H.

Artikel 3.6 dat de rangschikking op volgorde van binnenkomst regelt is opnieuw geredigeerd. Inhoudelijk wordt hiermee geen verandering beoogd. De datum van ontvangst van een volledige aanvraag blijft leidend, terwijl bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt geloot.

 

I. en J.

De weigeringsgronden in van artikel 4.2 en artikel 5.2 zijn zodanig aangepast dat het mogelijk is om een aanvraag te weigeren indien één van de betrokken bij die aanvraag in hetzelfde jaar al subsidie heeft ontvangen op grond van een andere aanvraag waarbij hij betrokken is. Het maakt daarbij niet uit welke rol deze betrokkene in een samenwerkingsverband heeft (penvoerder of deelnemer).

 

K.

In artikel 6.2 kan het eerste lid vervallen in verband met het vervallen van § 2. Het eerste lid had enkel betrekking deze paragraaf.

Naar boven