Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 9302Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 4 december 2018, nr. 1147340/ 1147354 , tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland 2019 voor het begrotingsjaar 2019 ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL);

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland (SKNL);

 

Besluiten:

 

Openstelling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

 

 

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

Artikel 1 Grondslag voor subsidie

 • 1.

  Subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn opgenomen in de ambitiekaart bij het vigerende Natuurbeheerplan.

 • 2.

  Voor subsidie als bedoeld in het eerste lid komen uitsluitend kosten in aanmerking die noodzakelijk en adequaat zijn in relatie tot het natuurdoel van de subsidie, zoals:

  • a.

   kosten voor realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

  • b.

   kosten voor kwaliteitsimpuls bestaand natuurbeheertype;

  • c.

   kosten voor omzetting naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, als genoemd in de ambitiekaart.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 1 betreft voor 2019 per onderdeel:

 • a.

  artikel 1 lid 2, onderdeel a, (inrichting na functiewijziging): € 900.000,-;

 • b.

  artikel 1 lid 2, onderdeel b, (kwaliteitsimpuls bestaand natuurbeheertype) : € 1.250.000,-;

 • c.

  artikel 1 lid 2, onderdeel c, (omzetting naar ambitietype) : € 250.000,-.

Artikel 3 maximum subsidie

De maximale subsidie voor kwaliteitsverbetering zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 onderdeel b en c, wordt op grond van artikel 14 van de SKNL bepaald op maximaal € 15.000,- per hectare.

 

 

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

Artikel 4 Grondslag voor subsidie

 • 1.

  Subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn opgenomen in de ambitiekaart bij het vigerende Natuurbeheerplan.

 • 2.

  Voor subsidie komt uitsluitend in aanmerking de waardedaling ten gevolge van de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor waardedaling als bedoeld in artikel 4 bedraagt voor 2019 € 2.355.000,-.

Artikel 6 tarieven begrotingsjaar 2019

Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Noord Holland, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,39%.

Artikel 7 Kwalitatieve Verplichting

De overeenkomst, bedoeld in artikel 19, eerste lid SKNL, wordt opgesteld aan de hand van de op het provinciale subsidieloket opgenomen modelovereenkomst.

 

 

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 8 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies bedoeld in de paragrafen 1 en 2 kunnen in de periode vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2019 ingediend worden bij de Provincie Noord-Holland, sector CZ/SI, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem.

 

 

paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 9 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

De subsidies opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland 2019.

 

 

Haarlem,

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.