Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 8935VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van 3 december 2018, besluitnummer PZH-2018-670228176, tot wijziging van het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2019 in verband met de wijziging van subsidieplafonds

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

 

Besluiten:

 

Artikel I  

 

Het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2019 wordt als volgt gewijzigd.

 

A.

 

Artikel 18 komt te luiden:

 

Artikel 18 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL 2016 (Wijziging subsidieverlening vanwege vergroting areaal) bedraagt voor:

 • a.

  Open Akkerland: € 100.000,- ;

 • b.

  Open Grasland: € 750.000,-;

 • c.

  Natte Dooradering: € 30.000,- ;

 • d.

  Droge Dooradering: € 20.000,- ;

 • e.

  Water: € 150.000,-.

B.

Aan bijlage 2 worden de volgende figuren toegevoegd:

Oude Land van Strijen. Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting

 

Vogelplas Starrevaart. Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting

 

ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2018.

 

Den Haag, 3 december 2018,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Drs. H.M.M. Koek , secretaris

Drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

 

In dit wijzigingsbesluit wordt het deelsubsidieplafond voor de categorie ‘Water’ aangepast naar aanleiding van de door de agrarische collectieven ingediende uitbreidingsaanvragen van lopende subsidiebeschikkingen. Met deze wijziging passen alle uitbreidingsaanvragen binnen de deelsubsidieplafonds en kunnen deze positief beschikt worden.

 

Daarnaast wordt het gebied Oude Land van Strijen opengesteld voor SKNL inrichtingssubsidie met het oog op verbetermaatregelen ten behoeve van de weidevogels. Tevens wordt het gebied Vogelplas Starrevaart voor SKNL inrichtingssubsidie opengesteld ten behoeve van verbetermaatregelen voor verschillende water- en moerasvogels.

 

Om de deelsubsidieplafonds formeel van kracht te laten zijn voor het moment van het indienen van de aanvragen, werkt dit besluit terug tot 10 oktober 2018 (het moment dat het oorspronkelijke Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2019 van kracht is geworden).