Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8896

Gepubliceerd op 3 december 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 november 2018 tot wijziging van de Waterverordening Rijnland

Provinciale Staten van Noord-Holland

 

Besluiten:

 

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

gelet op artikel 2.4 en 2.8 van de Waterwet en artikel 145 van de Provinciewet;

 

overwegende dat het, in verband met de afwaardering van de primaire C-keringen ten zuiden van het Noordzeekanaal en de functie van een deel van deze afgewaardeerde trajecten voor het regionale watersysteem, noodzakelijk is de Waterverordening Rijnland te wijzigen;

 

overwegende dat het wenselijk is dat het huidige veiligheidsniveau tegen overstroming van de voormalige primaire C-keringen ten noorden en ten zuiden van het Noordzeekanaal in stand blijft voor de duur dat de primaire waterkering IJmuiden, de primaire waterkering ten noorden van de Lek en de primaire waterkering langs het IJmeer en Gooimeer nog niet geheel voldoen aan de nieuwe wettelijke normen voor veiligheid tegen overstroming;

 

overwegende dat de besturen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, van het Hoogheemraadschap van Rijnland en van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben toegezegd zich gezamenlijk in te spannen om de aanwezige profielen van de voormalige primaire C –keringen voor de aangegeven periode te handhaven met gebruikmaking van het juridisch instrumentarium dat hen daartoe ter beschikking staat;

 

overwegende dat het vanwege de gewijzigde inzichten met betrekking tot de normen voor waterkwantiteit, noodzakelijk is de Waterverordening Rijnland te wijzigen;

 

Artikel I  

De Waterverordening Rijnland wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Bijlage 1, kaart A, regionale waterkeringen en veiligheidsnormering, wordt vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage 1, kaart A.

 

B

Aan Bijlage 4, normen waterkwantiteit, wordt de bij dit besluit behorende bijlage 4, kaart A, toegevoegd.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

Haarlem, 12 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

K. Bolt, griffier

Bijlage 1 Kaart A Regionale keringen

Bijlage 4 Kaart A


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl