Twaalfde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 14 april 2015 de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de paragraaf ‘natuur- en landschapsbeheer’ wensen open te stellen;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de paragraaf ‘Agrarisch natuur- en landschapsbeheer’ opnieuw wensen open te stellen;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van de gelegenheid gebruik maken tevens enkele technische wijzigingen in de subsidieregeling door te voeren;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten om die reden de subsidieregelingen wensen te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 1.1, onder v, wordt “begrensd” vervangen door: aangeduid;

 

B.

In artikel 1.3, eerste lid, wordt “kunnen besluiten tot” vervangen door: besluiten op een aanvraag om;

 

C.

Artikel 2.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  onder c, wordt “bestaande uit” vervangen door: met als leden;

 • 2.

  aan artikel 2.1, eerste lid, wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e.

   Staatsbosbeheer voor zover dat is belast met het beheer van natuurterreinen die in rijksbezit zijn en vóór 15 augustus 2009 reeds feitelijk in het beheer van Staatsbosbeheer waren.

 

D.

In artikel 2.3, eerste lid, onder b, wordt na “publiekrechtelijke rechtspersoon” ingevoegd “niet zijnde Staatsbosbeheer”.

 

E.

In artikel 2.4, eerste lid, onder g wordt “31 december 2017” vervangen door: 31 december 2018.

 

F.

In artikel 2.5a wordt na “op grond van deze of enige andere regeling” ingevoegd “voor dezelfde periode of een deel van de periode”.

 

G.

In artikel 2.5b. wordt “15 november 2017 tot en met 31 december 2017” vervangen door: 15 november 2018 tot en met 31 december 2018.

 

H.

In artikel 2.5c worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  De zinsnede “en artikel 2.13a” vervalt.

 • 2.

  “€ 6.000.000” wordt vervangen door € 15.600.000.

 

I.

In artikel 2.6, eerste lid, wordt: “het aantal hectares” vervangen door: het aantal subsidiabele hectares.

 

J.

Artikel 2.12 komt te luiden:

Artikel 2.12 Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van vijf zesde deel van het verleende subsidiebedrag, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten verstrekken het voorschot in 5 gelijke jaarlijkse termijnen, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.

 • 3.

  Het voorschot wordt uitbetaald uiterlijk binnen zes weken na afloop van het kalenderjaar waarin de subsidiabele activiteiten hebben plaatsgevonden, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.

 

K.

Artikel 2.13a komt te vervallen.

 

L.

In artikel 3.6 wordt na “op grond van deze of enige andere regeling” ingevoegd “voor dezelfde periode of een deel van de periode”.

 

M.

In artikel 3.6a, wordt “3 september 2018 tot en met 3 oktober 2018” vervangen door: 1 november 2018 tot en met 12 november 2018.

 

N.

In artikel 3.6b worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  in onderdeel a wordt “€ 3.048.000” vervangen door: € 675.000;

 • 2.

  in onderdeel b wordt “€ 180.000” vervangen door € 0;

 • 3.

  in onderdeel c wordt “€ 150.000” vervangen door € 0;

 • 4.

  in onderdeel d wordt “€ 0” vervangen door € 30.000;

 • 5.

  in onderdeel e wordt “€ 180.950” vervangen door € 0.

 

O.

In artikel 3.7, tweede lid, wordt “artikel 3.4, eerste lid, onderdeel c, onder 4” vervangen door: artikel 3.4, onderdeel c, onder 4.

 

P.

In artikel 3.8, tweede lid, onderdeel b, onder 2°, sub ii, wordt de puntkomma vervangen door een punt.

 

M.

Bijlage 5 komt te luiden:

 

Bijlage 5 Tarieven natuurbeheer

 

Natuurtype

Subdoeltype

Subsidietarief

75% SKP

Landschapstypen natuur

L01.01

Poel en klein historisch water

stuks

€ 131,07

L01.02

Houtwal en houtsingel

ha

€ 3.118,91

L01.03

Elzensingel

100 m

€ 98,46

L01.05

Knip- en scheerheg

100 m

€ 225,78

L01.06

Struweelhaag

100 m

€ 259,32

L01.07

Laan

100 m

€ 268,41

L01.08

Knotboom

stuks

€ 11,58

L01.09

Hoogstamboomgaard

ha

€ 1.740,67

L01.16

Bossingel

ha

€ 1.577,90

L02.01

Fortterrein

ha

€ 722,27

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

m2

€ 34,37

L02.03

Historische tuin

ha

€ 4.425,01

L03.01

Aardwerk en groeve

ha

€ 814,73

Natuurtypen

N01.01

Zee en wad

ha

€ 0,37

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

ha

€ 58,52

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

ha

€ 99,99

N01.04

Zand- en kalklandschap

ha

€ 74,42

N02.01

Rivier

ha

€ 3,82

N03.01

Beek en bron

ha

€ 76,90

N04.01

Kranswierwater

ha

€ 43,49

N04.02

Zoete plas

ha

€ 43,81

N04.03

Brak water

ha

€ 54,47

N04.04

Afgesloten zeearm

ha

€ 0,37

N05.01

Moeras

ha

€ 372,77

N05.02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

ha

€ 491,98

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

ha

€ 864,15

N06.02

Trilveen

ha

€ 1.948,66

N06.03

Hoogveen

ha

€ 151,70

N06.04

Vochtige heide

ha

€ 233,28

N06.05

Zwakgebufferd ven

ha

€ 56,29

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

ha

€ 73,08

N07.01

Droge heide

ha

€ 155,92

N07.02

Zandverstuiving

ha

€ 95,03

N08.01

Strand en embryonaal duin

ha

€ 8,39

N08.02

Open duin

ha

€ 233,76

N08.03

Vochtige duinvallei

ha

€ 985,53

N08.04

Duinheide

ha

€ 179,85

N09.01

Schor of kwelder

ha

€ 110,81

N10.01

Nat schraalland

ha

€ 1.657,26

N10.02

Vochtig hooiland

ha

€ 982,65

N11.01

Droog schraalland

ha

€ 587,12

N12.01

Bloemdijk

ha

€ 1.648,26

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

ha

€ 173,31

N12.03

Glanshaverhooiland

ha

€ 376,82

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

ha

€ 438,29

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

ha

€ 673,48

N12.06

Ruigteveld

ha

€ 86,58

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

ha

€ 542,47

N13.02

Wintergastenweide (met IGG)

ha

€ 23,15

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

ha

€ 33,95

N14.02

Hoog- en laagveenbos

ha

€ 17,08

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

ha

€ 52,89

N15.01

Duinbos

ha

€ 58,23

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

ha

€ 92,10

N16.03

Droog bos met productie (nieuw)

ha

€ 25,64

N16.04

Vochtig bos met productie (nieuw)

ha

€ 45,15

N17.02

Droog hakhout

ha

€ 409,36

N17.03

Park- en stinzenbos

ha

€ 251,88

N17.04

Eendenkooi

ha

€ 2.218,24

N17.05

Wilgengriend

ha

€ 3.340,59

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

ha

€ 578,60

Toeslagen

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage

€ 37,66

 

Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage

€ 0,00

toeslag gescheperde kuddes hoog

€ 457,95

toeslag gescheperde kuddes laag

€ 279,01

toeslag vaarland

€ 475,78

Monitoring

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

ha

€ 16,71

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

ha

€ 10,26

N01.04

Zand- en kalklandschap

ha

€ 9,22

N05.01

Moeras

ha

€ 23,96

N05.02

Gemaaid rietland

ha

€ 12,76

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

ha

€ 26,68

N06.02

Trilveen

ha

€ 22,89

N06.03

Hoogveen

ha

€ 30,93

N06.04

Vochtige heide

ha

€ 15,93

N06.05

Zwakgebufferd ven

ha

€ 99,16

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

ha

€ 99,06

N07.01

Droge heide

ha

€ 14,66

N07.02

Zandverstuiving

ha

€ 14,66

N08.01

Strand en embryonaal duin

ha

€ 8,06

N08.02

Open duin

ha

€ 21,22

N08.03

Vochtige duinvallei

ha

€ 27,15

N08.04

Duinheide

ha

€ 14,66

N09.01

Schor of kwelder

ha

€ 18,93

N10.01

Nat schraalland

ha

€ 30,83

N10.02

Vochtig hooiland

ha

€ 22,38

N11.01

Droog schraalland

ha

€ 18,33

N12.01

Bloemdijk

ha

€ 16,33

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

ha

€ 5,15

N12.03

Glanshaverhooiland

ha

€ 16,96

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

ha

€ 18,93

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

ha

€ 9,20

N12.06

Ruigteveld

ha

€ 5,19

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

ha

€ 8,29

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

ha

€ 19,57

N14.02

Hoog- en laagveenbos

ha

€ 10,47

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

ha

€ 17,67

N15.01

Duinbos

ha

€ 7,65

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

ha

€ 7,65

N16.03

Droog bos met productie

ha

€ 5,13

N16.04

Vochtig bos met productie

ha

€ 5,13

N17.02

Droog hakhout

ha

€ 3,11

N17.03

Park- en stinzenbos

ha

€ 3,11

N17.05

Wilgengriend

ha

€ 14,46

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

ha

€ 14,46

De opslag voor prijsstijging bedoeld in artikel 1.1 sub w van de SVNL’16, waarmee de tarieven in bijlage 5 voor het jaar 2019 worden verhoogd, bedraagt 3,51%.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Twaalfde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

 

’s-Hertogenbosch, 23 oktober 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven