Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7417

Gepubliceerd op 9 oktober 2018 09:00

Besluit van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2018, PZH-2018-657910256, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2019 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2019)

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013, artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016, artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschap Zuid-Holland 2013 en artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2013;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2019

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  NNN: Natuurnetwerk Nederland;

 • c.

  natuurbeheerplan: provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer zijn vastgelegd;

 • d.

  Nota Beheer EHS: de Nota Beheer EHS zoals vastgesteld door gedeputeerde staten op 17 december 2013;

 • e.

  Programma Aanpak Stikstof: het programma als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit Natuurbescherming;

 • f.

  SKNL: Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

 • g.

  SNL 2013: Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2013;

 • h.

  SNL 2016: Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

 • i.

  Tarievenlijst: de tarievenlijst als opgenomen in bijlage 1, behorende bij dit besluit.

 

Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein onder de SNL 2016

 

 

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders

 

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

In aanvulling op artikel 2.1 van de SNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor:

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt die eindigt op uiterlijk 31 december 2018, of;

 • b.

  door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

 

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 kan uitsluitend worden verstrekt aan beheerders als bedoeld in artikel 2.2 van de SNL 2016.

 

Artikel 4 Subsidiabele Kosten

In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL 2016 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor monitoring;

 • d.

  kosten voor de openstelling van een natuurterrein ten behoeve van het recreatief gebruik van een natuurterrein (betreft enkel ‘Openstellingsbijdrage: voorzieningenniveau’, kosten toezicht niet inbegrepen);

 • e.

  kosten die verband houden met het alleen varend kunnen bereiken van een natuurterrein.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 1.250.000.

 

Artikel 6 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 aangevraagd van 15 november 2018 tot en met 31 december 2018.

 

Artikel 7 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

 

 

Paragraaf 2 Nieuwe aanvragen

 

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten en prestaties

Subsidie als bedoeld in artikel 2.1 van de SNL 2016 kan worden verstrekt voor:

 • a.

  nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein, voor zover het een terrein betreft dat in het kader van de Nota Beheer EHS in 2015 of daarna als natuurterrein is vervreemd.

 • b.

  nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein waarvoor in een vastgestelde gebiedsanalyse in het kader van het Programma Aanpak Stikstof is bepaald dat er aanvullende maatregelen of beheer nodig zijn ten behoeve van stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden.

 

Artikel 9 Doelgroep

In aanvulling op artikel 2.2 van de SNL 2016 wordt subsidie als bedoeld in artikel 8 uitsluitend verstrekt aan gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 2.13 van de SNL 2016.

 

Artikel 10 Kosten

In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL 2016 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 8 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor monitoring;

 • d.

  kosten voor de openstelling van een natuurterrein ten behoeve van het recreatief gebruik van een natuurterrein (betreft enkel ‘Openstellingsbijdrage: voorzieningenniveau’, kosten toezicht niet inbegrepen);

 • e.

  kosten die verband houden met het alleen varend kunnen bereiken van een natuurterrein.

 

Artikel 11 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 8 op terreinen die zijn gelegen binnen het NNN bedraagt € 1.000.000,-.

 

Artikel 12 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 8 aangevraagd van 15 november 2018 tot en met 31 december 2018.

 

Artikel 13 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 8 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

 

Hoofdstuk 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

 

 

Paragraaf 1 Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer onder de SNL 2013

 

Artikel 14 Subsidiabele kosten

Subsidie als bedoeld in de artikelen 4.1.1.1, 4.1.2.4, eerste lid en 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, van de SNL 2013 wordt uitsluitend verstrekt voor:

 • a.

  de agrarische beheerpakketten met de aanduiding A01.01.01a tot en met 01.01.06 met uitzondering van A01.01.03e t/m A01.01.03h, genoemd in bijlage 3 behorende bij de SNL 2013, die op grond van artikel 2.1, vierde lid, van de SNL 2013 zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer;

 • b.

  de toeslag collectief agrarisch natuurbeheer;

 • c.

  de beheerpakketten landschap met de aanduiding L01.01 t/m 04.01 met uitzondering van L01.04, genoemd in bijlage 6 behorende bij de SNL 2013, die op grond van artikel 2.1, vierde lid, SNL 2013 zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer.

 

Artikel 15 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor reeds verleende subsidiebeschikkingen op grond van de SNL 2013 voor collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer bedraagt voor het jaar 2019 € 150.000,-.

 

Artikel 16 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid van de Asv wordt subsidie als bedoeld in deze paragraaf aangevraagd van 15 november 2018 tot en met 31 december 2018.

 

Artikel 17 Loket voor indiening

Subsidie als bedoeld in deze paragraaf wordt aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

 

 

Paragraaf 2 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer onder de SNL 2016

 

Artikel 18 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL 2016 (Wijziging subsidieverlening vanwege vergroting areaal) bedraagt voor:

 • a.

  Open Akkerland: € 100.000,- ;

 • b.

  Open Grasland: € 750.000,-;

 • c.

  Natte Dooradering: € 30.000,- ;

 • d.

  Droge Dooradering: € 20.000,- ;

 • e.

  Water: € 1,-.

 

Artikel 19 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL 2016 aangevraagd van 18 oktober 2018 tot en met 26 oktober 2018.

 

Artikel 20 Loket voor indiening

Subsidie als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL 2016 wordt aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509LP Den Haag.

 

 

Hoofdstuk 4 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

 

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

 

Artikel 21 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die gearceerd zijn aangegeven als ‘opengesteld voor functieverandering en inrichting’ en ‘opengesteld voor inrichting’ op de kaarten in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

 

Artikel 22 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid van de SKNL in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het door derden laten opstellen van het investeringsplan;

 • b.

  maatregelen voor herstel of aanleg van landschappelijke elementen;

 • c.

  maatregelen gericht op de wijziging van de waterhuishouding;

 • d.

  grondverzet;

 • e.

  het plaatsen van een raster;

 • f.

  afvoer van grond;

 • g.

  de verwijdering van opstallen;

 • h.

  de verwijdering van begroeiing en beplanting;

 • i.

  maatregelen tot wijziging van de feitelijke bereikbaarheid van een natuurterrein, waaronder in ieder geval is begrepen de aanleg of het herstel van wegen en paden;

 • j.

  overige maatregelen voorzover noodzakelijk in verband met de desbetreffende investering.

 

Artikel 23 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 21 bedraagt € 10.000.000,-.

 

Artikel 24 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 21 aangevraagd van 1 januari 2019 tot en met 30 oktober 2019.

 

Artikel 25 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 21 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

 

 

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

 

Artikel 26 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen die gearceerd zijn aangegeven als ‘opengesteld voor functieverandering en inrichting’ op de kaarten in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

 

Artikel 27 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 18 van de SKNL in aanmerking als deze bedoeld zijn:

 • a.

  voor realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in een natuurterrein;

 • b.

  voor realisatie van een landschapselement of beheerpakket landschap door de omzetting van landbouwgrond in landschap.

 

Artikel 28 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 26 bedraagt € 20.000.000,-.

 

Artikel 29 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 26 aangevraagd van 1 januari 2019 tot en met 30 oktober 2019.

 

Artikel 30 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 26 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

 

 

Hoofdstuk 4 Tarieven

Artikel 31 tarieven begrotingsjaar 2017

De jaarvergoeding voor de in artikel 4, artikel 10 en artikel 14 genoemde kosten zijn opgenomen in de tarievenlijst.

 • a.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SNL 2016 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • b.

  De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SNL 2016 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • c.

  De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.7 van de SNL 2016 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • d.

  De maximale subsidie voor aanleg en herstel van een natuurterrein wordt op grond van artikel 14 van de SKNL bepaald en bedraagt:

 

Natuurbeheertype

Normbedrag per hectare

N04.02 Zoete plas

€ 68.000

N04.03 Brak water

€ 68.000

N05.01 Moeras

€ 45.000

N08.02 Open duin

€ 20.000

N08.03 Vochtige duinvallei

€ 60.000

N10.01 Nat schraalland

€ 46.000

N10.02 Vochtig hooiland

€ 44.000

N11.01 Droog schraalgrasland

€ 23.000

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland

€ 15.000

N12.03 Glanshaverhooiland

€ 15.000

N12.04 Zilt grasland

€ 22.000

N12.05 Kruiden- of faunarijke akker

€ 15.000

N12.06 Ruigteveld

€ 15.000

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland

€ 15.000

N13.02 Wintergastenweide

€ 15.000

N14.02 Hoog- en laagveenbos

€ 30.000

N14.03 Haagbeuken- en essenbos

€ 29.000

N15.01 Duinbos

€ 29.000

N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 28.000

N16.02 Vochtig bos met productie

€ 26.000

Overige typen

€ 15.000

 

 • e.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,39%.

 • f.

  De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub w van de SNL 2016, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,51%.

 

 

Hoofdstuk 5 Voorbehouden

Artikel 32 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

Subsidie op grond van dit besluit wordt uitsluitend verleend indien zij door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken is goedgekeurd.

 

Artikel 33 Voorbehoud beschikbaar gestelde gelden door Provinciale Staten van Zuid-Holland

De subsidieplafonds genoemd in artikel 5, artikel 11, artikel 15, artikel 18, artikel 23 en artikel 28 kunnen worden verlaagd indien Provinciale Staten niet voldoende gelden ter beschikking stellen. Deze eventuele latere verlaging van een subsidieplafond geldt ook voor reeds ingediende aanvragen. Een subsidie wordt dan geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het dan lagere subsidieplafond zou worden overschreden.

 

 

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 34 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

Artikel 35 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2019.

 

Den Haag, 28 augustus 2018,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

 

 

drs. J. Smit, voorzitter

 

drs. H.M.M. Koek, secretaris

Bijlage 1 behorende bij artikel 1, onder i, van het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2019

 

TARIEVEN NATUURBEHEER

Landschapstypen natuur

 

 

 

 

 

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 131,07

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.118,91

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 98,46

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 225,78

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 259,32

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 268,41

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,58

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.740,67

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 1.577,90

L02

01

Fortterrein

€ 722,27

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per m2)

€ 34,37

L02

03

Historische tuin

€ 4.425,01

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 814,73

 

 

 

 

Natuurtypen

 

 

 

 

N01

01

Zee en wad

€ 0,37

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 58,52

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 99,99

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 74,42

N02

01

Rivier

€ 3,82

N03

01

Beek en bron

€ 76,90

N04

01

Kranswierwater

€ 43,49

N04

02

Zoete plas

€ 43,81

N04

03

Brak water

€ 54,47

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,37

N05

01

Moeras

€ 372,77

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 491,98

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 864,15

N06

02

Trilveen

€ 1.948,66

N06

03

Hoogveen

€ 151,70

N06

04

Vochtige heide

€ 233,28

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 56,29

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 73,08

N07

01

Droge heide

€ 155,92

N07

02

Zandverstuiving

€ 95,03

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,39

N08

02

Open duin

€ 233,76

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 985,53

N08

04

Duinheide

€ 179,85

N09

01

Schor of kwelder

€ 110,81

N10

01

Nat schraalland

€ 1.657,26

N10

02

Vochtig hooiland

€ 982,65

N11

01

Droog schraalland

€ 587,12

N12

01

Bloemdijk

€ 1.648,26

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 173,31

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 376,82

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 438,29

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 673,48

N12

06

Ruigteveld

€ 86,58

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 542,47

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,15

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 33,95

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,08

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 52,89

N15

01

Duinbos

€ 58,23

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 92,10

N16

03

Droog bos met productie (nieuw)

€ 25,64

N16

04

Vochtig bos met productie (nieuw)

€ 45,15

N17

02

Droog hakhout

€ 409,36

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 251,88

N17

04

Eendenkooi

€ 2.218,24

N17

05

Wilgengriend

€ 3.340,59

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 578,60

 

 

 

 

Toeslagen

 

 

 

 

 

 

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage

€ 37,66

 

 

Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage

€ 17,08

 

 

toeslag gescheperde kuddes hoog

€ 457,95

 

 

toeslag gescheperde kuddes laag

€ 279,01

 

 

toeslag vaarland

€ 475,78

 

 

 

 

Monitoring

 

 

 

 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 16,71

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,26

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,22

N05

01

Moeras

€ 23,96

N05

02

Gemaaid rietland

€ 12,76

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,68

N06

02

Trilveen

€ 22,89

N06

03

Hoogveen

€ 30,93

N06

04

Vochtige heide

€ 15,93

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 99,16

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 99,06

N07

01

Droge heide

€ 14,66

N07

02

Zandverstuiving

€ 14,66

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,06

N08

02

Open duin

€ 21,22

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,15

N08

04

Duinheide

€ 14,66

N09

01

Schor of kwelder

€ 18,93

N10

01

Nat schraalland

€ 30,83

N10

02

Vochtig hooiland

€ 22,38

N11

01

Droog schraalland

€ 18,33

N12

01

Bloemdijk

€ 16,33

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,15

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 16,96

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 18,93

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,20

N12

06

Ruigteveld

€ 5,19

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,29

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,57

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,47

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,67

N15

01

Duinbos

€ 7,65

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,65

N16

03

Droog bos met productie

€ 5,13

N16

04

Vochtig bos met productie

€ 5,13

N17

02

Droog hakhout

€ 3,11

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,11

N17

05

Wilgengriend

€ 14,46

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 14,46

 

TARIEVEN AGRARISCH NATUURBEHEER

Indexcode

Pakketomschrijving

 

Tarief 2019

A01.01.01

Weidevogelgrasland met een rustperiode

Per hectare per jaar

A01.01.01a

Rustperiode van 1 april tot 1 juni

€ 274,95

A01.01.01b

Rustperiode van 1 april tot 8 juni

€ 400,09

A01.01.01c

Rustperiode van 1 april tot 15 juni

€ 531,75

A01.01.01d

Rustperiode van 1 april tot 22 juni

€ 598,98

A01.01.01e

Rustperiode van 1 april tot 1 juli

€ 1.028,35

A01.01.01f

Rustperiode van 1 april tot 15 juli

€ 1.190,39

A01.01.01g

Rustperiode van 1 april tot 1 augustus

€ 1.375,57

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

Per hectare per jaar

A01.01.02a

Voorweiden 1 mei tot 15 juni

€ 229,73

A01.01.02b

Voorweiden 8 mei tot 22 juni

€ 229,73

A01.01.03

Plas-dras

Per hectare per jaar

Plas-dras

A01.01.03a

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

€ 758,50

A01.01.03b

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

€ 1.211,05

A01.01.03c

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

€ 1.981,43

A01.01.03d

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

€ 1.981,43

Greppel plas-dras

A01.01.03e

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

€ 758,50

A01.01.03f

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

€ 1.211,05

A01.01.03g

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

€ 1.981,43

A01.01.03h

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

€ 1.981,43

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

Per hectare per jaar

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 35 broedparen

€ 69,17

A01.01.04a2

Legselbeheer op grasland 50 broedparen

€ 87,82

A01.01.04a3

Legselbeheer op grasland 75 broedparen

€ 108,41

A01.01.04a4

Legselbeheer op grasland 100 broedparen

€ 129,84

A01.01.04b

Legselbeheer op bouwland en/of grasland

€ 51,66

A01.01.04c1.ut

Legselbeheer op grasland 150 broedparen plus maaitrappen

€ 316,31

A01.01.04c2.ut

Legselbeheer op grasland 200 broedparen plus maaitrappen

€ 359,11

A01.01.04c3.ut

Legselbeheer op grasland 300 broedparen plus maaitrappen

€ 380,90

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

Per hectare per jaar

A01.01.05a

Kruidenrijk weidevogelgrasland

€ 1.028,35

A01.01.05b

Kruidenrijk weidevogelgraslandrand

€ 926,62

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

Per hectare per jaar

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

€ 495,04

A01.02.01

Bouwland met broedende akkervogels

Per hectare per jaar

A01.02.01a1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01a2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01b1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01b2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01c1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01c2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01a1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01a2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01b1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01b2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01c1

Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie mogelijk op klei

€ 2.138,73

A01.02.01c2

Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie mogelijk op zand

€ 1.652,31

A01.02.01d1

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen. Roulatie mogelijk op klei

€ 1.739,63

A01.02.01d2

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen. Roulatie mogelijk op zand

€ 1.302,33

A01.02.02

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels

Per hectare per jaar

A01.02.02a

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei

€ 2.028,24

A01.02.02b

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand

€ 1.744,97

A01.04

Insectenrijke graslanden

Per hectare per jaar

A01.04.01a.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: basis

€ 1.386,98

A01.04.01b.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: plus

€ 1.991,11

A01.04.02.Lb

Insectenrijke graslandranden Roerdal

€ 1.991,11

A01.05.01

Foerageerrand Bever

Per hectare per jaar

A01.05.01.Lb

Foerageerrand Bever

€ 0,00

A02.01

Botanisch grasland

Per hectare per jaar

A02.01.01

Botanisch weiland

€ 1.020,09

A02.01.02

Botanisch hooiland

€ 1.164,83

A02.01.03

Botanische weide-of hooilandrand

A02.01.03a

Botanische weiderand

€ 1.020,09

A02.01.03b

Botanische hooilandrand

€ 1.350,02

A02.01.04

Botanisch bronbeheer

€ 1.803,98

A02.02

Akker met waardevolle flora

Per hectare per jaar

A02.02.01a

Akker met waardevolle flora: Drie van de zes jaar graan

€ 149,63

A02.02.01b

Akker met waardevolle flora: Vier van de zes jaar graan

€ 441,76

A02.02.01c

Akker met waardevolle flora: Vijf van de zes jaar graan

€ 521,60

A02.02.02

Chemie en kunstmestvrij land

Per hectare per jaar

A02.02.02a

Chemie en kunstmestvrij land: Drie van de zes jaar graan

€ 663,24

A02.02.02b

Chemie en kunstmestvrij land: Vier van de zes jaar graan

€ 725,42

A02.02.02c

Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van de zes jaar graan

€ 766,50

A02.02.03

Akkerflora randen

Per hectare per jaar

A02,02.03

Akkerflora randen

€ 1.652,31

 

Toeslagen

Per hectare per jaar

T1

Toeslag ruige mest rijland

Per hectare per jaar

€ 138,72

T2

Toeslag ruige mest vaarland

Per hectare per jaar

€ 249,64

T3

Toeslag kuikenvelden

Per hectare per jaar

€ 350,39

T4

Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij de weidevogelgraslanden met een rustperiode (A01.01.01)

Per hectare per jaar

de vergoeding van het pakket 'weidevogelgrasland met rustperiode' dat qua rustperiode overeenkomt met het gevoerde last minute beheer minus de jaarvergoeding van het onderliggende beheerpakket

T8

Toeslag verlengen rustperiode van 15 juni naar 22 juni bij het kruidenrijk weidevogelgrasland (A01.01.05a)

Per hectare per jaar

€ 162,04

 

 

 

L01.01

Landschapsbeheertype Poel en klein historisch water

 

Per stuk per jaar

L01.01.01a

Poel en klein historisch water < 175 m2

 

€ 65,39

L01.01.01b

Poel en klein historisch water > 175 m2

 

€ 105,89

L01.02

Landschapsbeheertype Houtwal en houtsingel

 

Per are per jaar 

L01.02.01

Houtwal en houtsingel

 

€ 26,66

L01.02.02

Hoge houtwal

 

€ 33,28

L01.02.03

Holle weg en graft

 

€ 31,52

L01.03

Landschapsbeheertype Elzensingel

 

Per 100 meter per jaar

L01.03.01a

Elzensingel bedekking 30-50%

 

€ 44,31

L01.03.01b

Elzensingel bedekking >50-75%

 

€ 69,91

L01.03.01c

Elzensingel bedekking >75%

 

€ 98,47

L01.04

Landschapsbeheertype Bossingel en bosje

 

Per are per jaar

L01.04.01

Bossingel en bosje

 

€ 19,34

L01.05

Landschapsbeheertype Knip- of scheerheg

 

Per 100 meter per jaar 

L01.05.01a

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus

 

€ 271,68

L01.05.01b

Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus

 

€ 173,88

L01.06

Landschapsbeheertype Struweelhaag

 

Per 100 meter per jaar 

L01.06.01a

Struweelhaag cyclus 5-7 jaar

 

€ 235,95

L01.06.01b

Struweelhaag cyclus >12 jaar

 

€ 164,26

L01.07

Landschapsbeheertype Laan

Per hectare per jaar

Per 100 meter per jaar

L01.07.01a

Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm

€ 599,90

€ 59,99

L01.07.01b

Laan gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

€ 1.130,20

€ 113,02

L01.07.01c

Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm

€ 2.547,50

€ 254,75

L01.08

Landschapsbeheertype Knotboom

 

Per stuk per jaar

L01.08.01a

Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

 

€ 2,46

L01.08.01b

Knotboom gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

 

€ 7,61

L01.08.01c

Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm

 

€ 9,64

L01.09

Landschapsbeheertype Hoogstamboomgaard

 

Per hectare per jaar

L01.09.01

Hoogstamboomgaard

 

€ 1.618,31

L01.09.02.ZH

Halfstamboomgaard bij historische boerderijen

Per hectare per jaar

€ 0,00

L01.10

Landschapsbeheertype Struweelrand

 

Per are per jaar

L01.10.01

Struweelrand

 

€ 9,38

L0.11

Landschapsbeheertype Hakhoutbosje

 

Per are per jaar

L01.11.01a

Hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende soorten

 

€ 6,62

L01.11.01b

Hakhoutbosje met dominantie van snelgroeiende soorten

 

€ 12,27

L01.12

Landschapsbeheertype Griendje

 

Per are per jaar

L01.12.01

Griendje

 

€ 23,00

L01.13

Landschapsbeheertype Bomenrij en solitaire bomen

 

 

L01.13.01a

Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm

Per 100 meter per jaar

€ 27,37

L01.13.01b

Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

Per 100 meter per jaar

€ 37,26

L01.13.01c

Bomenrij gemiddelde stamdiameter >60 cm

Per 100 meter per jaar

€ 56,38

L01.13.02a

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

Per stuk per jaar

€ 4,38

L01.13.02b

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

Per stuk per jaar

€ 5,96

L01.13.02c

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60 cm

Per stuk per jaar

€ 9,02

L01.13.03.ZH

Leibomen bij historische boerderijen

Per stuk per jaar

€ 0,00

L01.14

Landschapsbeheertype Rietzoom en klein rietperceel

 

 

L01.14.01a

Rietzoom en klein rietperceel: smalle rietzoom (< 5 meter)

Per 100 meter per jaar

€ 42,50

L01.14.01b

Rietzoom en klein rietperceel: brede rietzoom (> 5 meter) en klein rietperceel

Per hectare per jaar

€ 640,67

L01.15

Landschapsbeheertype Natuurvriendelijke oever

 

 

L01.15.01

Natuurvriendelijke oever

Per 100 meter per jaar

€ 52,31

L02

Historische gebouwen en omgeving

 

 

L02.01

Fortterrein

Per hectare per jaar

€ 698,86

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

Per hectare per jaar

€ 31,29

L02.03

Historische tuin

Per hectare per jaar

€ 4.258,15

L03

Landschapsbeheertype Aardwerk en Groeve

 

Per hectare per jaar

L03.01.00

Aardwerk en groeve

 

€ 966,27

L03.01.02.ZH

Schurvelingen en zandwallen op Goeree

 

€ 0,00

L04

Wandelpad over boerenland

 

 

L04.01.01

Wandelpad over boerenland

Per 100 meter per jaar

€ 84,32

 

 

 

 

 

Bijlage 2 behorende bij artikel 21 en artikel 26 van het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018

 

 

 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl