Eerste wijzigingsregeling Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 6.4 van de Waterwet het bevoegd gezag zijn voor vergunningverlening ten behoeve van het onttrekken of infiltreren van grondwater voor industriële toepassingen (boven de 150.000 m3 per jaar), de openbare drinkwatervoorziening en bodemenergiesystemen;

 

Overwegende dat de normen voor vergunningverlening zijn opgenomen in de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Verordening water Noord-Brabant, de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 en het Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021, maar deze documenten geen concreet toetsingskader voor vergunningverlening bevatten;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 8 december 2015 de Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant hebben vastgesteld die een concreet toetsingskader voor vergunningverlening bevat;

 

Overwegende dat het grondwatersysteem onder druk staat en het daarom bij nieuwe vergunningaanvragen wenselijk is de totale vergunde onttrekkingshoeveelheid te beperken tot maximaal 250 miljoen m3 per jaar;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijzigingen

Artikel 2, onderdeel f, van de Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant komt te luiden:

  • f.

    met de onttrekking bedraagt de totale vergunde onttrekking in Noord-Brabant voor de openbare drinkwatervoorziening en industrie maximaal 250 miljoen m3 per jaar.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsregeling Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant.

 

’s-Hertogenbosch, 27 augustus 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven