Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Film

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 21 februari 2017 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Film

Artikel I Wijziging Nadere subsidieregels Film

De Nadere subsidieregels Film worden als volgt gewijzigd:

 • A.

  Artikel 5 eerste zin wordt gewijzigd in: ‘In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:’

 • B.

  In Artikel 5 wordt als zesde opsomming ‘f. de aanvraag op basis van de criteria van bijlage 1 wel aan de score van 15 voldoet resp. op basis van de criteria van bijlage 2 aan de score van 11 voldoet, maar toch niet bij de 5 hoogst scorende van bijlage 1 resp. de 10 hoogst scorende van bijlage 2 behoort.’ toegevoegd. Sub f tot en met l worden herschreven naar sub g tot en met m.

 • C.

  In het herschreven sub l van Artikel 5 vervallen de woorden ‘en/of’.

 • D.

  In het herschreven sub m van Artikel 5 wordt het woordje ‘is’ toegevoegd achter ‘...seksueel intimiderend’.

 • E.

  In Artikel 5 wordt als veertiende opsomming ‘n. de Provinciale Adviescommissie Film aan Gedeputeerde Staten adviseert het project niet te subsidiëren’. toegevoegd.

 • F.

  Artikel 6:

  ‘Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds van deze nadere subsidieregels per bijlage jaarlijks vast.

  De wijze van verdeling geschiedt conform de criteria en bijbehorende puntenberekening zoals benoemd in bijlage 1 en/of 2 en de daaropvolgende inhoudelijke advisering van de Provinciale Adviescommissie Film.

   

  Daarbij wordt de volgende systematiek gehanteerd:

  • 1.

   Op basis van de ingediende aanvraag worden de punten per criterium toegekend.

  • 2.

   De behaalde punten per criterium worden bij elkaar opgeteld tot een totaal score.

  • 3.

   De vijf hoogst scorende aanvragen onder bijlage 1 en de tien hoogst scorende aanvragen onder bijlage 2 worden voorgelegd aan de Provinciale Adviescommissie Film. De commissie zal deze aanvragen rangschikken op basis van haar deskundig oordeel ten aanzien van de artistieke kwaliteit en de inhoudelijke en financiële haalbaarheid.

  • 4.

   Het project met de hoogste rangschikking komt als eerste in aanmerking voor subsidie, het project met de op één na hoogste rangschikking komt als tweede in aanmerking, enz.’

 • Wordt vervangen door:

  • ‘1.

   Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds van deze nadere subsidieregels per bijlage jaarlijks vast.

  • 2.

   Voor de verdeling van de subsidieplafonds wordt de volgende systematiek gehanteerd:

   • a.

    Op basis van de ingediende aanvraag worden de punten per specifiek criterium toegekend.

   • b.

    De behaalde punten per specifiek criterium worden bij elkaar opgeteld tot een totaal score.

   • c.

    Voornoemde puntenberekening is een eerste ambtelijke analyse om te beoordelen of de aanvraag voldoende raakvlak heeft met Limburg en daardoor in aanmerking komt voor doorgeleiding naar de Provinciale Adviescommissie Film (PAF). De vijf hoogst scorende aanvragen onder bijlage 1 en de tien hoogst scorende aanvragen onder bijlage 2 worden voorgelegd aan de Provinciale Adviescommissie Film. De commissie zal deze aanvragen vervolgens beoordelen op basis van haar deskundigheid ten aanzien van de artistieke kwaliteit en de inhoudelijke en financiële haalbaarheid. De commissie zal op basis van haar beoordeling van de aanvragen aan Gedeputeerde Staten een advies uitbrengen over het al dan niet honoreren van de aanvraag. Gedeputeerde Staten nemen echter het uiteindelijke besluit over het al dan niet honoreren van de aanvraag.

   • d.

    Indien het subsidieplafond niet toereikend is om alle aanvragen die op basis van het advies van de Provinciale Adviescommissie Film in aanmerking komen voor subsidie te honoreren, dient de PAF de volgorde van honorering van de aanvragen aan te geven.’

 • G.

  De tweede en derde volzin van Artikel 9

  ‘De commissie zal deze aanvragen rangschikken op basis van haar deskundig oordeel ten aanzien van de artistieke kwaliteit en de inhoudelijke en financiële haalbaarheid. Gedeputeerde Staten beslissen uiteindelijk op de aanvraag.’

   

  Wordt vervangen door:

  ‘De commissie zal deze aanvragen beoordelen op basis van haar deskundigheid ten aanzien van de artistieke kwaliteit en de inhoudelijke en financiële haalbaarheid. Vervolgens zal de commissie aan Gedeputeerde Staten een advies uitbrengen over het al dan niet honoreren van de aanvraag. Gedeputeerde Staten beslissen uiteindelijk op de aanvraag.’

 • H.

  In Bijlage 1 ‘Filmproducties’ en ‘Beoordelingsschema Bijlage 1’ zijn op onderdelen de navolgende wijzigingen en/of toevoegingen aangebracht:

   

  Onder ‘Specifieke subsidiecriteria’, punt 6.:

  • 6.

   (Assistent)sleutelposities op de set worden vervuld door in Limburg wonende en werkende (beginnende) professionals;

 • Wordt vervangen door:

  • 6.

   (Assistent)sleutelposities op de set worden vervuld door in Nederlands-Limburg wonende en werkende (beginnende) professionals (naast de kernteamleden);

 • Onder ‘Specifieke subsidiecriteria’, punt 7.:

  • 7.

   Er worden stageplekken geboden aan studenten die in Nederlands Limburg een opleiding volgen

 • Wordt vervangen door:

  • 7.

   Er worden stageplekken ingevuld door studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen;

 • Onder ‘Niet-subsidiabele kosten’:

  Aanvullend op de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg zijn de kosten voor materiaal niet subsidiabel.

   

  Wordt vervangen door:

  Aanvullend op de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de kosten voor de aanschaf van materiaal niet subsidiabel.

   

  Onder ‘Beoordeling door middel van tendersystematiek’ punt 4.:

  • 4.

   De Provinciale Adviescommissie Film zal op basis van een oordeel over de artistieke kwaliteit en de inhoudelijke en financiële haalbaarheid komen tot een rangschikking van de aanvragen en deze aan het College van Gedeputeerde Staten voorleggen.

 • Wordt vervangen door:

  • 4.

   De Provinciale Adviescommissie Film beoordeelt de voorgelegde aanvragen op basis van haar deskundigheid ten aanzien van de artistieke kwaliteit en de inhoudelijke en financiële haalbaarheid. De commissie zal op basis van haar beoordeling van de aanvragen aan Gedeputeerde Staten een advies uitbrengen over het al dan niet honoreren van één van deze aanvragen binnen deze bijlage. Indien er slechts 1 aanvraag wordt ingediend zal de commissie aan Gedeputeerde Staten een advies uitbrengen over het al dan niet honoreren van de aanvraag.

 • Onder ‘Beoordeling door middel van tendersystematiek’ punt 5.:

  • 5.

   Op basis van vorengaande beslissen Gedeputeerde Staten op de subsidieaanvragen.

 • Wordt vervangen door:

  • 5.

   Gedeputeerde Staten nemen het uiteindelijke besluit over het al dan niet honoreren van de aanvraag.

 • Onder ‘Beoordelingsschema Bijlage 1’ criterium 7.:

  • 7.

   Er worden stageplekken geboden aan studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen:

    

   WAARDERING

   PUNT

   TOELICHTING

   Zeer goed

   4

   Er worden minimaal 10 stageplekken geboden aan studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

   Goed

   3

   Er worden 5 of meer stageplekken geboden aan studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

   Ruim voldoende

   2

   Er worden 2 of meer stageplekken geboden aan studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

   Voldoende

   1

   Er wordt 1 stageplek geboden aan een student die in Nederlands-Limburg een opleiding volgt.

   Onvoldoende

   0

   Er worden geen stageplekken geboden aan studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

 • Wordt vervangen door:

  • 7.

   Er worden stageplekken ingevuld door studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen. Uit de aanvraag moet het aantal stageplekken met de opleiding en opleidingsplaats blijken:

    

   WAARDERING

   PUNT

   TOELICHTING

   Zeer goed

   4

   Er worden minimaal 10 stageplekken ingevuld door studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

   Goed

   3

   Er worden 5 of meer stageplekken ingevuld door studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

   Ruim voldoende

   2

   Er worden 2 of meer stageplekken ingevuld door studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

   Voldoende

   1

   Er wordt 1 stageplek ingevuld door een student die in Nederlands-Limburg een opleiding volgt.

   Onvoldoende

   0

   Er worden geen stageplekken ingevuld door studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

 • I.

  In Bijlage 2 ‘Limburgse Talentontwikkeling’ en ‘Beoordelingsschema Bijlage 2’ zijn op onderdelen de navolgende wijzigingen en/of toevoegingen aangebracht:

   

 • Onder ‘Specifieke subsidiecriteria’, punt 4.:

  • 4.

   Ten minste 2 leden van het kernteam (regisseur, initiërende producent, scriptschrijver, director of photography, cameraman) van de filmproductie hebben een Nederlands-Limburgse connectie (woonachtig of werkend (vestigingsplaats) in Nederlands-Limburg);

 • Wordt vervangen door:

  • 4.

   Ten minste 2 leden van het kernteam (regisseur, initiërende producent, scriptschrijver, auteur van het boek of onderliggend werk, componist, director of photography) van de filmproductie hebben een Nederlands-Limburgse connectie (woonachtig of werkend (vestigingsplaats) in Nederlands-Limburg);

 • Onder ‘Specifieke subsidiecriteria’, punt 6.:

  • 6.

   Sleutelposities op de set worden vervuld door in Limburg wonende en werkende (beginnende) professionals;

 • Wordt vervangen door:

  • 6.

   Sleutelposities op de set worden vervuld door in Nederlands-Limburg wonende en werkende (beginnende) professionals (inclusief leden kernteam);

 • Onder ‘Specifieke subsidiecriteria’, punt 7.:

  • 7.

   Er worden stageplekken geboden aan studenten die in Nederlands Limburg een opleiding volgen;

 • Wordt vervangen door:

  • 7.

   Er worden stageplekken ingevuld door studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen;

 • Onder ‘Niet-subsidiabele kosten’:

  Aanvullend op de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg zijn de kosten voor materiaal niet subsidiabel.

   

  Wordt vervangen door:

  Aanvullend op de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de kosten voor de aanschaf van materiaal niet subsidiabel.

   

  Onder ‘Beoordeling door middel van tendersystematiek’ punt 4.:

  • 4.

   De Provinciale Adviescommissie Film zal op basis van een oordeel over de artistieke kwaliteit en de inhoudelijke en financiële haalbaarheid komen tot een rangschikking van de aanvragen en deze aan het College van Gedeputeerde Staten voorleggen.

 • Wordt vervangen door:

  • 4.

   De Provinciale Adviescommissie Film beoordeelt de voorgelegde aanvragen op basis van haar deskundigheid ten aanzien van de artistieke kwaliteit en de inhoudelijke en financiële haalbaarheid. De commissie zal op basis van haar beoordeling van de aanvragen aan Gedeputeerde Staten een advies uitbrengen over het al dan niet honoreren van een aanvraag binnen deze bijlage.

 • Onder ‘Beoordeling door middel van tendersystematiek’ punt 5.:

  • 5.

   Op basis van vorengaande beslissen Gedeputeerde Staten op de subsidieaanvragen.

 • Wordt vervangen door:

  • 5.

   Gedeputeerde Staten nemen het uiteindelijke besluit over het al dan niet honoreren van een aanvraag.

 • Onder ‘Beoordelingsschema Bijlage 1’ criterium 7.:

  • 7.

   Er worden stageplekken geboden aan studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen:

    

   WAARDERING

   PUNT

   TOELICHTING

   Zeer goed

   4

   Er worden minimaal 10 stageplekken geboden aan studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

   Goed

   3

   Er worden 5 of meer stageplekken geboden aan studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

   Ruim voldoende

   2

   Er worden 2 of meer stageplekken geboden aan studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

   Voldoende

   1

   Er wordt 1 stageplek geboden aan een student die in Nederlands-Limburg een opleiding volgt.

   Onvoldoende

   0

   Er worden geen stageplekken geboden aan studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

 • Wordt vervangen door:

  • 7.

   Er worden stageplekken ingevuld door studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen. Uit de aanvraag moet het aantal stageplekken met de opleiding en opleidingsplaats blijken:

    

   WAARDERING

   PUNT

   TOELICHTING

   Zeer goed

   4

   Er worden minimaal 10 stageplekken ingevuld door studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

   Goed

   3

   Er worden 5 of meer stageplekken ingevuld door studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

   Ruim voldoende

   2

   Er worden 2 of meer stageplekken ingevuld door studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

   Voldoende

   1

   Er wordt 1 stageplek ingevuld door een student die in Nederlands-Limburg een opleiding volgt.

   Onvoldoende

   0

   Er worden geen stageplekken ingevuld door studenten die in Nederlands-Limburg een opleiding volgen.

 • J.

  Aan de Toelichting wordt de volgende tekst toegevoegd: ‘De Provinciale Adviescommissie Film richt zich ten behoeve van haar artistieke en inhoudelijke beoordeling o.a. op de navolgende hoofdpunten uit de aanvraag: inhoud, haalbaarheid creatief en financieel, ervaring, Limburgse connectie, en financiële opzet en haalbaarheid (o.a. goed werkgeverschap).’.

Artikel II Overgangsrecht

Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Nadere subsidieregels Film (Pb. 2015, nr. 7411) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

Artikel III Integrale tekst

Gedeputeerde Staten maken de nieuwe integrale tekst van de Nadere Subsidieregels Film bekend door plaatsing in het Provinciaal Blad.

Artikel IV Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 21 februari 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Naar boven