Grensbeschrijving ex artikel 2, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling van de grenscorrectie tussen Nissewaard en Hellevoetsluis (woonplaats Oudenhoorn)

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gezien het besluit van Provinciale Staten van 8 november 2018 tot vaststelling van de Herindelingsregeling grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis;

Gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling;

Besluiten:

De als gevolg van de grenscorrectie gewijzigde grens als volgt vast te stellen:

Grensbeschrijving nieuwe grens tussen de gemeenten Nissewaard, Hellevoetsluis en Goeree-Overflakkee

A1. Nieuwe grens tussen de gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard.

De nieuwe grens tussen de gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard begint in het punt dat gevormd wordt door het snijpunt van de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Hellevoetsluis, sectie H, nummer 431, gemeente Bernisse, sectie C, nummer 512 en gemeente Bernisse, sectie D, nummer 3, welk snijpunt is gelegen op de huidige grens tussen de gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard. De nieuwe grens volgt dan de grens tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie D, nummers 3, 44, 556, 7, 8, 447, wederom 8, 331, 329, 328, 326, 325, 330, 323, 319, 316, 628, 312, 310, 629, 361, 364, 355, 632, 367, 385, 372, 386, gemeente Bernisse, sectie C, nummers 473, 910 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie C, nummers 512, 337, 338, 339, 340, 383, 386, 877, 405, 389, 390, 392, 400, 819, 694, 808, 306, 817, 406, 417, 429, 691, 472, 471, 771, 891, 464, 463, 636, 859, 772, wederom 691, 889, 909 en 460 tot aan het snijpunt van de grenzen van de percelen kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie C , nummers 460, 910 en 473.

Vanaf voornoemd snijpunt volgt de nieuwe grens het, in ongeveer zuidoostelijke richting, verlengde van de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie C, nummers 460 en 910 tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie B, nummer 417 en gemeente Bernisse, sectie C, nummer 473.

Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens, eerst in ongeveer zuidwestelijke richting, de grens tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie B, nummers 417, 416, 414, 29, 2, 1603, 1602, 7, 8, 9, 10, gemeente Bernisse, sectie F, nummers 43 en 44 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie C, nummers 473 en 449, gemeente Bernisse, sectie B. nummers 28, 1045, 1044, wederom 28, 1, gemeente Bernisse, sectie C, nummers 36, 835, 35, 33, 34, gemeente Bernisse, sectie F, nummers 41, 42 en 51 tot aan het snijpunt van de grenzen van de percelen kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie F , nummers 51 en 44 en de gemeente Middelharnis, sectie D, nummer 31, welk snijpunt is gelegen op de huidige grens tussen de gemeenten Nissewaard en Goeree-Overflakkee.

A2. Nieuwe grens tussen de gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard.

Deze nieuwe grens tussen de gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie C, nummer 462, geheel omsloten door perceel kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie C, nummer 910, gelegen als exclave van de gemeente Hellevoetsluis binnen de gemeente Nissewaard.

B1. Nieuwe grens tussen de gemeenten Hellevoetsluis en Goeree-Overflakkee.

Vanaf onder A1. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens in ongeveer noordwestelijke richting de bestaande grens tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Middelharnis, sectie D, nummers 31, 39, 38 en wederom 39 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Bernisse, sectie F, nummers 51, 50 en wederom 51 tot aan het snijpunt van de percelen kadastraal bekend gemeente Hellevoetsluis, sectie A, nummer 2445, gemeente Bernisse, sectie F, nummer 51 en gemeente Middelharnis, sectie D, nummer 39, welk snijpunt is gelegen op de huidige grens tussen de gemeenten Hellevoetsluis, Nissewaard en Goeree-Overflakkee.

Den Haag, 12 december 2017,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

DRS. J. SMIT, voorzitter.

DRS. J.H. DE BAAS, secretaris.

Bezwaarproce en schorsing

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken, volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaarschrift de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als bezwaar is ingesteld – ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag.

Wij verzoeken u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening toe te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP De Haag.

Naar boven