Wijziging Omgevingsverordening Gelderland

Bekendmaking van het besluit van 12 april 2017 PS2017-238– zaaknummer 2015-016456 tot vaststelling van een intentionele aanvullende wijziging.

 

Vergadering d.d. 12 april 2017

 

Besluit nr. PS2017-238

 

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

 

Gezien de Statenbrief van Gedeputeerde Staten inzake Gelders Plussenbeleid, intentionele aanvullende wijziging;

 

Gelet op artikel 143 van de Provinciewet;

 

BESLUITEN

Artikel I  

In artikel 2.5.3.2 van de Omgevingsverordening Gelderland 2014 wordt in het eerste lid “een agrarisch bouwperceel van een niet-grondgebonden veehouderijtak die gelegen is“ vervangen door:

“een agrarisch bouwperceel met een niet-grondgebonden veehouderijtak, dat is gelegen”

 

Voorts toe te voegen aan artikel 2.5.3.2 als laatste zin van het eerste lid:

“Bij uitbreiding van de oppervlakte van een agrarisch bouwperceel met een grondgebonden veehouderijtak is voorgaande niet van toepassing.”

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Provinciale Staten voornoemd

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

H.F. van de Wart

Naar boven