Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 18 oktober 2016 hebben vastgesteld:

Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Kwetsbare positie: positie waarin mensen verkeren die (tijdelijk) niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren. Dit heeft vooral te maken met het niet of minder in staat zijn een sociaal netwerk op te bouwen of te onderhouden en/of regulier werk te krijgen.

 • 2.

  Positieve gezondheid: het vermogen van mensen om zich aan te passen aan de uitdagingen van het leven en zelf regie te voeren over het leven, ook als sprake is van een ziekte, aandoening of beperking (zie schema Positieve gezondheid in de toelichting).

 • 3.

  Sociale innovatie: het experimenteel ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe oplossingen kunnen producten, diensten, modellen, processen en samenwerkingsverbanden zijn. De oplossing is nieuw voor de regionale omgeving waar het maatschappelijke vraagstuk zich voordoet.

 • 4.

  Sociale structuurversterking: het duurzaam versterken van de eigen kracht van een leefgemeenschap door middel van sociale innovatie, waardoor Limburgers langer en gezond leven en meedoen in de samenleving en waarvan verwacht kan worden dat dit een duurzaam effect heeft op het overbruggen van gezondheids- en participatieverschillen in Limburg en met resultaten die breder toepasbaar zijn in Limburg.

Artikel 2 Doelstelling van de regeling

De doelstelling van deze regeling is dat de inwoners van Limburg, met name in een kwetsbare positie, duurzaam langer en gezond leven en meedoen in de samenleving. Het begrip positieve gezondheid is hierbij het uitgangspunt. De regeling is bedoeld voor het ondersteunen van functioneel en in tijd samenhangende en begrensde activiteiten die gericht zijn op deze doelstelling.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen:

rechtspersonen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) die behoren tot de doelgroep georganiseerde burgers, gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en kennisinstellingen of een combinatie van voorgenoemde organisaties.

Artikel 4 Vooroverleg

Subsidieverlening is één van de manieren waarop de Provincie Limburg de in artikel 2 genoemde activiteiten kan ondersteunen. Daarom is het noodzakelijk dat vóór het indienen van een subsidieaanvraag in overleg met de Provincie Limburg wordt nagegaan óf provinciale betrokkenheid zinvol en mogelijk is en zo ja op welke manier. Hierbij worden alle mogelijke vormen van provinciale ondersteuning, zoals in de toelichting beschreven, samen onderzocht. Indien uit het vooroverleg blijkt dat naast subsidie ook een lening of andere financiële ondersteuning mogelijk is, dan zal het verdere onderzoek plaatsvinden op basis van het provinciale Uitvoeringskader sturing in samenwerking.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 5 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende criteria te worden voldaan:

 • 1.

  De activiteiten zijn gericht op sociale structuurversterking als middel om de in artikel 2 geformuleerde doelstelling te bereiken.

 • 2.

  De activiteiten worden getoetst aan het programmadeel Sociale Innovatie en Participatie in de Sociale Agenda Limburg 2025 en in de actuele versie van het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. De activiteiten zelf vormen het vertrekpunt van deze beoordeling. In het vooroverleg, zoals beschreven in artikel 4, komt dit aan de orde evenals de mogelijke provinciale rol en ondersteuning hierbij.

 • 3.

  De activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd in een netwerk waaraan ten minste georganiseerde burgers en één of meer gemeenten deelnemen en bij voorkeur ook kennisinstellingen en ondernemers.

 • 4.

  De uitvoerbaarheid van de activiteiten is haalbaar gelet op de samenstelling, expertise (en financiële capaciteit) van de uitvoerende organisatie(s).

 • 5.

  De aanvrager en zijn partner(s) dragen financieel 50% of meer bij aan de activiteiten.

 • 6.

  Het overdragen van de opgedane kennis aan geïnteresseerde partijen en het verder benutten van de resultaten maken deel uit van de activiteiten.

Artikel 6 Verplichtingen subsidieontvanger

Het ondersteunen van de activiteiten door de Provincie Limburg vindt plaats in partnerschap met de aanvrager(s). Dit betekent dat de Provincie Limburg betrokken wordt bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten.

Artikel 7 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a)

  geen vooroverleg heeft plaatsgevonden zoals bepaald in artikel 4;

 • b)

  het project niet bijdraagt aan de doelstelling, zoals bepaald in artikel 2;

 • c)

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door de aanvrager zoals opgenomen in artikel 3;

 • d)

  niet wordt voldaan aan één of meerdere criteria in artikel 5;

 • e)

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert;

 • f)

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling;

 • g)

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 12.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 8 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele kosten.

 • 2.

  Bij de bepaling van het subsidiebedrag houden Gedeputeerde Staten naast de begroting tevens rekening met de mate waarin de activiteiten een bijdrage leveren aan de doelstelling van deze regeling.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels vast voor de looptijd van deze regeling.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 10 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • -

  Reguliere exploitatie- en onderhoudskosten;

 • -

  Bouw- en verbouwkosten;

 • -

  Interne kosten van een organisatie, die al met (andere) overheidsmiddelen zijn gedekt (zoals reguliere loon-, huisvestings- en overige overheadkosten).

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 11 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan na het vooroverleg, zoals omschreven in artikel 4, uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

De volgende bijlagen dienen in ieder geval aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:

 • -

  activiteitenplan;

 • -

  sluitende en gespecificeerde begroting conform format begroting projectsubsidies provincie Limburg.

Artikel 12 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf de inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 31 december 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 14 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg”.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 18 oktober 2016.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Toelichting

Algemeen

Deze regeling maakt deel uit van de ‘Aanpak Experimenten Sociale Agenda Limburg’. Deze aanpak, waarvoor wij een handleiding hebben opgesteld, bestaat uit meerdere vormen van ondersteuning die de Provincie Limburg kan bieden voor experimenten die bijdragen aan de doelen van de Sociale Agenda Limburg 2025.

Eén van deze ondersteuningsmogelijkheden is subsidieverstrekking. Daarvoor hebben wij deze experimenteerregeling vastgesteld. Andere vormen van financiële ondersteuning zijn het afgeven van een borgstelling of garantstelling, het financieel participeren als verbonden partij, het verstrekken van een lening of opdrachtverlening.

Al deze vormen van financiële ondersteuning worden toegelicht in het provinciale uitvoeringskader ‘Sturing in Samenwerking’, dat op 21 juni 2013 door Provinciale Staten werd vastgesteld.

Naast financiële ondersteuning kan de Provincie ook ondersteuning bieden op niet-financieel gebied. Daarbij kan gedacht worden aan ondersteuning door het bij elkaar brengen van partijen, kennisdeling, het leveren van menskracht en expertise en het ontwikkelen van beleid en regelgeving.

De Sociale Agenda Limburg 2025 heeft meerdere doelstellingen op meerdere maatschappelijke domeinen, die gekenmerkt worden door veel veranderingen en complexiteit en door veel partijen en instanties die van elkaar afhankelijk zijn. Vanwege deze kenmerken is het van belang dat de Provincie Limburg in een vroeg stadium betrokken wordt bij een initiatief waarvoor een beroep gedaan wordt op de Provincie. In een overleg kan dan worden nagegaan óf en zo ja op welke wijze de Provincie het beste betrokken kan worden en welke vorm van ondersteuning nodig en effectief is. Daarbij kan bovendien blijken dat de benodigde inzet van de Provincie ook nog eens dient te variëren gedurende de looptijd van het initiatief.

De relatie tussen een initiatiefnemer, zijn eventuele partners en de Provincie is dus geen eenrichtingsverkeer, maar kan variabel zijn en wordt gekenmerkt door wederzijdse afhankelijkheid. Dit beïnvloedt ook de eventuele subsidierelatie. Hierdoor is de gebruikelijke beoordeling van een subsidieaanvraag door het toetsen van de aanvraag aan een vaste checklist van voorwaarden en criteria niet meer goed mogelijk. Daarom is in deze subsidieregeling, zoals hierboven al genoemd, bepaald dat overleg met de Provincie noodzakelijk is voordat een subsidieaanvraag formeel wordt ingediend. Dit vooroverleg zal niet alleen gaan over de specifieke inhoud van het initiatief, maar ook over elkaars visie, doelstellingen en belangen. De uitkomst van dat overleg kan zijn dat de provinciale bijdrage beter op een andere wijze kan plaatsvinden dan in de vorm van subsidieverstrekking. In dat geval wordt het aanvragen van subsidie afgeraden.

 

Artikel 1, tweede lid

De Sociale Agenda Limburg 2025 heeft als uitgangspunt: verbetering in de positieve gezondheid. Het begrip positieve gezondheid kan worden onderscheiden in zes dimensies, waarbij het gaat om de samenhang van deze elementen.

1.Lichaamsfuncties:

medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie

2.Mentale functies en -beleving:

cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde/zelfrespect, gevoel controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht

3.Spiritueel/existentiële dimensie:

zingeving, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief,

4.Acceptatie kwaliteit van leven:

kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans

5.Sociaal maatschappelijke participatie:

sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk

6.Dagelijks functioneren:

basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, werkvermogen

 

 

Positieve gezondheid is dus veel meer dan alleen maar niet ziek zijn en is dus niet uitsluitend zorg gerelateerd.

 

Artikel 5, tweede lid

Activiteiten die naast het gestelde in het tweede lid van artikel 5 een bijdrage leveren aan het programmadeel Limburg Werkt Akkoord worden extra gewaardeerd.

Voor subsidieaanvragen ten behoeve van initiatieven die uitsluitend betrekking hebben op het programmadeel ‘Limburg Werkt Akkoord’ verwijzen wij naar de ‘Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v.’

 

Artikel 6

Van belang is dat de gebundelde inzet van alle betrokken partijen goed afgestemd wordt. Hierover worden afspraken gemaakt die vervolgens opgenomen worden in het provinciaal besluit om het initiatief te ondersteunen. De gemaakte samenwerkingsafspraken kunnen gaandeweg het traject zo nodig aangepast worden.

 

Artikel 11, tweede lid

Voor het activiteitenplan kan het van belang zijn dat de te verrichten activiteiten na de subsidieverstrekking nog verder uitgewerkt worden. In dat geval wordt deze mogelijkheid in de subsidiebeschikking vermeld, conform artikel 4:30 van de Algemene wet bestuursrecht.

Naar boven