Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Maken bekend dat zij tijdens hun vergadering d.d. 19 januari 2016 het volgende hebben besloten

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op artikel 1.10 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016;

BESLUITEN

1.Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016:

Artikel I

De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.3 tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

'onder d' wordt vervangen door: onder e.

B

Artikel 3.7, tweede lid komt te luiden:

De gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in het eerste lid, worden bepaald door de begrote kosten per leefgebied, bedoeld in artikel 3.4 eerste lid, onder c, vierde onderdeel, te delen door zes en daarna te delen door het maximum aantal hectares dat voor dat leefgebied is aangevraagd.

C

Artikel 3.11 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  In onderdeel d wordt "1 week" vervangen door: 2 weken.

 • 2.

  Onderdeel l komt de luiden:

de subsidieontvanger beschikt voor de gehele duur van de subsidie over een certificaat collectief natuurbeheer;

 • 3.

  Er wordt een onderdeel toegevoegd luidende:

  • m.

   uiterlijk veertien dagen na het uitvoeren van de hierna genoemde activiteiten doet de subsidieontvanger daarvan een melding in het onder b bedoelde systeem:

1 . het bemesten met ruige mest;

2 . het schoonmaken van watergangen;

3 . het snoeien;

4 . het spuiten van bagger;

 • 4.

  Er wordt een onderdeel toegevoegd luidende:

  • n.

   uiterlijk vijf werkdagen na het treffen van maatregelen ter bescherming van aangetroffen nesten doet de subsidieontvanger daarvan een melding in het onder b bedoelde systeem.

D

Artikel 3.15 komt te luiden:

Artikel 3.15 Verlagen subsidies

 • 1.

  Ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 640/2014 verlagen Gedeputeerde Staten de verleende of vastgestelde subsidie indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de uitvoering van controles als bedoeld in artikel 28 en 37 van Verordening (EU) nr. 809/2014.

 • 2.

  Indien een landbouwer, of andere grondgebruiker van landbouwgrond, die ten behoeve van de subsidieontvanger beheeractiviteiten uitvoert, subsidieverplichtingen, de baseline of randvoorwaarden schendt, wordt de schending toegerekend aan de subsidieontvanger.

E

Na artikel 3.15 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 3.16 Opgave beheeractiviteiten kalenderjaar 2016

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.11 onder b doet de subsidieontvanger voor het kalenderjaar 2016 uiterlijk voor 16 januari van dit kalenderjaar opgave van de beheeractiviteiten.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:

 • a.

  artikel I, onderdelen A, B en E terug werken tot de datum waarop de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016 in werking is getreden, zijnde 25 juni 2015;

 • b.

  artikel I, onderdelen C en D terug werken tot 1 januari 2016.

  • 2.

   De toelichting bij de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016 als volgt te wijzigen:

A

Aan de toelichting bij artikel 3.11 wordt toegevoegd:

Onder m Melding activiteiten

In verband met het uit artikel 14a van Verordening 809/2014 voortvloeiende controle- en handhavingsregime is het noodzakelijk dat de subsidieontvanger binnen een bepaalde periode na uitvoering van bepaalde activiteiten melding daarvan maakt. Dit stelt de provincie in staat te controleren of deze activiteiten daadwerkelijk zijn verricht.

B

De toelichting bij artikel 3.15 komt te luiden:

Artikel 35 van verordening (EU) nummer 640/14 bepaalt dat het bevoegd gezag beleidsregels dient op te stellen voor het verlagen van subsidies in het geval de subsidieontvanger de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet nakomt. Dit artikel 3.15 biedt een basis voor het opstellen van de beleidsregels verlagen subsidies POP.

Gedeputeerde Staten voornoemd

Gegeven te Arnhem, 19 januari 2016 - zaaknummer 2015-016799

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

J.B.J. Bekhuis

Naar boven