Provincie Zeeland - Ontwerp Herziening Omgevingsplan en Verordening Ruimte Provincie Zeeland
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 20 oktober 2015 de ontwerp herziening Omgevingsplan 2012-2018 en Verordening Ruimte Provincie Zeeland vastgesteld.
 
De herziening ligt vanaf 28 oktober tot en met 9 december 2015 ter inzage. De herziening is in te zien via de provinciale website www.zeeland.nl, bij de informatiebalie van het provinciehuis aan de Abdij 6 te Middelburg en ligt tevens ter inzage in de gemeentehuizen in Zeeland. Informatie over adressen en openingstijden van de gemeentehuizen kunt u telefonisch inwinnen of vinden op de website van de desbetreffende gemeente.
 
Gedeputeerde Staten bieden de mogelijkheid aan inwoners van Zeeland en overige belanghebbenden om hun zienswijze te geven over het ontwerp. Reacties kunnen tot en met 9 december 2015 worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, afdeling Ruimte, postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
 
Van de zienswijzen wordt een verslag gemaakt, dat wordt benut bij het opstellen van de definitieve herziening omgevingsplan en de herziening verordening ruimte. Provinciale Staten stellen naar verwachting op 11 maart 2016 het definitieve plan vast.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. N. Elshof  telefonisch bereikbaar op 0118-631168 of per email via omgevingsplan@zeeland.nl.
Naar boven