Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2014, 2751Beschikkingen | aanvraag
Provincie Gelderland Natuurbeschermingswet 1998 locatie Gelderland
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen voor faunabeheer in Natura 2000-gebieden Arkemheen, Veluwerandmeren en Rijntakken.
Tegen het voornemen is een zienswijze ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit wel gewijzigd.
Mogelijkheid van inzien
Het besluit ligt van 28 oktober 2014 tot 9 december 2014 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kan worden ingezien via de provinciale website (www.gelderland.nl > actueel > bekendmakingen). Kopieën van ter inzage gelegde stukken worden op verzoek toegestuurd. U kunt hiervoor contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit vóór 9 december 2014. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.
Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
Arnhem, 21 oktober 2014 - zaaknummer 2014-008363
Gedeputeerde Staten van Gelderland