2022D42137 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen.

De voorzitter van de commissie, Michon-Derkzen

De adjunct-griffier van de commissie, Huls

Nr

Vraag

   

1

Kan per doel (dus niet een algemene samenvatting, maar per doel concreet) uit het coalitieakkoord voor het beleidsterrein Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden aangegeven wat er in 2023 gaat gebeuren om deze doelen te realiseren?

2

Kan er in kaart worden gebracht hoeveel middelen er bij andere ministeries uitgegeven wordt aan cultuur, de creatieve industrie en erfgoed, en waaraan dit wordt besteed? Zijn er bij andere ministeries subsidies beschikbaar voor culturele ontplooiing of behoud/verduurzaming van erfgoed en welke zijn dit?

3

Waarom valt het onderwerp dierproeven onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en niet onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap?

4

Is het wettelijk mogelijk om het gebruik van smartphones door leerlingen op scholen te verbieden? Zo ja, met welk instrument? Zo nee, wat zou daar voor nodig zijn om dat wel te kunnen doen?

5

Kunt u een overzicht geven van landen die smartphones op scholen hebben verboden? Op welke wijze is dat verbod vormgegeven?

6

Hoeveel numerus fixus-plaatsen waren de afgelopen 10 jaar jaarlijks voor geneeskundeopleidingen beschikbaar?

7

Hoe wordt de numerus fixus van opleidingen in de zorg bepaald?

8

Is het mogelijk het proces van het erkennen van opleidingen zodanig in te richten dat de erkenning sneller kan plaatsvinden?

9

Is het mogelijk opleidingen sneller af te schalen op basis van een herhaalde macrodoelmatigheidstoets?

10

Wat zijn de verschillen tussen de investeringstabel in de Beleidsbrief hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid van 17 juni 2022 en deze begroting1?

11

Krijgt u signalen van scholen in het funderend onderwijs dat zij de middelen uit het NPO2 en de coalitieakkoordgelden voor onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en leraren niet weggezet krijgen?

12

Kunt u aangeven hoe de toegankelijkheid van digitale schoolboeken en leeromgevingen gewaarborgd wordt bij een verdere digitalisering van het onderwijs?

13

Kunt u aangeven wanneer de AMvB3 over de toegankelijkheid van e-books gereed is en of deze ook aan de Kamer wordt voorgelegd?

14

Hoe gaat u er in aanloop naar 28 juni 2025 voor zorgen dat ook kleinere (educatieve) uitgevers worden gestimuleerd om vanaf die datum toegankelijke digitale (school)boeken te leveren?

15

Waar staat in deze begroting de één miljard euro opgenomen die u structureel uittrekt voor het masterplan basisvaardigheden?

16

Bent u voornemens om de aanbevelingen van de Nationaal Coördinator Discriminatie- en Racismebestrijding, die zien op het onderwijs, uit te voeren? Kan er een overzicht gegeven worden van elke aanbeveling?

17

Hoeveel eerstegeneratiestudenten zijn er in het hbo4 en het wo5? Is het mogelijk om dit uit te splitsen naar verschillende instellingen?

18

Hoeveel studenten zijn er in het Nederlandse vervolgonderwijs met een ondersteuningsbehoefte? Kunt u dit uitsplitsen naar verschillende sectoren en zo mogelijk instellingen?

19

Hoeveel studenten zijn er in het Nederlandse hoger onderwijs met een functiebeperking? Kunt u dit uitsplitsen naar verschillende sectoren en zo mogelijk instellingen?

20

Op welke wijze en op welke termijn zal de vijf miljoen euro die voor gratis ontbijt door het Jeugdeducatiefonds wordt verdeeld over vijfhonderd scholen, waar meer dan de helft van de kinderen opgroeit in armoede, een structureel karakter krijgen?

21

In hoeverre gaan de onorthodoxe maatregelen, die u voor ogen heeft om het lerarentekort op te lossen, recht doen aan de aanbevelingen van mevrouw M. van Vroonhoven6, onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort?

22

Behelzen de onorthodoxe maatregelen, waartoe u bij de aanpak van het lerarentekort wilt overgaan, tevens het samenvoegen van kleine scholen, nu u in uw brief van 1 juli 20227 signaleerde: «In de grote steden zijn nog veel relatief kleine scholen. Dit is zowel vanuit kwaliteit als inzet van personeel niet effectief»?

23

Kunt u een overzicht geven van de mogelijk andere bekostigingsprikkels voor meer samenwerking tussen scholen en besturen, nu u in uw brief van 1 juli 20228 signaleerde: «De bekostiging van scholen op basis van het aantal leerlingen / studenten is meer gericht op concurrentie dan op samenwerken. En de toekenning van die bekostiging in een lumpsumfinanciering per schoolbestuur leidt tot beperkte gezamenlijke regie over besturen heen. Graag bespreken wij met uw Kamer of het wenselijk is andere bekostigingsprikkels te introduceren, al dan niet tijdelijk of regionaal gebonden»?

24

Kunt u een opsomming geven van de stapeling van overheidsbeleid en (administratieve) lasten voor scholen van de afgelopen jaren, nu u in uw brief van 1 juli 20229 signaleerde: «We zien dat door de jaren heen een stapeling van beleid en (administratieve) taken op de scholen is afgekomen, op basis van landelijk beleid maar ook van de besturen. Soms komt dit verantwoording en transparantie ten goede, maar het gaat ten koste van de tijd voor het primaire proces»?

25

Gaat u bij grote beleidsvoornemens de effecten op de onderwijsarbeidsmarkt vooraf verantwoorden, bijvoorbeeld door een arbeidsmarkteffectrapportage als vast onderdeel van beleidswijzigingen op te nemen, zodat een verstorend effect van opstapeling van tijdelijke geldstromen op de arbeidsmarkt valt te voorkomen?

26

Bent u voornemens de aanpak van de regeling Andere dag- en weekindeling, om onderwijs één dag in de week (22 uur per maand) anders in te richten, waarover u schrijft in uw brief van 1 juli 202210, ook uit te rollen buiten de G511?

27

Kunt u de administratieve en financiële belemmeringen opsommen die nu bestaan op het gebied van combinatiebanen tussen kinderopvang en onderwijs?

28

Hoeveel scholen hebben aangegeven dat ze de verlengde schooljaren 2024 en 2025 nodig hebben om de middelen uit het NPO uit te geven?

29

Hoeveel studenten uit Oekraïne studeren op dit moment aan een Nederlandse onderwijsinstelling?

30

In hoeverre hebben instellingen aan de dringende oproep om alle formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus te bevriezen voldaan?

31

Welk deel van het budget voor het verbeteren van basisvaardigheden is gereserveerd voor de basisteams? Hoeveel basisteams zijn er en om hoeveel fte gaat dit? Wie zitten in de basisteams? Zijn dit mensen uit het onderwijs? Hebben deze mensen ervaring met het adviseren van scholen op het gebied van basisvaardigheden?

32

Hoe wilt u bij de ruime overschrijding van het subsidieplafond, de scholen die worden uitgeloot bij subsidieaanvragen voor het masterplan basisvaardigheden, tegemoetkomen, wetende dat deze scholen veel tijd hebben gestoken in het schrijven van de subsidieaanvraag in tijden van een krappe arbeidsmarkt en gezien de start van het nieuwe schooljaar?

33

Hoe wilt u toewerken naar structurele bekostiging van scholen bij het verbeteren van de basisvaardigheden? Welk tijdspad en welke insteek heeft u daarbij voor ogen? Hoe zorgt u ervoor dat de middelen in ieder geval terechtkomt bij de scholen dit het meest nodig hebben?

34

Op welke manier zet u zich in om ervoor te zorgen dat mbo12-studenten

gelijkwaardig aan ho-studenten worden gezien en behandeld?

35

Wat wordt verstaan onder een «betere balans tussen de eerste en tweede geldstroom»?

36

Kan u aangeven hoe de toegankelijkheid van digitale schoolboeken en leeromgevingen voor leerlingen met een beperking gewaarborgd wordt bij een verdere digitalisering van het onderwijs?

37

Hoe gaat u in de aanloop naar 28 juni 2025 ervoor zorgen dat ook kleinere (educatieve) uitgevers worden gestimuleerd om vanaf die datum toegankelijke digitale (school)boeken te leveren?

38

Hoeveel budget wordt er uitgetrokken voor de routekaart inclusief onderwijs die dit najaar verschijnt?

39

Wanneer stuurt u de Kamerbrief over de verdere uitwerking van de ambitie om jaarlijks één miljard euro te investeren in het vergroten van de kansengelijkheid, naar de Kamer?

40

Kunt u aangeven wat het landelijke beeld is ten aanzien van leerlingen die zonder voldoende voeding naar school gaan? Is dit goed onderzocht?

41

Hoe gaat u de extra middelen voor maaltijden, die dit jaar aan leerlingen zijn toegekend, verdelen en hoe gaat u de middelen voor het komende jaar verdelen?

42

Over welke 130 gebieden met betrekking tot het programma School en Omgeving gaat het precies?

43

Is het programma School en Omgeving uitvoerbaar gezien het lerarentekort?

44

Hoeveel is de afgelopen vijf jaar uitgegeven aan maatregelen op het gebied van passend onderwijs? Kunt u dit plaatsen in een overzicht van maatregelen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen geraamde uitgaven en gerealiseerde uitgaven en of sprake was van onderbesteding of overbesteding?

45

Wat verstaat u onder «het minimum» bij het beperken van thuiszitten? Is dat hetzelfde als het terugbrengen van het aantal thuiszitters tot 0, waarvan sprake is in het coalitieakkoord?

46

Hoeveel Nederlandse studenten studeren in een ander Europees land en ontvangen een Nederlandse basisbeurs?

47

Hoeveel Nederlandse studenten studeren in een ander Europees land en ontvangen een (studie)beurs uit dat desbetreffende land?

48

Hoeveel Europese studenten, die in Nederland studeren, ontvangen een Nederlandse basisbeurs?

49

Hoeveel Europese studenten, die in Nederland studeren, ontvangen een basisbeurs vanuit hun thuisland?

50

Hoe zijn de extra middelen, die u heeft toegekend om studenten financieel te ondersteunen vanwege de hoge energieprijzen, precies verdeeld en wat zijn de criteria voor de toekenning aan studenten?

51

Heeft u een goed beeld van de financiële situatie van studenten vanwege de huidige hoge inflatie? Is dit onderzocht?

52

Hoeveel stagebedrijven zijn in de afgelopen 10 jaar hun erkenning als leerbedrijf kwijtgeraakt vanwege discriminatie?

53

Hoe gaat u de strijd tegen stagediscriminatie opvoeren?

54

Hoe zet u, naast het herinvoeren van de basisbeurs en het tegengaan van stagediscriminatie, in op het terugdringen van kansengelijkheid in het hoger onderwijs?

55

Welke afspraken maakt u met bedrijven en onderwijsinstellingen over maatregelen die stagediscriminatie daadwerkelijk uitbannen?

56

Is het afgelopen jaar op landelijke niveau onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot stagediscriminatie?

57

Kunt u een overzicht geven, uitgesplitst per cohort vanaf 2015 voor uitwonende en thuiswonende studenten, van de financiële steun (studiefinanciering) waar (oud)studenten in 2023–2024 recht op hebben (basisbeurs, aanvullende beurs, compensatie, etc.)?

58

Maken geneeskundestudenten, die niet nominaal studeren doordat zij moeten wachten op een plek voor het lopen van coschappen, aanspraak op de in te voeren basisbeurs?

59

Maken studenten, die na het afronden van een hbo-opleiding een schakeltraject (premaster) en master volgen, aanspraak op de in te voeren basisbeurs?

60

Klopt het dat studenten, die niet meer nominaal studeren door bijvoorbeeld corona of hun mentale gezondheid, worden uitgesloten van de in te voeren basisbeurs, terwijl zij tijdens hun nominale studieduur nooit een basisbeurs hebben ontvangen?

61

Klopt het dat studenten, die niet nominaal studeren, geen aanspraak maken op energiecompensatie?

62

Is de voorgenomen basisbeurs van 312 euro voor uitwonenden hoog genoeg? Wat vindt u van het voorstel van het ISO13 om dit bedrag te verhogen naar 416 euro?

63

Welk deel van de lerarenpopulatie in het po14 raakt nu, ondanks het dichten van de loonkloof, in financiële problemen ten gevolge van de hoge energieprijzen, naast al hun andere vaste lasten?

64

Hoe verhouden de in de begroting aangekondigde maatregelen voor «inclusiever onderwijs, waarbij kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan» zich tot het coalitieakkoord, waarin aangegeven wordt te streven naar «inclusief onderwijs, waarbij kinderen met en zonder een beperking of ziekte samen naar school gaan»?

65

Kunt u de gevolgen, die u verwacht van de regeling zij-instroom voor het aantal zij-instromers dat daadwerkelijk in het onderwijs gaat werken, kwantificeren in fulltime eenheden?

66

Hoeveel zij-instromers zijn er in het vo15? En welke achtergrond hebben zij?

67

Wat houdt de «actieve en innovatieve aanpak» in wat betreft de tekortsectoren?

68

Kunt u per tekortsector doelstellingen aangeven voor het verminderen van het aantal vacatures onder vermelding van een jaartal?

69

Wat is de actieve- en innovatieve aanpak om vacatures in het mbo en hbo bij tekorten op de arbeidsmarkt in te vullen?

70

Hoeveel groter zal de instroom van vakmensen in de technische sector moeten zijn, kijkend naar de grote uitdagingen op het gebied van woningbouw en de energietransitie?

71

Bent u in gesprek met andere ministeries (het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om gezamenlijk een actieagenda op te stellen om de tekorten in de techniek op te lossen? Zo ja, wat zijn de eerste bevindingen hiervan?

72

Bent u met de technische sectoren in gesprek om gezamenlijk een actieagenda op te stellen om de tekorten in de techniek op te lossen? Zo ja, wat zijn de eerste bevindingen?

73

Is het mogelijk om tussen opleidingen te differentiëren in collegegeld, studiegeld en/of afstudeerbonus om de studie of opleidingskeuze voor tekortsectoren te stimuleren?

74

Is er landelijk beleid over hoe een goede klachten- en meldprocedure op een hoger onderwijsinstelling eruit moet zien?

75

Kunt u een beeld schetsen over de toereikendheid en diversiteit van vertrouwenspersonen voor studenten op instellingen in het hoger onderwijs?

76

Hoeveel middelbare scholen in Nederland hebben een GZ16-psycholoog in dienst ter ondersteuning?

77

Hoeveel basisscholen in Nederland hebben een pedagoog in dienst ter ondersteuning?

78

Hoeveel middelbare scholen in Nederland hebben een pedagoog in dienst ter ondersteuning?

79

Hoeveel zal in 2023 geïnvesteerd worden in voorlichting over geestelijke gezondheid op middelbare scholen?

80

Hoeveel zal in 2023 geïnvesteerd worden in voorlichting over het gebruik van drugs en alcohol op middelbare scholen?

81

Hoeveel middelen worden uitgegeven aan het verbeteren van het studentenwelzijn op het mbo en hoeveel euro is dat ongeveer per student?

82

Kunt u een overzicht geven van de bestaande programma's die het

welzijn en de mentale gezondheid van mbo-studenten bevorderen?

83

Op welke manier bent u van plan het internationale toptalent te behouden, aangezien de stayrate (blijfkans) volgens onderzoek van Nuffic17 is gestabiliseerd? Hoe wordt hierop ingezet?

84

Kunt u aangeven hoeveel scholen in het po een volwaardige bibliotheek hebben in het schoolgebouw?

85

Kunt u aangeven hoeveel scholen in het po een volwaardige bibliotheek hebben binnen een straal van 500 meter, 1 km, 5 km en 10 km?

86

Kunt u aangeven hoeveel scholen binnen het vo een volwaardige bibliotheek hebben in de school?

87

Kunt u aangeven hoeveel scholen binnen het vo een volwaardige bibliotheek binnen 500 meter, 1 km, 5 km en 10 km hebben?

88

Kan in kaart worden gebracht hoeveel geld bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere ministeries is begroot voor het speciale herdenkingsjaar slavernijverleden?

89

Kan de tegemoetkoming voor de leenstelselgeneratie eerder dan in 2025 worden uitgekeerd aan studenten?

90

Wordt verwacht dat de overige 65 miljoen euro, die niet in 2025–2027 wordt besteed aan de tegemoetkoming leenstelsel, wordt uitgegeven in 2028? Over hoeveel jaren zal dit bedrag worden verspreid?

91

Hoeveel blijft voor de reeksen versterken onderwijskwaliteit, vervolgopleidingen en onderzoek, kansengelijkheid en herinvoeren basisbeurs op de Aanvullende Post gereserveerd staan? Hoe lang is de verwachting dat dit daar blijft staan? Kan dit geld elk jaar opnieuw worden meegenomen of vervalt het niet gebruikte bedrag voor dat kalenderjaar als het niet wordt ingezet?

92

Waarom is het ingeboekte bedrag voor kansengelijkheid in het coalitieakkoord voor 2023 nog niet volledig ingezet in de begroting voor 2023? Wanneer wordt dit ingevuld? Hoeveel van het ingeboekte bedrag voor kansengelijkheid voor 2022 is ingezet? Is het bedrag volledig benut?

93

Kunt u bevestigen dat in het coalitieakkoord staat dat vanaf 2025 structureel één miljard euro beschikbaar is voor het vergroten van kansengelijkheid, waarbij de verbeteraanpak van passend onderwijs en het streven naar inclusief onderwijs worden genoemd, en dat voor 2023 is een kwart van de één miljard euro (270 miljoen euro) in de begroting gezet? Welk percentage van dit bedrag wordt aan het verbeteren van passend onderwijs besteed en welk percentage aan de realisatie van inclusief onderwijs?

94

Hoeveel van de compensatie van stijgende lonen en prijzen wordt gefinancierd uit de NPO-gelden? Wat voor effect heeft dat op de bestedingen binnen het programma?

95

Waarom is een groot deel van het beschikbare bedrag voor het vergroten van kansengelijkheid gereserveerd op de Aanvullende Post?

96

Waarvoor wordt de meevaller, die ontstaat door de actuele raming van de leerlingen- en studentenaantallen alsmede van de kaderrelevante uitgaven aan de studiefinanciering, ingezet?

97

Kunt u bevestigen dat er een meevaller is van 363 miljoen euro als gevolg van de actuele raming van de leerlingen- en studentenaantallen alsmede van de kaderrelevante uitgaven aan de studiefinanciering? Hoe verklaart u deze meevaller? Hoe worden deze middelen besteed?

98

Klopt het dat de eindejaarsmarge van 2021 onder andere wordt ingezet voor het uitvoeren van de motie van het lid Westerveld met betrekking tot het versnellen van de uitvoering verbeteraanpak passend onderwijs18? Is dit bedrag geheel besteed? Aan welke elementen van de uitvoering van de verbeteraanpak passend onderwijs werd of wordt dit geld uitgegeven? Is de versnelling succesvol gebleken?

99

Wat gaat u doen om de versnelling van de uitvoering verbeteraanpak passend onderwijs te bestendigen (als vervolg op de motie van het lid Westerveld19)?

100

Waarom wordt het aantal internationale studenten in het wetenschappelijk onderwijs lager geraamd dan de voorgaande ramingen, terwijl de afgelopen jaren een opwaartse trend heeft plaatsgevonden?

101

Is in de ramingen van het aantal internationale studenten uitgegaan van de in te voeren instrumenten voor het beperken van instroom, zoals verwoord in het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap van 14 juli 2022?

102

Kunt u nader toelichten hoe de extensivering van het programma racisme en discriminatie eruit komt te zien? Op welke onderdelen van het programma wordt bezuinigd en hoe vertaalt dat naar de ambities?

103

Hoe verklaart u het verschil tussen het bedrag genoemd in de tabel van de Budgettaire bijlage coalitieakkoord 2021–2025, (p. 9) waarin voor 700 miljoen euro structureel wordt geïnvesteerd voor vervolgopleidingen en onderzoek, waarbij in het coalitieakkoord voor het jaar 2022 een investering van 400 miljoen euro staat, en het bedrag in de Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-begroting, dat slechts 250 miljoen euro in het jaar 2022 vermeldt?

104

Wat betekent de «resterende problematiek uit de voorjaarsnota 2019»?

105

Hoeveel studenten hebben, naar verwachting, recht op de verhoging van 165 euro per maand op de basisbeurs? Hoeveel uitwonende studenten hebben geen recht op deze verhoging?

106

Kunt u onderbouwen waarom de basisbeurs voor uitwonende studenten met 165 euro per maand wordt verhoogd? Op welke berekening is de verhoging gebaseerd?

107

Als er een meevaller is van 83 miljoen euro door het niet gebruik van zelftesten, hoe worden deze middelen besteed?

108

Hoeveel geld wordt er uitgegeven aan het verbeteren van studentenwelzijn op het mbo en hoeveel geld is dat ongeveer per student?

109

Kunt u een laatste stand van zaken geven omtrent de curriculumherziening lezen, schrijven en rekenen, inclusief het aanpassen van de referentieniveaus?

110

Hoe definieert de Minister sociale veiligheid in het hoger onderwijs?

111

Hoeveel procent van de lumpsum geven instellingen uit aan projecten op het gebied van studentenwelzijn? Kunt u dit uitsplitsen naar verschillende sectoren en zo mogelijk naar instellingen?

112

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verbeteraanpak passend onderwijs?

113

Wat zijn de redenen dat leerlingen drie of meer maanden thuis zit zonder passend onderwijsaanbod?

114

Hoe zien de begeleidingsprogramma's voor startende leraren er in de praktijk uit?

115

Kunt u een overzicht geven van de verwachte in- en uitstroom van leraren in het po en per schoolvak in het vo? Wat is de omvang van het lerarentekort voor de komende jaren?

116

Hoe verklaart u dat, ondanks de invoering van het passend onderwijs, de leerlingaantallen in het (v)so20 de komende jaren zó zullen groeien?

117

Wat is de verklaring voor de groei van het aantal leerlingen in het (v)so?

118

Hoeveel middelen, die in 2021 naar basisscholen zijn gegaan vanuit het NPO, zijn niet uitgegeven in 2021? Hoeveel daarvan is beland in de reservemiddelen van basisscholen?

119

Hoeveel middelen, die in 2021 naar middelbare scholen zijn gegaan vanuit het NPO, zijn niet uitgegeven in 2021? Hoeveel daarvan is beland in de reservemiddelen van scholen?

120

Hoeveel middelen, die in 2022 naar basisscholen zijn gegaan vanuit het NPO, zijn niet uitgegeven in 2022? Hoeveel daarvan is beland in de reservemiddelen van basisscholen?

121

Hoeveel middelen, die in 2022 naar middelbare scholen zijn gegaan vanuit het NPO, zijn niet uitgegeven in 2022? Hoeveel daarvan is beland in de reservemiddelen van middelbare scholen?

122

Hoeveel procent van de middelen, die in 2021 naar het vo zijn gegaan vanuit het NPO, is door scholen uitgegeven aan externe partijen? Om hoeveel euro gaat het? Naar welke partijen is dat gegaan?

123

Hoeveel procent van de middelen, die in 2021 naar basisscholen zijn gegaan vanuit het NPO, is door scholen uitgegeven aan externe partijen? Om hoeveel euro gaat het? Naar welke partijen is dat gegaan?

124

Hoeveel procent van de middelen, die in 2022 naar het vo zijn gegaan vanuit het NPO, is door scholen uitgegeven aan externe partijen? Om hoeveel euro gaat het? Naar welke partijen is dat gegaan?

125

Hoeveel procent van de middelen, die in 2022 naar basisscholen zijn gegaan vanuit het NPO, is door scholen uitgegeven aan externe partijen? Om hoeveel euro gaat het? Naar welke partijen is dat gegaan?

126

Hoeveel extra docenten zijn aangenomen in het basisonderwijs op basis van middelen op uit het NPO? Hoeveel extra docenten zijn aangenomen in het middelbaar onderwijs op basis van middelen uit het NPO?

127

Kunt u in een overzicht uiteenzetten hoeveel procent van het budget per onderwijstype niet naar onderwijs gaat, maar naar coördinatiekosten en het betalen van bestuurslagen?

128

Wat is de verklaring voor de grote stijging van het budget dat benodigd is voor «Opdrachten» in 2022 en 2023?

129

In hoeverre is ruimte voor groei van schoolbudgetten in het po en vo, indien meer leerlingen in verband met beperkingen extra ondersteuning nodig hebben? Is dit een «open einde bekostiging»? Zo nee, voor welk deel hiervan heeft de bekostiging een plafond?

130

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de overgang van vso naar gvo?

131

Hoeveel extra docenten heeft de aanvullende bekostiging in 2021 opgeleverd in de G5?

132

Hoeveel extra docenten heeft de aanvullende bekostiging in 2022 opgeleverd in de G5?

133

Krijgen steden buiten de G5 ook extra middelen voor de aanpak van het lerarentekort?

134

Drukt de aanvullende bekostiging voor de aanpak van het lerarentekort in de G5 op de bekostiging voor de aanpak van het lerarentekort buiten de G5?

135

Wat wordt precies verwacht van scholen die een aanvullende bekostiging van 14 miljoen euro krijgen voor het ontwikkelen van aanbod voor hoogbegaafde leerlingen?

136

Welke regelingen zijn er in het po voor hoogbegaafde leerlingen?

137

Welke taken voert DUO21 uit voor het po?

138

Is de bijdrage aan DUO gezien Artikel 1 alleen gebaseerd op de taken die DUO uitvoert voor het po?

139

Hoe gaat de drie miljoen euro verdeeld worden over de 101 scholen die aardbeving en toekomstbestendig gemaakt moeten worden?

140

Zijn de bedragen die de individuele scholen tot en met 2034 ontvangen, toereikend om aardbeving en toekomstbestendig te maken?

141

Kunt u aangeven waarom middelen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter beschikking worden gesteld vanuit artikel 14 (Cultuur) aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om cultuuronderwijs op en rond scholen te versterken? Kunt u aangeven hoe wordt geborgd dat deze middelen daadwerkelijk aan cultuur worden besteed?

142

Wat zijn de redenen dat leerlingen drie of meer maanden thuis zitten zonder passend onderwijsaanbod?

143

Is het aantal lessen dat werd gegeven door bevoegde en benoembare leraren in 2021 inmiddels bekend?

144

Hoe zien de begeleidingsprogramma's voor startende leraren er in de praktijk uit?

145

Hoe verklaart u dat in 2021 minder dan in 2019 leerlingen eindexamen deden in vakken op een hoger niveau?

146

Wat doet u om het aantal leerlingen dat eindexamen in vakken doet op een hoger niveau omhoog te krijgen?

147

Welke regelingen zijn er in het vo voor hoogbegaafde leerlingen?

148

Hoeveel thuiszitters zijn er momenteel? Kunt u een overzicht geven van het aantal thuiszitters van de afgelopen vijf jaar?

149

Hoe verklaart u dat het aandeel havo22- en vwo23-leerlingen in de komende jaren in verhouding groter wordt?

150

Wat zijn de extra kosten voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door afname van het gemiddelde aantal leerlingen per school de komende jaren?

151

Klopt het dat de bekostiging van het praktijkonderwijs sinds 2016 een kunstmatige knip kent tussen lichte ondersteuning en de lump-sum, waarbij de lichte ondersteuning is ondergebracht bij de samenwerkingsverbanden in een gesloten financiering, maar deze nooit daadwerkelijk werd ingezet als een gesloten financiering? Kom dit omdat in het praktijkonderwijs die lichte ondersteuning, anders dan in het reguliere onderwijs waar dat budget voor lichte ondersteuning wordt ingezet voor een deel van de leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft, integraal onderdeel is van het praktijkonderwijs?

152

Zal in de toekomst de bekostiging van het praktijkonderwijs een open einderegeling blijven, zodat bij groeiende leerlingaantallen de bekostiging ook dienovereenkomstig zal groeien?

153

Kunt u aangeven hoeveel leerlingen per onderwijstype last heeft van long covidklachten? Hoeveel hiervan zijn thuiszitters?

154

Kunt u aangeven hoeveel mbo-, hbo- en wo-studenten op hun stageplek besmet zijn geraakt met het coronavirus?

155

Welke middelen worden ingezet om mbo-, hbo- en wo-studenten met long covidklachten te ondersteunen, zodat zij hun studie alsnog kunnen voltooien?

156

Is er ook een regeling functiemix vo voor het platteland vanwege de plattelandsproblematiek?

157

Hoe besteden scholen het geld voor strategisch personeelsbeleid?

158

Welk effect verwacht u te bereiken met de regeling strategisch personeelsbeleid?

159

Hoeveel maatschappelijke organisaties hebben zich al ingeschreven voor het uitvoeren van projecten via de subsidie voor de Maatschappelijke Diensttijd voor 2023? Wanneer stopt de inschrijving hiervoor? Is de schatting dat het volledige bedrag van 203,4 miljoen euro aan subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd wordt opgemaakt? Wat is het gemiddelde bedrag dat een organisatie ontvangt per gehonoreerde aanvraag?

160

Waarom is er in het coalitieakkoord voor gekozen om het structurele bedrag aan subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd te verhogen? Welke doelstellingen heeft het kabinet voor ogen met de subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd in 2025? Kunt u dit kwantificeren? En hoe staat dit in verhouding met de gereserveerde middelen?

161

Welk aandeel van het beschikbare bedrag aan subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd is in de begroting niet juridisch verplicht?

162

Kunt u een overzicht geven van investeringen in Maatschappelijke Diensttijd van de afgelopen vijf jaar? Kunt u daarbij onderscheid maken tussen geraamde uitgaven, gerealiseerde uitgaven en aangeven of sprake was van onderbesteding of overbesteding. Kunt u daarbij ook aangeven welke organisaties de meeste subsidie hebben ontvangen?

163

Hoe wordt de 176,1 miljoen euro, die beschikbaar wordt gesteld voor het verbeteren van basisvaardigheden, verdeeld over het land?

164

Kunt u aangeven hoe de investeringen in Maatschappelijke Diensttijd er in 2023 uit gaan zien?

165

Kunt u een overzicht geven van de programma's en organisaties die in 2022 vanuit subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd zijn gefinancierd?

166

Welke taken voert DUO uit voor het vo?

167

Is de bijdrage aan DUO vanuit Artikel 3 alleen gebaseerd op de taken die DUO uitvoert voor het vo?

168

Hoe verklaart u dat het percentage mbo'ers dat zich uitgedaagd voelt blijft steken op 38% en dat de studenttevredenheid van mbo'ers over school en opleiding afneemt?

169

Hoeveel middelen zijn beschikbaar gesteld voor het mbo-studentenfonds en hoeveel studenten kunnen hiervan gebruik maken c.q. maken hiervan gebruik per jaar?

170

Vanuit welk begroting wordt het mbo-studentenfonds bekostigd?

171

Waaraan worden de middelen uit het mbo-studentenfonds besteed? Kunt u dit uitsplitsen per categorie genoemd in artikel 8.1.5, tweede lid, sub a, b, c en d (a t/m f) Wet educatie en beroepsonderwijs alsmede onder vermelding van het aantal studenten per categorie en voor welk (gemiddeld) bedrag?

172

Komt het voor dat studenten geen aanspraak kunnen maken op het mbo-studentenfonds doordat er onvoldoende middelen zijn? Zo ja, hoe vaak en in welke sectoren en/of instellingen?

173

Hoe hoog zijn de (gemiddelde) jaarlijkse schoolkosten voor studenten voor de vakken taal, rekenen en burgerschap?

174

Kunt u aangeven, zowel procentueel als absoluut, hoeveel van de geïnspecteerde opleidingen in het mbo bbl24-opleidingen zijn? Is de inspectie goed genoeg geëquipeerd om bbl-opleidingen te inspecteren?

175

Kunt u aangeven waarom het niveau van rekenen en lezen niet bekend is bij uitstromende leerlingen in het mbo?

176

Hoe verklaart u dat het aantal bbl-leerlingen in verhouding afneemt?

177

Welke stappen onderneemt u om het aantal bbl-leerlingen te laten groeien?

178

Hoe gaat u de 350 miljoen euro extra voor het mbo inzetten? Is dit ook voor de versterking van bbl-opleidingen? Zo ja, op welke wijze wordt dat ingezet?

179

Hoe gaat u concreet de voorlichting over het arbeidsmarktperspectief van technische opleidingen verbeteren?

180

Op grond van welke overwegingen beperkt de landelijke ambitie zich tot jaarlijks maximaal 20.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2024? Welke factoren maken de ambitie van een lager aantal onhaalbaar?

181

Kunt u puntsgewijs nader specificeren hoe de arbeidsmarktproblematiek, de beloningsachterstand ten opzichte van de marktsector en (een optelsom van) grootstedelijke problemen waar instellingen en docenten mee te maken krijgen, rechtvaardigen dat alle mbo-docenten buiten de Randstad verstoken blijven de versterking van de salarismix?

182

Waarom zijn er in het actieplan Leerkracht van Nederland afspraken gemaakt om de salarismix van Randstadregio’s, vanwege onder andere de randstadproblematiek, te versterken en staat deze versterking in verhouding met de Regionale Aanpak Personeelstekort?

183

Kunt u de besteding van middelen ter uitvoering van het regionaal programma ter voorkoming van voortijdige schooluitval, uitsplitsen naar de verschillende contactscholen en contactgemeenten?

184

Wat is volgens de meest recente gegevens het aantal laaggeletterden en het aantal laaggecijferden ouder dan 16 jaar dat Nederland telt? Wat is volgens de meest recente gegevens, in percentages en het absolute aantal, de hoeveelheid vijftienjarigen die laaggeletterd is? Hoe zal het Actieplan laaggeletterdheid en Tel mee met taal leiden tot reductie van het aantal laaggeletterden van 16 jaar en ouder en van vijftienjarigen?

185

In hoeverre draagt de STAP25-regeling bij aan het versterken van de leercultuur, nu vooral cursusaanbieders ervan profiteren doordat zij hun prijzen verhogen tot aan de door de overheid verleende vergoeding?

186

Welke stappen zijn en worden gezet om het mbo te flexibiliseren met het oog op het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen?

187

Wat is de stand van zaken inzake de evaluatie van voorwaardelijke toelatingen (van ad-opleiding naar bachelor, hbo-propedeuse naar wo en doorstroom bachelor-master) in het hoger onderwijs?

188

Welke taken voert DUO uit voor het mbo?

189

Is de bijdrage aan DUO vanuit Artikel 4 alleen gebaseerd op de taken die DUO uitvoert voor het mbo?

190

Hoeveel middelen investeert u in totaal in de aanpak van laaggeletterdheid? Wat betekent dit voor het bedrag dat per laaggeletterde in Nederland beschikbaar is?

191

Wordt vanuit de RMC26-functie ook samengewerkt met instellingen, zoals het UWV?

192

Hoe groot is het het studentenfonds voor ho-studenten? Hoeveel studenten kunnen hiervan gebruik maken of maken hiervan jaarlijks gebruik?

193

Hoe verklaart u dat de studenttevredenheid hoger is in het wo dan in het hbo?

194

Hoe verklaart u dat het aantal deelnemers aan Leven Lang Leren-activiteiten is gedaald?

195

Hoeveel instellingen in het hoger onderwijs stellen hun ombudsfunctionaris beschikbaar voor studenten?

196

Welk percentage en/of hoeveel studenten zijn de afgelopen drie jaar nominaal afgestudeerd?

197

Wat zijn de studentgebonden tarieven (laag, hoog en top) van opleidingen in 2022?

198

Kunt u in een overzicht uitgesplitst aangeven hoeveel vanaf 2022 geïnvesteerd wordt in 1) onderwijs, 2) onderzoek en 3) studenten?

199

Hoeveel aanvragen voor de subsidieregeling tweede lerarenopleiding worden er jaarlijks gedaan? Zijn studenten op de hoogte van, of geïnformeerd over deze regeling?

200

Hoeveel geld is de afgelopen drie jaar jaarlijks toegekend aan de verschillende wetenschapsdomeinen binnen NWO27 en ZonMw28?

201

Zijn er sinds de start van het Sino-Dutch Bilaterial Scholarship Programme signalen geweest dat de selectie van Chinese studenten op een manier beïnvloed wordt door de politieke voorkeur van die studenten?

202

Hoe gaat de werkgroep stimuleringsbeurzen bepalen waar de werkdruk het hoogst is?

203

Hoe gaat u controleren of de middelen voor de LLO29-katalysator doelmatig worden ingezet?

204

Welke voorwaarden stelt u aan onderwijsinstellingen om middelen uit de LLO-katalysator te krijgen? Om welke doelen gaat het?

205

Hoe gaat u controleren of de middelen voor het NGF30-project Digitaliseringsimpuls doelmatig worden ingezet?

206

Welke voorwaarden stelt u aan onderwijsinstellingen om middelen uit het NGF-project Digitaliseringsimpuls te krijgen? Om welke doelen gaat het?

207

Wat is de reden dat de huidige subsidieregeling voor SURF in het kader van open en online hoger onderwijs in 2022 afloopt?

208

Welke taken voert DUO uit voor het ho?

209

Is de bijdrage aan DUO vanuit beleidsartikel 6 en 7 alleen gebaseerd op de taken die DUO uitvoert voor het ho?

210

Wat is de stand van zaken omtrent de aangekondigde visie voor internationalisering in het hoger onderwijs?

211

Op wat voor manier worden er plannen gemaakt die resulteren in het introduceren, verankeren, en verder ontwikkelen van internationalisering in het instellingsbeleid van scholen in het po en vo?

212

Wat wordt er bedoelt met onderzoek doen naar Europese eenwording? Hoeveel betaalt Nederland hieraan als EU-lidstaat, en waarom?

213

Hoeveel procent van de middelen die wordt gereserveerd op de OCW-begroting voor deelname aan diverse projecten in het kader van Unesco, gaat naar de bevordering van persvrijheid?

214

Klopt het dat het wetenschappelijk onderwijs vanaf 2023 gekort wordt op de HGIS31-middelen voor ontwikkelingssamenwerking? Wat ligt aan deze korting ten grondslag?

215

Kunt u aangeven wat de in- en uitstroom van leraren is, uitgesplitst naar onderwijssector? Kunt u hierbij ook andere kenmerken aangeven, zoals leeftijd?

216

Kunt u aangeven welke routes er zijn om bevoegd leraar te worden voor zowel het po, vo als mbo?

217

Kunt u aangeven welke vormen van financiële ondersteuning er zijn om leraar te worden in het po, vo of mbo?

218

Ontvangt het Onderwijsloket subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? Ontvangt FastSwitch subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? Hoe verhouden het Onderwijsloket en FastSwitch zich ten opzichte van elkaar?

219

Klopt het dat het gemakkelijker is om een bevoegdheid voor leraar Nederlands in het mbo te halen dan voor leraar Nederlands in het vmbo, als je geen relevante achtergrond en/of opleiding hebt?

220

Kunt u per onderwijstype aangeven hoeveel docenten (deels) arbeidsongeschikt zijn verklaard wegens long covid?

221

Kunt u aangeven hoeveel docenten per onderwijstype zijn uitgevallen wegens covid-klachten? Hoe lang waren zij gemiddeld uitgeschakeld?

222

Waarom is het budget voor de lerarenbeurs in 2023 lager dan het budget in 2022? Hoe is berekend dat het budget voor 2023 toereikend is voor het aantal verwachte aanvragen?

223

Hoeveel scholen voor po in Nederland vangen het lerarentekort op dit moment, in weerwil van artikel 8, lid 9b en c van de Wet op het primair onderwijs, op door hun scholieren een vierdaagse schoolweek aan te bieden?

224

Kan een school aanspraak maken op de subsidieregeling zij-instroom als een zij-instromer vlak ervoor nog een lerarenopleiding heeft gevolgd?

225

Is het budget voor de lerarenbeurs in 2022 uitgeput? Zo nee, hoeveel is er nog over? Hoeveel leraren hebben in 2022 een lerarenbeurs gekregen? Hoeveel aanvragen zijn afgewezen?

226

Hoe groot is het lerarentekort in fte in het basisonderwijs op dit moment? Kunt u de ontwikkeling van het lerarentekort in fte in het basisonderwijs van de afgelopen tien jaar in een tabel uiteenzetten?

227

Hoe groot is het lerarentekort in fte in het vo op dit moment? Kunt u de ontwikkeling van het lerarentekort in fte in het middelbaar onderwijs van de afgelopen tien jaar in een tabel weergeven?

228

Welke gremia krijgen in het kader van de ondersteuning van beroepsgroepvorming van leraren financiële ondersteuning? Hoeveel bedraagt de ondersteuning per gremium?

229

Welke initiatieven om statushouders met lesbevoegdheid in Nederland bevoegd in de scholen te laten lesgeven, zijn bij het ministerie bekend? Worden deze initiatieven landelijk gecoördineerd?

230

Is het mogelijk de hoogte van de studiefinanciering te differentiëren voor studies voor tekortberoepen?

231

Hoe wordt bij mogelijke verhoging van de rente op studieleningen rekening gehouden met studenten voor wie het om (religieuze) redenen verboden is om rente te ontvangen of af te dragen? Kunt u uitleggen hoe een eventuele verhoging strookt met het grondrecht vrijheid van godsdienst en levensovertuiging?

232

Hoe groot is de groep uitwonende studenten die geen aanspraak maken op de basisbeurs in 2023/2024? Welk deel hiervan heeft dan (nog) wel recht op een lening en eventueel de reisvoorziening en de aanvullende beurs?

233

Hoeveel kost het om een reisvoorziening in de vorm van een OV32-kaart toe te kennen aan leerlingen in het praktijkonderwijs en vavo-studenten?

234

Is er een maximum aan de maanden voor de tegemoetkoming van 29,92 euro per maand die afgestudeerden ontvangen voor hun studie onder het leenstelsel?

235

Wordt er voor het aangaan van een hypotheek gewerkt met een historische of actuele studieschuld?

236

Wat zijn de financiële gevolgen voor de begroting als de rentes voor studieschulden in het mbo gelijk worden getrokken met de rentes op studieschulden in het ho, ook voor de studenten die al (net) afgestudeerd zijn, en onder het huidige wetsvoorstel vallen?

237

Klopt het dat het rentebedrag op studieschuld het aflosbedrag niet beïnvloedt?

238

Kunt u aangeven hoe de rente op studieleningen zich de komende tijd waarschijnlijk zal ontwikkelen?

239

Wat uw voornemens ten aanzien van de rente op studieleningen?

240

Kunt u aangeven wat het mogelijke budgettaire beslag zou zijn, indien ervoor wordt gekozen om de rente op studieleningen op 0% te houden, en niet de verwachte ontwikkelingen van de rente te volgen?

241

Bent u voornemens om, indien de rente op studieleningen stijgt, een studielening ook zwaarder mee te laten wegen bij hypotheekverstrekking?

242

Ziet u mogelijkheden om een studielening niet meer te laten meetellen bij hypotheekverstrekking? Zo nee, wat zijn hiertegen de bezwaren? Zijn er mogelijkheden om deze bezwaren te mitigeren?

243

Welke rol gaat u spelen bij het groeiende aantal ouders dat schoolmiddelen en andere basisvoorzieningen niet langer kan betalen voor hun schoolgaande kinderen en de explosieve groei van het aantal hulpvragen dat nu bij hulpinstanties, zoals Stichting Leergeld, binnenkomt, ook van ouders met middeninkomens?

244

Hoeveel van het BNP33 wordt op dit moment uitgegeven aan cultuurbeleid? Hoeveel van het BNP van omringende landen (Frankrijk, Duitsland en België) wordt uitgegeven aan cultuur? Wordt een percentage van het BNP daar gebruikt als benchmark voor het totaal te besteden bedrag aan cultuur?

245

Waarom is als meetpunt voor cultuurbereik gekozen voor indicatoren zoals bezoeken aan culturele instellingen? Welke indicatoren worden er in andere EU-landen gebruikt voor beoordeling en evaluatie van het cultuurbeleid van de overheid?

246

Worden digitale bezoeken ook meegerekend in het cultuurbereik? Kan in kaart worden gebracht hoeveel mensen tijdens de coronapandemie zijn bereikt door digitaal cultuur aanbod?

247

Waar worden de investeringen uit het coalitieakkoord in erfgoed aan besteed?

248

Kunt u uiteenzetten waarom er geen geld gealloceerd is voor erfgoed, blijkens tabel 75?

249

Kunt u uiteenzetten aan welke projecten het budget voor specifiek cultuurbeleid wordt uitgegeven? kunt u per project aangeven hoeveel budget hieraan wordt besteed?

250

Kan er een overzicht beschikbaar worden gesteld van de specifieke uitkeringen en bijdragen aan mede-overheden in de afgelopen drie jaar (periode 2019–2022), met een specificatie van de doelstellingen, eventuele voorwaarden, regio’s en/of gemeenten?

251

Hoeveel monumenten zijn er op dit moment in eigendom van de Staat der Nederlanden en hoeveel van deze monumenten vallen via de Rijksdienst Cultureel Erfgoed onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap?

252

Hoeveel middelen van de Rijksbegroting worden in 2023 besteed aan het onderhouden en verduurzamen van monumentale panden die in eigendom toebehoren aan de Staat der Nederlanden? Uit welke begrotingen wordt dit bekostigd? Kan in kaart worden gebracht hoeveel onderhouds- en verduurzamingsmiddelen in de afgelopen drie jaar beschikbaar zijn gesteld (periode 2020–2022)?

253

Kan er een overzicht beschikbaar worden gesteld van de middelen die voor het Garantiefonds Rijksmusea beschikbaar zijn gesteld? Welke garantstellingen voor leningen zijn verleend? Zijn er aan ook aanvragen afgewezen?

254

Waarom zijn de cultuureducatieuitgaven naar begrotingsartikel 1 overgeboekt?

255

Heeft het overboeken van de cultuureducatieuitgaven naar begrotingsartikel 1 gevolgen voor welke Minister verantwoordelijk is?

256

Kan er een overzicht worden verleend van de projecten die via DEN34 worden uitgevoerd voor de digitale transformatie van de culturele sector? Zijn er aanvragen die zijn afgewezen? Zo ja, waarom?

257

Hoe sluiten de doelen gesteld binnen het internationaal cultuurbeleid aan op de evaluatie van het internationaal cultuurbeleid?

258

Op welke manier wordt het effect en de doelmatigheid van internationaal cultuurbeleid gemeten?

259

Kunt u verder toelichten hoe de middelen beschikbaar voor de creatieve industrie onderverdeeld zijn over verschillende programma's?

260

Kunt u aangeven welke middelen specifiek worden aangewend om de culturele sector en creatieve industrie te betrekken bij grote maatschappelijke opgaven?

261

Hoe verklaart u de recente afname in het bereik van de NPO35?

262

Welke middelen gebruikt de NPO om zelf producties te maken en samenwerkingen aan te gaan?

263

Klopt het dat de middelen die in 2021 vanuit de Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-begroting werden geïnvesteerd in het Steunfonds Lokale Informatievoorziening, te weten 5.428.000 euro, per 2022 zijn gereduceerd tot 0? Waarom is deze regeling gereduceerd tot 0? Is er een nieuwe regeling in het leven geroepen om de lokale informatievoorziening te ondersteunen?

264

Kunt u aangeven welke middelen specifiek worden aangewend voor de strijd tegen desinformatie en nepnieuws?

265

Kunt u aangeven of en zo ja hoe Fair Practice een rol speelt bij de CoBo36- en speelfilmconvenant-middelen die, gefinancierd via artikel 14, worden toegevoegd aan artikel 15 bestemd voor het Filmfonds, bij de toekenning en verantwoording van die middelen?

266

Is de bijdrage aan het BPRC37 een wettelijk verplichte bijdrage? Zo ja, welk deel?

267

Waarom stijgt de bijdrage aan het BPRC alweer (net zoals in de begroting voor het jaar 2022)?

268

Wat is het totale budget van de Rijksbegroting dat beschikbaar is voor proefdiervrije innovatie?

269

Hoeveel procent van de bijdrage aan het BPRC is geoormerkt voor proefdiervrij onderzoek?

270

Wat is de verklaring dat de Rijksbijdrage aan het BPRC in de begrotingen van 2019 tot en met 2023 jaarlijks een stijgende lijn laat zien?

271

Hoe groot was de fokkolonie van het BPRC, gemiddeld genomen per jaar, in de afgelopen vijf jaar?

272

Hoeveel overtollige dieren zijn er, uitgesplitst naar jaar, gedood in het BPRC in de afgelopen vijf jaar?

273

Zijn er apen vanuit het BPRC overgebracht naar andere proefdierfaciliteiten? Zo ja, hoeveel en naar welke?

274

Heeft het BPRC apen verkocht aan andere instanties? Zo ja, hoeveel en aan welke?

275

Hoeveel procent van de proefdieronderzoeken die de afgelopen vijf jaar zijn gedaan in het BPRC hebben direct geleid tot de ontwikkeling van medicijnen, vaccins of medische technologieën voor de mens?

276

Van hoeveel procent van de in het BPRC uitgevoerde onderzoeken van de afgelopen vijf jaar zijn de resultaten openbaar toegankelijk?

277

Hoeveel apen moesten in het BPRC worden ingeslapen of zijn dood aangetroffen gedurende een dierproef, uitgesplitst naar jaar, in de afgelopen vijf jaar?

278

Zijn er door het BPRC in de afgelopen vijf jaar apen aangekocht bij apenhandelaar Hartelust?

279

Hoeveel apen zijn in het BPRC gedood na afronding van een onderzoek en hoeveel apen zijn opnieuw ingezet voor nieuwe experimenten, gemiddeld genomen per jaar, over de afgelopen vijf jaar?

280

Ligt het BPRC op schema om de door het ministerie opgestelde reductieopdracht van 40% in 2025 te halen?

281

Hoeveel effectieve medicijnen en vaccins die nu op de markt zijn, zijn er gekomen door proefdieronderzoek van het BPRC?

282

Hoeveel inspecties zijn door de NVWA38 uitgevoerd bij het BPRC, uitgesplitst naar jaar, in de afgelopen vijf jaar? Zijn er bij deze inspecties overtredingen geconstateerd?

283

Waar wordt de overige 2,5 miljoen euro, die gereserveerd staat voor het NWO-Fonds Onderzoek en Wetenschap maar niet is begroot, aan uitgegeven?

284

Kunt u aangeven hoeveel scholen het afgelopen jaar onvoldoende hebben gescoord in het kader van sociale veiligheid?

285

Kunt u per onderwijstype specifiëren hoeveel klachten er binnengekomen zijn bij de inspectie39? Kunt u daarin ook de aard van de klachten meenemen? Kunt daarin ook meenemen of het gaat om bijzonder onderwijs of openbaar onderwijs?

286

Hoeveel incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn per onderwijstype in het afgelopen jaar vastgesteld?

287

Hoe en wanneer bent u van plan de wettelijke verplichting voor een streefcijfer te formuleren voor de (sub)top van organisaties binnen de (semi)publieke sector?

288

Klopt de constatering van het Sociaal- en Cultureel Planbureau dat het doel om kansenongelijkheid tegen te gaan helemaal wordt losgelaten met stelselherziening kinderopvang zoals de Ministers Van Gennip (SZW), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Staatssecretaris De Vries aankondigden in hun Kamerbrief van 7 oktober j.l. (2022D40573)?

289

Hoeveel beleidswijzigingen zijn er tot nu toe niet geïmplementeerd of aangepast geïmplementeerd door uitvoeringsproblemen bij DUO?

290

Waarom blijven de lasten voor DUO, ondanks dat u aangeeft in te willen zetten op het vergroten van DUO en in DUO te willen investeren, hetzelfde en dalen de personele kosten zelfs na 2024?

291

Kunt u nader toelichten wat het besluit om deel van de lpo40 op de coalitieakkoordreeksen in te zetten voor kabinetsbrede problematiek precies inhoudt?

292

Betekent het besluit om een deel van de lpo op de coalitieakkoordreeksen in te zetten voor kabinetsbrede problematiek dat 20% van de loon- en prijsbijstelling oorspronkelijk bestemd voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt weggehaald en naar andere departementen wordt verplaatst?

293

Betekent het besluit om een deel van de lpo op de coalitieakkoordreeksen in te zetten voor kabinetsbrede problematiek dat van de intensiveringen uit het coalitieakkoord 20% niet aan indexering wordt uitgekeerd?

294

Op welke manier wordt de loon- en prijsbijstelling voor 2023 vastgesteld en welke cijfers worden hiervoor gebruikt?

295

Wanneer wordt de loon- en prijsbijstelling 2023 vastgesteld? Wanneer wordt de loon- en prijsbijstelling voor het vervolgonderwijs in 2023 vastgesteld?

296

Welke invloed heeft u op de hoogte van de loon- en prijsbijstelling 2023?

297

Kunt u een stand van zaken geven van uitvoering van de onderwijsparagraaf uit het coalitieakkoord per punt?

298

Heeft u een overzicht van alle maatregelen die door u genomen zijn op het gebied van kennisveiligheid in het ho?

299

Wat is de stand van zaken omtrent de externe audits kennisveiligheid?

300

Door wie worden de externe audits kennisveiligheid uitgevoerd?

301

Kunt u aangeven wat de laatste cijfers zijn over onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond ten aanzien van leerlingen zonder migratieachtergrond? Hoe hebben deze cijfers zich in de tijd hebben ontwikkeld?

302

Wat doet u om onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond tegen te gaan?

303

Klopt het dat in deze begroting geen geld gereserveerd is voor de aanpak van de verouderde voorraad schoolgebouwen? Waarom niet?

304

In welk examenjaar zal de aangekondigde verbetering in vraagstelling van het centraal examen Nederlands zijn gerealiseerd?

305

In welk examenjaar zal het Centraal Examen Nederlands herzien zijn na de bijstelling van het examenprogramma Nederlands dat nu in gang is gezet?

306

Is er, naar aanleiding van de motie van de leden Van den Berge en Smals41, een toename te zien in het aantal stages in de publieke sector?

307

Op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan de motie van de leden De Hoop en Segers over het voeren van lastige gesprekken onderdeel maken van de lerarenopleiding42?

308

Heeft u inmiddels besloten hoe uitvoering te geven aan de motie van het lid De Hoop over de meerwaarde voor het onderwijs van rolmodellen bij het verinnerlijken van democratische waarden, ofwel de inzet van jonge rolmodellen in het burgerschapsonderwijs43?

309

Op welke termijn is het mogelijk om schrijfvaardigheid als onderdeel op te nemen in de eindtoets po?

310

Kunt u toelichten hoe de huidige eindtoets in het po het referentieniveau taal op het gebied van leesvaardigheid toetst?

311

In hoeverre zijn onderwijsinstellingen nu vrij om naar eigen inzicht de hoogte van instellingscollegegeld vast te stellen, zonder dat dit enige relatie hoeft te hebben met de feitelijke hoogte van de opleidingskosten die instellingen moeten maken voor de betreffende studenten?

312

Kunt u aangeven hoe aan de volgende moties uitvoering wordt gegeven: motie van de leden Van Baarle en De Hoop over concrete doelstellingen in het herijkte plan tegen stagediscriminatie44; motie van de leden Van Baarle en De Hoop over een laagdrempelig fysiek studentenloket voor het melden van stagediscriminatie45 motie van het lid Van Baarle over het voorkómen van stagediscriminatie als expliciete voorwaarde om erkend leerbedrijf te worden46?

313

Hoeveel studenten staan er ingeschreven bij associate degree-opleidingen in Nederland, uitgesplitst naar domein?

314

Wanneer denkt u te hebben bezien hoe de uitvoering op motie van het lid Van der Woude, over een verkenning naar de behoefte van Flexstuderen, kan worden uitgevoerd47?

315

Is er een bijdrage vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Transitie Proefdiervrije Innovatie? Zo ja, hoe hoog is deze? Zo nee, waarom niet? Hoe ondersteunt u deze transitie?

316

Hoe verlopen de gesprekken tussen u en academici over verschillende perspectieven op het programma Erkennen & Waarderen?

317

Hoeveel reserves hebben de verschillende schoolbesturen en samenwerkingsverbanden opgebouwd?

318

Hoe worden de studentenkoepels op dit moment betrokken bij de toekomstverkenning?

319

Kunt u een overzicht geven van de instellingen die op dit moment collegegeldvrij besturen aanbieden, uitgesplitst naar hbo en wo?

320

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de routekaart naar inclusief onderwijs?

321

Welke maatregelen worden er zoal genomen om de groei en inzet van (vormen van) aanvullend en privaat onderwijs in het hoger onderwijs te beteugelen?

322

Hoe rijmt u de middelen voor klimaatdoelen van maatschappelijk vastgoed die niet bedoeld zijn voor integrale aanpak van schoolgebouwen met de constatering dat het niet efficiënt is om gebouwen aan te pakken zonder oog te hebben voor alle eisen waar een modern (school)gebouw aan moet voldoen? Hoe kansrijk acht u dat het Klimaatfonds een oplossing biedt voor schoolgebouwen in slechte staat, aangezien dit fonds enkel is gericht op verduurzaming, terwijl een integrale aanpak ten behoeve van onderwijskwaliteit, gezond binnenklimaat, inclusiviteit en duurzaamheid nodig is?

323

Wat is de stand van zaken geven van de geplande wetswijziging onderwijshuisvesting po en vo? Hoe wordt daarbij de samenhang tussen de departementen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Economische Zaken en Klimaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de bekostiging van schoolgebouwen (aangezien al deze departementen eisen daaraan stellen), geborgd?

324

Kunt u een overzicht geven van het aantal onderzoeken dat is

gedaan naar de relatie tussen studentenwelzijn en het hebben van een

studielening en/of studieschulden? Zijn er al concreet geformuleerde vervolgstappen duidelijk na het analyseren per instelling en/of regio?

325

Is het gebruik van enkel loting als enige vorm van selectie-instrument aantoonbaar bevorderlijk voor kansengelijkheid in het hoger onderwijs?

326

Welke aspecten van het meerwaardecriterium bent u voornemens te behouden?

327

Waarom wordt het budget voor Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen naar beneden bijgesteld?

328

Wanneer valt de aangekondigde evaluatie van het beleid, die vorig jaar niet heeft plaatsgevonden, voor dit jaar te verwachten?

329

Kunt u toelichten hoe de verlenging van het project «Versterking lokale journalistiek door samenwerking» (eerder tot eind 2023, nu tot en met 2025) zich verhoudt tot de regeling «Professionalisering lokale omroepen»?

330

Hoeveel gemeenten lopen achter bij hun taak om basisscholen in staat te stellen hun leerlingen iedere week twee uur bewegingsonderwijs te geven?

331

Hoeveel sportaccommodaties beschikken niet over voldoende netto-vloeroppervlakte zoals opgenomen in de Modelverordening Huisvesting Onderwijs?

332

Hoeveel sportaccommodaties moeten worden bijgebouwd, zodat alle scholen kunnen voldoen aan twee uur bewegingsonderwijs?

333

Hoeveel scholen komen gymleraren tekort om te kunnen voldoen aan twee uur bewegingsonderwijs per week?

334

Hoe wordt de groeiambitie om in 2030 100% van de studenten op te leiden via de systematiek van het Samen opleiden en Professionaliseren, zoals ook vermeld in de werkagenda van het Onderwijsakkoord, financieel gedekt? Hoeveel middelen zijn (sec) gereserveerd voor het realiseren van de groeiambitie? Is de financiële dekking ergens in de begroting te vinden binnen of buiten de «post» tegemoetkoming partnerschappen opleidingsscholen?

335

Wat is de status van het prioriteit maken van studentenwelzijn door instellingen? Is dit volgens u terug te zien in jaarverslagen van instellingen? Waarom is er gekozen voor een formulering waarin instellingen alleen worden gestimuleerd? Worden instellingen ook verantwoordelijk gehouden wanneer blijkt dat instellingen dit niet doen?

336

Wat is de stand van zaken van de integrale aanpak voor studentenwelzijn? Schat u het realistisch in dat de integrale aanpak voor studentenwelzijn in het najaar van 2022 aan de Kamer wordt gepresenteerd?

X Noot
1

Kamerstuk 31 288, nr. 964.

X Noot
2

NPO: NPO.

X Noot
3

AMvB: algemene maatregel van bestuur.

X Noot
4

hbo: hoger beroepsonderwijs.

X Noot
5

wo: wetenschappelijk onderwijs.

X Noot
6

M. van Vroonhoven, 2 juli 2020, Samen sterk voor elk kind, eindconclusies Merel van Vroonhoven juli 2020.

X Noot
7

Kamerstuk 27 923, nr. 443.

X Noot
8

Kamerstuk 27 923, nr. 443.

X Noot
9

Kamerstuk 27 923, nr. 443.

X Noot
10

Kamerstuk 27 923, nr. 443.

X Noot
11

G5: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere.

X Noot
12

mbo: middelbaar beroepsonderwijs.

X Noot
13

ISO: Interstedelijk StudentenOverleg.

X Noot
14

po: primair onderwijs.

X Noot
15

vo: voortgezet onderwijs.

X Noot
16

GZ: Gezondheidszorg.

X Noot
17

Nuffic: Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs.

X Noot
18

Kamerstuk 35 925 VIII, nr. 54.

X Noot
19

Kamerstuk 35 925 VIII, nr. 54.

X Noot
20

(v)so: (voortgezet) speciaal onderwijs.

X Noot
21

DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs.

X Noot
22

havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs.

X Noot
23

vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

X Noot
24

bbl: beroeps begeleidende leerweg.

X Noot
25

STAP: Stimulering van de ArbeidsmarktPositie.

X Noot
26

RMC: Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.

X Noot
27

NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

X Noot
28

ZonMw: Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

X Noot
29

LLO: Leven Lang Ontwikkelen.

X Noot
30

NGF: Nationaal Groeifonds.

X Noot
31

HGIS: Homogene Groep Internationale Samenwerking.

X Noot
32

OV: openbaar vervoer.

X Noot
33

BNP: Bruto Nationaal Product.

X Noot
34

DEN: Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie.

X Noot
35

NPO: Stichting Nederlandse Publieke Omroep.

X Noot
36

CoBo: coproductiefonds Binnenlandse Omroep.

X Noot
37

BPRC: Biomedical Primate Research Centre.

X Noot
38

NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

X Noot
39

Inspectie: Inspectie van het Onderwijs.

X Noot
40

lpo: loon- en prijsbijstelling.

X Noot
41

Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 137.

X Noot
42

Kamerstuk 31 293, nr. 626.

X Noot
43

Kamerstuk 31 293, nr. 627.

X Noot
44

Kamerstuk 36 100 VIII, nr. 21.

X Noot
45

Kamerstuk 36 100 VIII, nr. 17.

X Noot
46

Kamerstuk 36 100 VIII, nr. 18.

X Noot
47

Kamerstuk 31 288, nr. 956.

Naar boven