2017D35109 LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Financiën, heeft over de brief inzake rapport naar de aanbestedingsprocedure van de Broedkamer Belastingdienst (Kamerstuknummer 31 066, nr. 385) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Staatssecretaris van Financiën voorgelegd.

De voorzitter van de commissie, Anne Mulder

De adjunct-griffier van de commissie, Bartman

Nr.

Vraag

   

1.

In de brief staat dat de aanbevelingen uit het rapport van NautaDutilh worden overgenomen. Zijn er aanbevelingen die overeenkomen met de uitkomsten van de Commissie onderzoek Belastingdienst? Zo ja, welke?

2.

Wat is het tijdpad van de implementatie van de aanbevelingen en wanneer wordt de Kamer over de voortgang en uitwerking geïnformeerd?

3.

Op welke manier wordt de naleving van de aanbevelingen door NautaDutilh gemonitord?

4.

Welke van de prestatieafspraken met Accenture zijn uiteindelijk gerealiseerd? Is dit meer of minder dan gebruikelijk? Was, naar huidige inzichten, toentertijd een malus-regeling gepast geweest?

5.

Is de Gedragscode 2013 sindsdien, of naar aanleiding van dit incident, geüpdatet? Zijn er stappen gezet de gedragscode opnieuw onder de aandacht te brengen?

6.

Is het opzetten van een minicompetitie een gebruikelijke vorm om aan te besteden? Hoe vaak is dit eerder gebeurd? Wat zijn de ervaringen met minicompetities?

7.

Welke stappen zijn of worden er gezet teneinde herhaling van deze onrechtmatigheden te voorkomen? Hoe worden deze stappen gemonitord?

8.

Op welke wijze is de opdrachtverlening aan NautaDulith tot stand gekomen?

9.

Hoe vaak is tijdens het onderzoek contact geweest tussen het Ministerie van Financiën c.q. de Belastingdienst en NautaDulith over het onderzoek? Zijn er conceptrapporten besproken? Zijn er conceptrapporten aangepast? Zo ja, op welke punten?

10.

Heeft NautaDulith gekeken naar het «voorliegen» door ambtenaren van Kamerleden? (Aflevering Zembla 1 februari 2017)

11.

Op basis van welk juridisch advies is besloten geen aangifte te doen tegen de ambtenaren die de schijn tegen hebben van belangenverstrenging? Kan de Kamer dat advies ontvangen?

12.

Waar werken de voormalig (top)ambtenaren van de Belastingdienst die betrokken waren bij de discutabele aanbesteding nu? Is er een garantie dat zij niet in Rijksdienst werken?

13.

Zijn er aanwijzingen gevonden in dit onderzoek of elders, waaruit blijkt dat sprake is van fraude, omkoping of andere strafbare feiten? Zo ja, hoe is daarmee omgesprongen?

14.

Overweegt u aangifte te doen naar aanleiding van dit rapport?

15.

Welke consequenties heeft de handelwijze van het voor de aanbesteding verantwoordelijke afdelingshoofd voor zijn of haar positie gehad?

16.

De voor het afdelingshoofd verantwoordelijke wist volgens de brief van de Staatssecretaris d.d. 31 oktober 2017 van de sturing, maar heeft hierop niet ingegrepen, bovendien is vastgesteld dat de onderdelen Inkoop en Vendor Management hun rol niet naar behoren hebben vervuld. Welke consequenties heeft dit voor de desbetreffende verantwoordelijke gehad?

17.

Hoe is omgegaan met de schijn van belangenverstrengeling die de onderzoekers constateren?

18.

Welke gevolgen heeft de aanbestedingsprocedure gehad voor de verantwoordelijken ten aanzien van de prestatieafspraken? Wat zijn de gevolgen voor de verantwoordelijken voor de gebruikte meetmethodiek en resultaten?

19.

Op basis waarvan is geconcludeerd dat er geen belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden bij de minicompetitie, gezien de geconcludeerde gebreken bij de minicompetitie?

20.

Welke gevolgen heeft de constatering dat een juryvoorzitterschap en een diner hebben geleid tot een schijn van belangenverstrengeling?

21.

Hoeveel mensen in de ambtelijke en bestuurlijke top van de Belastingdienst hebben nevenfuncties? Welke zijn dat? Zijn er protocollen over het hebben van nevenfuncties?

22.

Hoeveel fte’s werken voor de afdeling Data & Analytics en hoe heeft dat aantal zich ontwikkeld de afgelopen vijf jaar? Hoeveel werknemers hebben in deze periode te maken gehad met een gedwongen vertrek uit de afdeling Data & Analytics?

23.

Hoeveel fte’s werken met een vast contract en hoeveel met een flex-contract bij de afdeling Data & Analytics en hoe heeft die verhouding zich ontwikkeld de afgelopen vijf jaar?

24.

Hoeveel externe adviseurs of andere externen zijn ingehuurd bij de afdeling Data & Analytics en hoeveel heeft dit gekost in de afgelopen vijf jaar?

25.

Welke eerdere projecten heeft Accenture uitgevoerd bij de Belastingdienst?

26.

Hoe vaak is er na de aanbesteding van 2011 nog een aanbesteding gedaan? Welke waren dat en welke opdrachtsommen waren daaraan verbonden? Zijn de opdrachten onderzocht op rechtmatigheid?

27.

Hoe zijn de klachtenregelingen voor werknemers en gebruikers ingericht bij de Belastingdienst? Hoeveel klachten zijn ingediend en behandeld?

28.

Zijn er klokkenluidersregelingen voor personeel bij de Belastingdienst?

29.

Wat zijn de cijfers omtrent het ziekteverzuim in de afgelopen vijf jaar bij de afdeling Data & Analytics?

30.

Kunt u per geconstateerde overtreding van de regels aangeven welke gevolgen dat heeft?

31.

Op welk moment heeft u c.q. de Belastingdienst, een tussenrapportage of concepteindrapport ontvangen? Kunt u daarvan een overzicht geven?

32.

Waarom zijn er geen interne richtsnoeren opgesteld naast de reeds bestaande richtsnoeren om nader invulling te geven aan de beginselen van gelijke behandeling, objectiviteit, evenredigheid en transparantie en om de informatievoorsprong en mogelijke belangenverstrengeling in te kaderen?

33.

Wanneer wist de Belastingdienst dat deze informatie gedeeld is met Accenture en hoe lang heeft de Belastingdienst de tijd gehad de voorsprong van Accenture te compenseren en waarom heeft de Belastingdienst dit niet gedaan?

34.

Over welke informatie beschikte Accenture wel en andere mogelijke opdrachtnemers niet?

35.

Hoe kan het voorkomen dat de afdeling Inkoop en Vendor Management de spelregels voor een minicompetitie niet vooraf toetst?

36.

Zijn bovenstaande onvolkomenheden op dit moment geborgd? Zo ja, op welke wijze?

37.

Wanneer ging volgens de Belastingdienst de verkenningsfase in, voor de opdracht?

38.

Is betrokkene BD 1 aanwezig geweest bij het diner op 26 november 2013 met de medewerker van Accenture?

39.

Kunt u voor elk van de acht geplande afspraken aangeven of zij hebben plaatsgevonden en wie daarbij aanwezig waren en op welke data deze afspraken wel/niet hebben plaatsgevonden?

40.

Hoe kan het voorkomen dat van alle acht geplande afspraken met Accenture niet meer te achterhalen zou zijn of ze hebben plaatsgevonden?

41.

Op welke plaats heeft het diner plaatsgevonden en wie waren daarbij aanwezig? Bent u bereid deze vragen voor te leggen aan de medewerkers van de Belastingdienst?

42.

Hoe kan betrokkene BD 3 verklaren dat hij niet bij het diner aanwezig geweest is, als hij geen medewerking verleend heeft aan het onderzoek?

43.

Zijn de Value map respectievelijk de contractresultaatdocumenten waaruit zou blijken dat de prestatieafspraken zijn behaald, openbaar? Kunt u deze openbaar maken? Zo nee, waarom niet?

44.

Bent u bereid de meetmethodiek en -resultaten extern te laten controleren?

45.

Klopt het, dat een verhoging van de belastinginkomsten het hoofddoel was van de Broedkamer en de afdeling Data & Analytics? Zo nee, wat waren dan de voornaamste doelen?

46.

In het rapport wordt geconcludeerd dat over de meetmethodiek en de nulmeting kritische vragen zijn te stellen, op welke manier is geborgd dat een volledige nulmeting kan plaatsvinden en dat de meetmethodiek extern gecontroleerd kan worden?

47.

Kunt u de baseline nulmetingen aan de Kamer doen toekomen?

48.

Op welke wijze vond terugkoppeling richting de Staatssecretaris plaats?

49.

Deelt u de deelconclusie uit paragraaf 3.7.1 dat een beproefde methode voor het meten van verhoogde correctieopbrengsten en efficiency ontbreekt en de gehanteerde meetmethodiek en de gerealiseerde/gerapporteerde resultaten niet extern zijn gecontroleerd?

50.

Wanneer hebben de hoofdverantwoordelijken rondom de onregelmatigheden bij de aanbestedingsprocedure de Belastingdienst verlaten en onder welke voorwaarden/condities?

51.

Zijn de betrokkenen van deze aanbesteding ook bij andere aanbestedingen betrokken geweest? Zijn deze andere aanbestedingen wel zonder onregelmatigheden verlopen?

52.

Hoe aannemelijk is het dat Accenture zonder de sturing de minicompetitie gewonnen had?

53.

Zijn andere methoden dan de raamovereenkomst overwogen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke? Waarom is daar niet voor gekozen? Hoe worden de opmerkingen van NautaDutilh dat een raamovereenkomst minder geschikt was voor deze opdracht nu gewogen?

54.

Waarom kregen de onderzoekers geen toegang tot andere gegevensdragers, zoals (i) privé e-mailboxen; (ii) poststukken; en (iii) telefoniegegevens zoals sms-berichten, meta-data van telefoonverkeer en WhatsApp-berichten?

55.

Bent u bereid de onderzoekers alsnog toegang te geven tot (i) privé e-mailboxen; (ii) poststukken; en (iii) telefoniegegevens zoals sms-berichten, meta-data van telefoonverkeer en WhatsApp-berichten? Zo nee, waarom niet?

56.

Vallen de sms-berichten en WhatsApp-berichten van de zakelijke telefoons van medewerkers van de Belastingdienst onder de archiefwet?

57.

Kunt u aangeven van elk van de onderzochte medewerkers over welke periode een e-mailbox nog beschikbaar was voor het onderzoek?

58.

Zijn er ook e-mailboxen, waarvoor de onderzoekers toestemming vroegen om de mails te kunnen lezen, maar die uiteindelijk niet kregen? Zo ja, kunt daarover nadere informatie geven?

59.

Welke acties heeft u ondernomen teneinde de vier weigerende medewerkers te bewegen alsnog deel te laten nemen aan het onderzoek?

60.

Waren er e-mailboxen niet meer beschikbaar die volgens de archiefwet en andere wet- en regelgeving nog wel beschikbaar hadden moeten zijn?

61.

Wat is het beleid bij de Belastingdienst voor het gebruik van privé e-mailboxen voor het werk en hoe wordt daarop toegezien?

62.

Zijn er aanwijzingen aangetroffen dat privé e-mailboxen regelmatig voor werkdoeleinden gebruikt zijn?

63.

Welke documenten heeft de Belastingdienst niet aan de onderzoekers gegeven?

64.

Voor welke e-mailboxen vroegen de onderzoekers toestemming? Voor welke e-mailboxen kregen de onderzoekers toestemming, voor welke niet?

65.

Welke documenten heeft Accenture niet aan de onderzoekers gegeven?

66.

Op welke data zijn e-mails overhandigd aan de onderzoekers?

67.

Hoe beoordeelt u het feit dat betrokkenen 2, 3 en 5, evident sleutelfiguren, geen gehoor gegeven hebben aan het verzoek mee te werken aan het onderzoek? Heeft dit nog gevolgen voor de samenwerking tussen de Belastingdienst en Accenture?

Naar boven