Vragen van het lid Hammelburg (D66) aan de Minister en de Staatssecretaris van Defensie over het bericht dat oudgedienden van de Britse luchtmacht training geven en kennis overdragen aan de Chinese krijgsmacht (ingezonden 18 oktober 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «China Recruiting Former R.A.F. Pilots to Train Its Army Pilots, U.K. Says»?1

Vraag 2

Hoe oordeelt u over dit bericht?

Vraag 3

Worden er door China in Nederland of bij bondgenoten actief militaire oudgedienden gerekruteerd? Zo ja, wat doet u daaraan? Zo nee, heeft u hier zicht op?

Vraag 4

Ziet de huidige wetgeving erop toe dat dienende en oudgediende medewerkers van Defensie mogen werken voor buitenlandse mogendheden in functies waarbij kennis en kunde die de directe of indirecte veiligheid in het geding kunnen brengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

Vraag 5

Is dit onderwerp van gesprek in internationale gremia zoals de Raad Buitenlandse Zaken Defensie, de NAVO of de Joint Expeditionary Force?

Vraag 6

Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden?


X Noot
1

The New York Times, 17 oktober 2022, «China Recruiting Former R.A.F. Pilots to Train Its Army Pilots, U.K. Says» (https://www.nytimes.com/2022/10/17/world/europe/china-recruit-uk-military-pilots.html).

Naar boven