Vragen van de leden Van der Laan (D66) en Westerveld (GroenLinks) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over diverse berichten over het disfunctioneren van het ISR en de negatieve gevolgen voor de sporters/sportsters (ingezonden 13 september 2022).

Vraag 1

Wat is de status van de uitvoering van de motie van der Laan cs.1 en Westerveld cs.2 voor zover de delen van het onderzoek die betrekking hebben tot het Instituut Sportrechtspraak (ISR)?

Vraag 2

Welke acties heeft u ondernomen na het lezen van de berichten «Oud-turnsters voelen zich oefenmateriaal voor het tuchtrecht»3, «Tuchtrecht in de sport wankelt: ministerie start onderzoek»4 en «Politiek steunt oud-turnsters: «Melders grensoverschrijdend gedrag worden opgevreten door het systeem»»5?

Vraag 3

Klopt hetgeen in het artikel «Politiek steunt oud-turnsters: «Melders grensoverschrijdend gedrag worden opgevreten door het systeem»» geschreven staat, dat u onlangs in gesprek bent geweest met het ISR over een verdere professionaliseringslag, ook op de korte termijn? Welke acties zijn besproken en welke acties (op de lange en korte termijn) zullen worden uitgevoerd naar aanleiding van dit gesprek?6

Vraag 4

Op welke wijze wordt de Kamer betrokken bij de invulling van de aanvullende subsidievoorwaarden? Wanneer zijn deze af en wanneer ontvangt de Kamer deze stukken (in concept)?

Vraag 5

Begrijpt u de geuite zorgen over «secundaire victimissatie» van de slachtoffers door het gebrek aan goede expertise en procedures?

Vraag 6

Vindt u dat «secundaire victimisatie» voorkomen zou moeten worden? Welke rol ziet u hierin voor uzelf? Welke acties wilt u ondernemen, anders dan het afwachten van de resultaten van het bredere onderzoek naar topsportcultuur?

Vraag 7

Vindt u dat er in deze kwesties ook een rol is weggelegd voor het Openbaar Ministerie (OM)? Welke rol ziet de Minister voor het OM?

Vraag 8

Wat heeft het OM al uitgevoerd op dit terrein, is er bijvoorbeeld een verkennend onderzoek gestart naar aanleiding van de vele berichtgeving in de media? Kunnen de conclusies hiervan gedeeld worden met de Kamer voor het Wetgevingsoverleg Sport d.d. 28 november 2022?

Vraag 9

Is het mogelijk om, in lijn met de wens van de oud-turnsters, de zaken bij een ander instituut opnieuw te behandelen? Zo nee, kunnen de zaken worden stilgelegd totdat het ISR voldoende geprofessionaliseerd is?

Vraag 10

Staat u nog achter de woorden van uw ambtsvoorganger, dat melders veilig zijn, hun melding vertrouwelijk wordt behandeld en er altijd sprake is van hoor en wederhoor? Zo ja, kunt u dit toelichten?7

Vraag 11

Wat is er gebeurd met de extra financiële middelen van 1 miljoen die het ISR heeft gekregen om te professionaliseren? Kunt u een precies overzicht geven van de besteding van deze middelen?

Vraag 12

Kunt u verklaren waarom de professionalisering van het ISR zo lang duurt terwijl (oud-)turnsters zelf, sportorganisaties en koepels, de Kamer en andere betrokkenen al jaren aan de bel trekken en ook uit het rapport van Berenschot blijkt dat verbetering noodzakelijk is?

Vraag 13

Is er onderzocht hoeveel financiële middelen het ISR nodig zou hebben om goed te kunnen functioneren? Is dit in lijn met de financiële bijdrage die het ISR verkrijgt vanuit het ministerie?

Vraag 14

Hoe staat het met het onderzoek naar een veilige en integere sport, waarbinnen ook het tuchtrecht geëvalueerd zou worden?8 en 9


X Noot
1

Kamerstuk 30 234, nr. 282.

X Noot
2

Kamerstuk 30 234, nr. 278.

X Noot
3

Trouw, 10 september 2022, «Oud-turnsters voelen zich oefenmateriaal voor het tuchtrecht» (https://www.trouw.nl/sport/oud-turnsters-voelen-zich-oefenmateriaal-voor-het-tuchtrecht~b9bd4591/).

X Noot
4

Trouw, 9 september 2022, «Tuchtrecht in de sport wankelt: ministerie start onderzoek» (https://www.trouw.nl/sport/tuchtrecht-in-de-sport-wankelt-ministerie-start-onderzoek~b6d15230/).

X Noot
5

Trouw, 11 september 2022, «Politiek steunt oud-turnsters: «Melders grensoverschrijdend gedrag worden opgevreten door het systeem»» (https://www.trouw.nl/sport/politiek-steunt-oud-turnsters-melders-grensoverschrijdend-gedrag-worden-opgevreten-door-het-systeem~b0b12db3/).

X Noot
6

Trouw, 11 september 2022, «Politiek steunt oud-turnsters: «Melders grensoverschrijdend gedrag worden opgevreten door het systeem»» (https://www.trouw.nl/sport/politiek-steunt-oud-turnsters-melders-grensoverschrijdend-gedrag-worden-opgevreten-door-het-systeem~b0b12db3/).

X Noot
7

Aanhangsel van de Handelingen II, vergaderjaar 2020–2021, nr. 1796.

X Noot
8

Kamerstuk 30 234, nr. 282.

X Noot
9

Kamerstuk 30 234, nr. 278.

Naar boven