Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over ammoniakuitstoot van het bedrijf Aurora (onderdeel van Cargill) in Zaandam (ingezonden 26 november 2021).

Vraag 1

Kunt u aangeven welke regeling precies is getroffen met de cacaoindustrie om haar ammoniakuitstoot te beperken?1

Vraag 2

Welke emissiebeperking gaat dat opleveren?

Vraag 3

Wordt de cacaoindustrie meegenomen in de structurele aanpak stikstofreductie? Zo ja, hoe?

Vraag 4

Zou het onderschatten van de industriële ammoniakuitstoot een mogelijke onderliggende oorzaak kunnen zijn van de correctie van de stikstofrekenmodellen in verband met de ruimtelijke kalibratie op basis van meetgegevens?2

Vraag 5

Wordt bezien wat mogelijke andere onderliggende oorzaken zijn voor de genoemde correctie, zoals niet accurate inschattingen van ammoniakemissies?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van der Plas (BBB), ingezonden 24 november 2021 (vraagnummer 2021Z21393).


X Noot
1

Noordhollands Dagblad, Cacaofabrieken braken straks minder ammoniak uit, 10 januari 2020 (Zaanse cacaofabrieken braken straks minder ammoniak uit – Noordhollands Dagblad)

Naar boven