Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over ammoniakuitstoot van het bedrijf Aurora (onderdeel van Cargill) in Zaandam (ingezonden 26 november 2021).

Mededeling van Staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 6 december 2021).

Vraag 1

Kunt u aangeven welke regeling precies is getroffen met de cacaoindustrie om haar ammoniakuitstoot te beperken?1

Vraag 2

Welke emissiebeperking gaat dat opleveren?

Vraag 3

Wordt de cacaoindustrie meegenomen in de structurele aanpak stikstofreductie? Zo ja, hoe?

Vraag 4

Zou het onderschatten van de industriële ammoniakuitstoot een mogelijke onderliggende oorzaak kunnen zijn van de correctie van de stikstofrekenmodellen in verband met de ruimtelijke kalibratie op basis van meetgegevens?2

Vraag 5

Wordt bezien wat mogelijke andere onderliggende oorzaken zijn voor de genoemde correctie, zoals niet accurate inschattingen van ammoniakemissies?

Mededeling

Op 22, 24 en 26 november zijn er vragen gesteld door leden van de D66 fractie de BBB fractie en SGP fractie over emissies van de cacaofabriek in Zaandam aan de Minister van LNV en aan mij.3

Tot mijn spijt kan ik uw vragen niet binnen de door uw Kamer verzochte termijn beantwoorden. Voor de vragen is zorgvuldige afstemming nodig met onder andere het Ministerie van LNV, de bevoegde gezagen en de toezichthouder voor deze fabriek. Hierdoor is er meer tijd nodig voor beantwoording dan de gebruikelijke termijn.

Ik zet alles in het werk om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

Noordhollands Dagblad, Cacaofabrieken braken straks minder ammoniak uit, 10 januari 2020 (Zaanse cacaofabrieken braken straks minder ammoniak uit – Noordhollands Dagblad)

X Noot
3

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021–2022, nr. 987, ingezonden 22 november 2021, Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021–2022, nr. 988, ingezonden 24 november 2021, ingezonden 22 november 2021, Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021–2022, nr. 989, ingezonden 26 november 2021

Naar boven