Vragen van het lid Pouw-Verweij (JA21) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het varend ontgassen op het Markermeer en de randmeren van Flevoland (ingezonden 2 november 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de schriftelijke vragen die de fractie van JA21 in de provinciale staten van Flevoland op 25 oktober 2021 heeft gesteld aan het college van gedeputeerde staten over het varend ontgassen op het Markermeer en de randmeren van Flevoland?1

Vraag 2

Was u op de hoogte van het ontgasverbod van Flevoland uit 2018?

Vraag 3

Bent u op de hoogte van de publicatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarin is aangegeven dat het varend ontgassen op het Markermeer en de randmeren van Flevoland feitelijk is toegestaan?2

Vraag 4

Bent u op de hoogte van de uitspraken die Flevolandse gedeputeerde Smelik onlangs in de pers deed over deze werkwijze van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)3 en de mededeling aan de provinciale staten van Flevoland waarin zij stelt dat het probleem bij het Ministerie van IenW ligt?4

Vraag 5

Bent u het eens met deze uitspraken?

Vraag 6

Indien u het niet met deze onder vraag 4 genoemde uitspraken eens bent, met welke uitspraken bent u het niet eens en waarom niet?

Vraag 7

Indien u zich in de onder vraag 4 genoemde uitspraken kunt vinden, wat gaat u hieraan doen?

Vraag 8

Heeft u inzicht in de praktijk op deze vaarroutes met betrekking tot het varend ontgassen?

Vraag 9

Heeft u inzicht in welke risico’s hieruit volgen voor de volksgezondheid van de inwoners van Flevoland? Waarom publiceert de ILT een kaart waaruit blijkt dat ontgassen op genoemde oppervlaktewateren is toegestaan zonder dat provincie Flevoland daarover is geïnformeerd?

Vraag 10

Is volstrekt helder hoe de verdeling van taken en bevoegdheden is tussen provincie, omgevingsdiensten en de ILT? Zo ja, hoe verklaart u het gebrek aan afstemming en communicatie en de tegenstrijdige signalen over het ontgassen? Op welke gebieden ten aanzien van milieubelastende activiteiten, zoals het lozen van afval, het storten van vervuild slib, het storten van bouwstoffen, zijn er nog meer hiaten tussen het beleid van het Ministerie van IenW en de mate waarin het college van gedeputeerde staten van Flevoland hiervan op de hoogte is gesteld, of op de hoogte had kunnen zijn?

Vraag 11

Kunt u aangeven of Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zelf handhavend kan optreden tegen varend ontgassen langs de kusten van Almere en Lelystad, zoals de ILT aangeeft, of dat deze taak juist expliciet níet bij deze omgevingsdienst is neergelegd?5

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Tjeerd de Groot (D66), ingezonden 27 oktober 2021 (vraagnummer 2021Z18635), het lid Bouchallikh (GroenLinks), ingezonden 27 oktober 2021 (vraagnummer 2021Z18636), het lid Beckerman (SP), ingezonden 27 oktober 2021 (vraagnummer 2021Z18639) en het lid Hagen (D66), ingezonden 28 oktober 2021 (vraagnummer 2021Z18787).


X Noot
1

Provincie Flevoland, 25 oktober 2021, Schriftelijke vragen van de fractie van JA21 inzake Varend ontgassen ten aanzien van de heer L. Verbeek, voorzitter van de provinciale staten van Flevoland

X Noot
3

Omroep Flevoland, 26 oktober 2021, «Gedeputeerde: Inspectie rolt groene loper uit voor ontgassen» (https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/258430/gedeputeerde-inspectie-rolt-groene-loper-uit-voor-ontgassen)

X Noot
5

Zie Omroep Flevoland, 25 oktober 2021, «Structureel kankerverwekkend gas geloosd bij Flevoland» (https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/258217/structureel-kankerverwekkend-gas-geloosd-bij-flevoland) en De Stentor, 25 oktober 2021, «Structureel kankerverwekkend gas geloosd in meren Flevoland», (https://www.destentor.nl/flevoland/structureel-kankerverwekkend-gas-geloosd-in-meren-flevoland~a450be06/)

Naar boven