Vragen van de leden Van Meenen (D66) en Kwint (SP) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de situatie op het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp en de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (ingezonden 2 juli 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichtgeving over de problematiek op het Tjalling Koopmans College en op de overige Scholen voor Persoonlijk Onderwijs?1, 2, 3 Zo ja, welke acties heeft u ondernomen naar aanleiding van deze berichtgeving?

Vraag 2

Hoe beoordeelt u dat bestuurder Mischa van Denderen probeert een «kennelijk zeer kritisch rapport over de kwaliteit en de financiën van zijn scholen» tegen te houden?

Vraag 3

Klopt het dat de bestuurder met zijn privéstichting, bedoeld voor zijn scholen, geld verstrekte voor onder andere een hypothecaire geldlening aan zijn twee zonen? Zo ja, heeft u mogelijkheden hier tegen op te treden en welke mogelijkheden zijn dat?

Vraag 4

Acht u dergelijke leningen wenselijk?

Vraag 5

Heeft u een beeld of er meerdere bestuurders zijn die op deze wijze geldleningen verstrekken? Zo ja, met hoeveel casussen bent u bekend en wat heeft u hiertegen gedaan?

Vraag 6

Hoe staat het momenteel met de kwaliteit van onderwijs op de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs?

Vraag 7

Is op de scholen sprake van een veilig schoolklimaat?

Vraag 8

Hoe beoordeelt u dat een docent van het Tjalling Koopmans College is geschorst nadat hij heeft gesproken met Omroep Fryslan?

Vraag 9

Klopt het dat op de genoemde school 22 van de 41 docenten het afgelopen jaar zijn vertrokken? Zo ja, wordt onderzocht waarom of bent u bereid dit te onderzoeken?

Vraag 10

Welke stappen neemt u om de situatie op de school zo snel mogelijk te verbeteren en een goed schoolklimaat voor leerlingen te waarborgen?


X Noot
1

Trouw, d.d. 12 juni 2021, «School voor Persoonlijk Onderwijs opnieuw in opspraak: bestuurder gebruikt stichtingsgeld voor hypotheek kinderen», https://www.trouw.nl/onderwijs/school-voor-persoonlijk-onderwijs-opnieuw-in-opspraak-bestuurder-gebruikt-stichtingsgeld-voor-hypotheek-kinderen~bcb20468/

X Noot
2

Leeuwarder Courant, d.d. 1 juli 2021 «Leerlingen over Tjalling Koopmans College: sluit deze school maar», https://www.lc.nl/friesland/tytsjerksteradiel/Leerlingen-over-Tjalling-Koopmans-College-sluit-deze-school-maar-26887468.html

X Noot
3

Leeuwarder Courant, d.d. 17 juni 2021, «Onderwijsbond stapt naar de rechter om schorsing van docent Tjalling Koopmans College ongedaan te maken», https://www.lc.nl/friesland/tytsjerksteradiel/Vakbond-kort-geding-tegen-Tjalling-Koopmans-College-26890600.html

Naar boven