Vragen van de leden Geurts en Bontenbal (beiden CDA) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat over mogelijke extra kosten bij snelladers voor automobilisten (ingezonden 25 juni 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Automobilist betaalt te veel bij laadpaal»?1

Vraag 2

Klopt het dat automobilisten die hun stekkerauto aan een snellader opladen bij een DC snellaadstation vaak veel minder energie krijgen geleverd dan waarvoor zij betalen? Zo ja, hoe kan dat en waar blijkt dit uit?

Vraag 3

Klopt de constatering van het Nederlandse Meetinstituut (NMi) dat als fabrikanten geen rekening houden met het energieverlies en de meetmethode niet goed is gecertificeerd de consument extra onkosten zouden kunnen krijgen?

Vraag 4

Hoe gaat u om met deze informatie gezien het feit dat door de toename in het gebruik van elektrische auto’s de verwachting is dat er heel snel meer snelladers bij zullen komen?

Vraag 5

Waarom zijn er net als bij brandstofpompstations geen regels opgesteld over levering zodat duidelijk is hoeveel stroom de snellader daadwerkelijk levert?

Vraag 6

Hoe kijkt u er tegen aan dat Duitsland nu het enige land is dat een wettelijk kader heeft over energieleveranties bij snelladers? Hoe beoordeelt u dit wettelijk kader?

Vraag 7

Bent u bereid om in Europa te pleiten voor een Europees wettelijk kader? Zo ja, op welke termijn? Zo niet, hoe kijkt u aan tegen een nationaal wettelijk kader?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Peter de Groot (VVD), ingezonden 24 juni 2021 (vraagnummer 2021Z11687).


X Noot
1

De Telegraaf, 23-6-2021, Automobilist betaalt te veel bij laadpaal, (https://www.telegraaf.nl/financieel/1216385645/automobilist-betaalt-te-veel-bij-laadpaal).

Naar boven