Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Bruins Slot (beiden CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretarissen van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Behoud gebouwen schietbanen Leusderheide» (ingezonden 20 december 2018).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht «Behoud gebouwen schietbanen Leusderheide»?1

Vraag 2

Deelt u de mening, dat het van belang is dat het gebouwencomplex bij de voormalige schietbanen op de Leusderheide bij Amersfoort behouden wordt?

Vraag 3

Onderkent u de waarde van het gebouwencomplex als cultuurhistorisch waardevol militair erfgoed, mede in verband met voormalig Kamp Amersfoort?

Vraag 4

Op welke wijze zetten het Ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf zich in voor behoud van het gebouwencomplex?

Vraag 5

Bent u bereid via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondersteuning te bieden voor de instandhouding en de passende herbestemming van het gebouwencomplex?


X Noot
1

Reformatorisch Dagblad, 15 december 2018

Naar boven