Vragen van de leden Belhaj (D66) en Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Defensie over het nieuws dat de bescherming van defensiepersoneel tegen chroom-6 nog steeds onvoldoende is (ingezonden 28 september 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Bescherming Defensiepersoneel tegen chroom-6 onvoldoende»?1

Vraag 2

Is de maximaal toegestane hoeveelheid chroom-6 van 1 µg/m3, waaraan defensiepersoneel mag worden blootgesteld, overschreden?2 Welke norm gold voor 1 maart 2017?

Vraag 3

Klopt het dat metingen hebben uitgewezen dat deze waardes van chroom-6 waaraan defensiepersoneel mag worden blootgesteld worden overschreden? Zo ja, hoe is dat mogelijk? Wat gaat u er aan doen om dit in de toekomst te voorkomen? Zo nee, hoe verklaart u de in het bericht aangehaalde bevindingen van de toxicoloog?

Vraag 4

Klopt het dat medewerkers die nu het onderhoud van vliegtuigonderdelen uitvoeren – zoals verf spuiten, lassen en schuren – nog steeds in hogere mate blootstaan aan chroom-6 dan wettelijk is toegestaan? Zo ja, hoe duidt u dat?

Vraag 5

Is in de gemelde gevallen gewerkt met de aangekondigde maatregelen, zoals de detectiepen, en zijn trilproeven op de munitie uitgevoerd?3 Klopt het dat deze beschermingsmaatregelen niet altijd goed worden uitgevoerd, waardoor de bescherming tekortschiet?

Vraag 6

Klopt het dat al in 2015 door onderzoek werd vastgesteld dat de maximale blootstelling aan chroom-6 werd overschreden in de spuitcabines van Defensie? Klopt het dat op vliegbasis Volkel, ook na het onderzoek naar de spuitcabines in 2015, een marginaal presterende cabine in bedrijf is gehouden? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Vraag 7

Klopt het dat de filterbussen van het type AMF-12 (gasmaskers) chroom-6 bevatten? Klopt het dat deze filterbussen nog steeds worden gebruikt tijdens oefeningen en missies? Zo ja, waarom zijn deze nog niet vervangen? Is dit wat u bedoelt met uw personeel op één zetten?

Vraag 8

Klopt het dat het Defensie investeringsplan, waaronder ook de aanschaf van nieuwe maskers valt, is uitgesteld tot 2023? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot uw uitspraak naar aanleiding van.de conclusies van de commissie-Van der Veer dat »(v)eiligheid brengen is onze core business, hier en elders in de wereld. En dat begint bij de veiligheid van onze eigen mannen en vrouwen»?

Vraag 9

Bent u ook van mening dat elk risico, hoe klein ook, uitgesloten moet worden? Zo ja, bent u van mening dat in de hierboven omschreven gevallen een compromis op de veiligheid van de militairen wordt getroffen? Zo nee, zegt u daarmee dat er geen risico’s worden genomen met de manier waarop defensiepersoneel werkt met chroom-6?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Kerstens (PvdA), ingezonden 26 september 2018 (vraagnummer 2018Z16902), Popken (PVV), ingezonden 27 september 2018 (vraagnummer 2018Z17003).


X Noot
2

«Chroom-6 valt onder het beleid voor gezond en veilig werken met kankerverwekkende stoffen van het Ministerie van SZW. Vanaf 1 maart 2017 geldt een verlaagde wettelijke grenswaarde voor blootstelling van werknemers aan chroom 6 verbindingen van 1 µg/m3. Wettelijke? Grenswaarden scheppen duidelijkheid over de toelaatbare blootstelling (door inademing) van werknemers. Deze grenswaarde geldt niet alleen voor het toepassen van chroom vi houdende verbindingen, maar ook voor alle andere vormen van blootstelling aan chroom vi houdende verbindingen bv door bewerkingen aan chroom-6 houdende verflagen (bv schuren en slijpen).» https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/chroom-6/wat-zegt-de-wet-over-chroom-6

X Noot
3

Zie met name antwoord op vraag 8, «Antwoorden op feitelijke vragen over beleidsreactie op het RIVM-onderzoek naar Chroom-6 bij Defensie» d.d. 7 september 2018. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-X-139.html

Naar boven