Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de eenheid van regeringsbeleid ten aanzien van het raadgevend referendum (ingezonden 17 juni 2016).

Vraag 1

Bent u het eens met de stellingen:

  • «Het referendum heeft een desastreus resultaat opgeleverd»

  • «I am totally against referenda. And I am totally, totally, totally against referenda on multilateral agreements, because it makes no sense», die door de Minister-President zijn geuit?

Vraag 2

Wat is het standpunt van de regering op beide onderwerpen?

Vraag 3

Op welke wijze beschouwt u de uitslag van het Oekraïne-referendum als desastreus, zoals verwoord in de eerste stelling?

Vraag 4

Hoe verhoudt de tweede stelling zich tot het door u gegeven neutrale advies in de Eerste Kamer over zowel het raadgevende als het correctieve referendum?

Vraag 5

Hoe wordt met de uitlatingen van de Minister-President de eenheid van het regeringsbeleid bevorderd?

Vraag 6

Wat vindt u ervan dat de Minister-President zijn privé en/of partijopvatting verkondigt tijdens een speech voor internationale parlementariërs in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van Nederland en de Nederlandse regering?

Vraag 7

Bent u bereid de Kamer voor de begrotingsbehandelingen een notitie te doen toekomen waarin geschetst wordt wanneer publieke uitlatingen van ministers, in welke vorm, op welk moment of via welk medium dan ook, geacht moeten worden een uiting te zijn van het regeringsbeleid – mede in het licht van artikel 45 Grondwet – en wanneer hun uitlatingen als privé of partij-uiting gekwalificeerd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Naar boven