Vragen van de leden Van Veen en Veldman (beiden VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel «Financiële zorgen Fort Pannerden vanwege monumentstatus» (ingezonden 4 april 2016).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Financiële zorgen Fort Pannerden vanwege monumentstatus»?1

Vraag 2

Klopt het dat de monumentenstatus van Fort Pannerden wordt herzien? Kunt u de reden hiervoor toelichten? Welke partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van dit besluit?

Vraag 3

In hoeverre bent u van mening dat de genoemde wijziging noodzakelijk is? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de waarschuwing van de gemeente Lingewaard dat de herziene monumentenstatus een gezonde exploitatie van Fort Pannerden mogelijk in de weg staat?

Vraag 5

Wordt bij het toekennen of wijzigen van een monumentenstatus rekening gehouden met het lokale draagvlak en een (blijvend) gezonde exploitatie?

Vraag 6

Ziet u mogelijkheden om de monumentenstatus terug te brengen naar de stenen begrenzing van het fort zelf? Zo ja, zou u hiertoe bereid zijn? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

«Financiële zorgen Fort Pannerden vanwege monumentenstatus», De Gelderlander, 29 maart 2016. Verkregen via http://www.gelderlander.nl/regio/betuwe/lingewaard/financi%C3%ABle-zorgen-fort-pannerden-vanwege-monumentstatus-1.5868175

Naar boven