Vragen van de leden Schut-Welkzijn en Nijkerken-De Haan (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Suwinet (ingezonden 28 januari 2016).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Gemeenten beschermen privacy burgers slecht»?1

Vraag 2

Wat vindt u van de resultaten van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens dat de beveiliging van gevoelige persoonsgegevens van burgers bij gemeenten nog altijd niet op orde is?

Vraag 3

Gaat u naar aanleiding van de resultaten van het genoemde onderzoek actie ondernemen richting die gemeenten die hun beveiliging niet op orde hebben? Zo ja, welke actie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is betreffende het escalatieprotocol afsluiten Suwinet?

Vraag 5

Er wordt nu al jaren met de Kamer gesproken over maatregelen om deze beveiliging te verbeteren, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd; wanneer gaat u in plaats van de «carrot», de «stick» hanteren en gemeenten beboeten voor het niet adequaat beveiligen van de privacy van hun burgers?


X Noot
1

NRC van 21 januari 2016

Naar boven