Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat bijna 20% van de pensioenpremie opgaat aan kosten (ingezonden 4 oktober 2012).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Pensioenpremie voor 17% op aan kosten»?1

Vraag 2

Is het bericht waar dat bijna 20% van de pensioenpremie op gaat aan kosten? Kunt u toelichten of dit bericht in lijn is met de inzichten die u, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB) hebben?

Vraag 3

In hoeverre bent u bereid stappen te ondernemen om de transparantie van de pensioenuitvoerders te verbeteren? Wat is daarbij de relatie met de brieven van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 2011 en 14 februari 2012?2

Vraag 4

In hoeverre bent u bereid om pensioenfondsen onderling te vergelijken?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoe de kosten van diverse pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen) zich tot elkaar verhouden en in hoeverre de uitvoeringskosten van diverse pensioenuitvoeringsorganisaties met elkaar zijn te vergelijken?

Vraag 6

Wat zijn naar uw mening de prikkels van pensioenfondsen om de kosten laag te houden, aangezien pensioenfondsen niet te maken hebben met directe concurrentie?

Vraag 7

Bent u bereid op te treden wanneer de kosten te hoog zijn? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Wie kan ervoor zorgen dat de kosten niet te hoog oplopen?

Vraag 9

In hoeverre kunnen de uitvoeringskosten van pensioenuitvoerders meegenomen worden in het eerder aangekondigde «dashboard» (pensioencommunicatie)?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Vermeij (PvdA), ingezonden 3 oktober 2012 (vraagnummer 2012Z16647) en Omtzigt (CDA), ingezonden 3 oktober 2012 (vraagnummer 2012Z16648)


X Noot
1

Het Financieele Dagblad, 2 oktober 2012

X Noot
2

Kamerstukken II 2010/11, 30 413, nr. 155, respectievelijk Kamerstukken II. 2011/12, 32 043, nr. 100

Naar boven