Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112011Z05838

Vragen van de leden Koolmees en Schouw (beiden D66) aan de ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie over de doorgifte van financiële data van Europese burgers aan de Verenigde Staten (ingezonden 22 maart 2011).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het artikel «Bankgegevens via Nederland»?1

Vraag 2

Bent u van mening dat met de inwerkingtreding van het EU-US TFTP Agreement bilaterale doorgifte van financiële data niet meer mogelijk is?2

Vraag 3

Zo ja, kunt u toelichten op welke rechtsgrondslag dit is gebaseerd?

Vraag 4

Kunt u de Kamer informeren of er sinds de inwerkingtreding van de EU-US TFTP Agreement enige bilaterale doorgifte van SWIFT-gegevens heeft plaatsgevonden tussen Nederland en de Verenigde Staten? Zo ja, is de Europese-Commissie daarvan op de hoogte gesteld?


X Noot
1

NRC, 19 maart 2011.

X Noot
2

Ook wel bekend als het SWIFT akkoord.