Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112139

Vragen van de leden Koolmees en Schouw (beiden D66) aan de ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie over de doorgifte van financiële data van Europese burgers aan de Verenigde Staten (ingezonden 22 maart 2011).

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 april 2011).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het artikel «Bankgegevens via Nederland»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3

Bent u van mening dat met de inwerkingtreding van het EU-US TFTP Agreement bilaterale doorgifte van financiële data niet meer mogelijk is?2

Zo ja, kunt u toelichten op welke rechtsgrondslag dit is gebaseerd?

Antwoord 2, 3

Voor zover uw vraag doelt op SWIFT-data, is dat inderdaad niet mogelijk. Dat volgt uit het akkoord tussen de EU en de VS genoemd in vraag 2.

Vraag 4

Kunt u de Kamer informeren of er sinds de inwerkingtreding van de EU-US TFTP Agreement enige bilaterale doorgifte van SWIFT-gegevens heeft plaatsgevonden tussen Nederland en de Verenigde Staten? Zo ja, is de Europese-Commissie daarvan op de hoogte gesteld?

Antwoord 4

Er heeft geen bilaterale doorgifte van SWIFT-data plaatsgevonden tussen Nederland en de Verenigde Staten.


X Noot
1

NRC, 19 maart 2011.

X Noot
2

Ook wel bekend als het SWIFT akkoord.