Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister voor Immigratie en Asiel over een zaak waarin een tot het christendom bekeerde Iraanse familie geen asiel wordt verleend (ingezonden 10 december 2010).

Vraag 1

Kent u de verblijfsprocedure van de familie A.?1

Vraag 2

Waarom is aan deze familie geen asiel toegekend, ondanks de bekering tot het christendom en het daarbij bestaande risico op vervolging in het land van herkomst Iran?

Vraag 3

Hoe verhoudt zich deze beslissing tot het algemene beleid inzake in Nederland tot het christendom bekeerde Iraanse asielzoekers?

Vraag 4

Hoe verhoudt deze beslissing zich tot de aangenomen motie Voordewind c.s. (Kamerstuk 32 500 VI, nr. 58)?

Vraag 5

Bent u, gezien deze aangenomen motie, bereid in overweging te nemen dit gezin een verblijfsvergunning toe te kennen? Zo nee, waarom niet?


XNoot
1

V-nummers: 120.100.5271, 120.10.5272, 120.100.5273, 120.100.5274.

Naar boven