Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Defensie over AWACS-vliegtuigen die aan de grond blijven wegens roestvorming (ingezonden 11 mei 2010).

Vraag 1

Kunt u de waarneming van bewoners uit Onderbanken bevestigen dat er op 5 mei 2010 in elk geval 11 AWACS-vluchten zijn uitgevoerd? Zo ja, hoe is dit mogelijk? Zo nee, bent u bereid een onderzoek naar deze waarneming in te stellen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Neppérus (VVD), ingezonden 7 mei 2010 (vraagnummers 2010Z07839 en 2010Z07845)

Naar boven