Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Defensie over AWACS-vliegtuigen die aan de grond blijven wegens roestvorming (ingezonden 11 mei 2010).

Antwoord van minister Van Middelkoop (Defensie), mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat (ontvangen 14 juni 2010).

Vraag 1

Kunt u de waarneming van bewoners uit Onderbanken bevestigen dat er op 5 mei 2010 in elk geval 11 AWACS-vluchten zijn uitgevoerd? Zo ja, hoe is dit mogelijk? Zo nee, bent u bereid een onderzoek naar deze waarneming in te stellen?

Antwoord 1

Ja, er zijn op 5 mei vluchten met AWACS toestellen uitgevoerd. Na een nauwkeurige inspectie van de gehele vloot is bij 15 van de 17 AWACS vliegtuigen corrosievorming bij het neuswiel vastgesteld. 15 toestellen waren daardoor tijdelijk niet beschikbaar voor daadwerkelijke inzet en trainingsvluchten. Met de vliegtuigen waarop geen corrosievorming is aangetroffen werd een aangepast vliegprogramma uitgevoerd.

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Neppérus (VVD), ingezonden 7 mei 2010 (vraagnummers 2010Z07839 en 2010Z07845).

Naar boven